כללי
מועדון לקוחות שופרסל מנוהל ע"י חברת שופרסל בע"מ. 
שופרסל בע"מ רחוב שמוטקין בנימין 30 , ראשון לציון 75363, טלפון 1-800-70-40-40.


1. חברות במועדון לקוחות שופרסל

 

1.1 כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות תאגידים, קבוצות וארגונים) זכאי להצטרף למועדון לקוחות שופרסל ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי חברת שופרסל בע"מ (להלן בהתאמה - "חבר המועדון", "המועדון" ו - "שופרסל") . שופרסל תהיה רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.

1.2 אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות שופרסל, מוזמן לגשת לאחד מסניפי רשת שופרסל ולהירשם בעמדת הרשמה ייעודית או בעמדת שרות לקוחות בסניף או להיכנס לאתר האינטרנט של שופרסל בכתובת www.shufersal.co.il. הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות ויקבל כרטיס חבר מועדון לקוחות שופרסל זמני, בצירוף מספר חבר (להלן: "הכרטיס").

1.3 חברי מועדון סופראקרד כולם או חלקם יצורפו באופן אוטומטי כחברים במועדון לקוחות שופרסל וזאת במקום חברותם במועדון סופרקארד. כרטיס חבר המועדון יישלח למענם במישרין ע"י שופרסל, עפ"י שיקול דעתה של שופרסל. חבר מועדון סופרקארד אשר לא קיבל כרטיס מועדון לקוחות שופרסל יהיה רשאי לפנות אל שופרסל ולבקש כי יישלח אליו כרטיס חבר מועדון בהתאם להוראות תקנון זה. למען הסר ספק, מובהר כי, לקוח אשר טרם קיבל את כרטיס חבר המועדון החדש, על אף זכאותו לקבלת כרטיס זה בהיותו חבר מועדון סופרקארד תעמוד לו האפשרות להזדהות באמצעות מסירת פרטים מזהים לשביעות רצונה של שופרסל לצורך זיהויו כחבר מועדון.
1.4 כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על אף זאת חבר המועדון (להלן: "החבר הראשי") יהיה רשאי לבקש כי יונפק לו  כרטיס חבר אחד נוסף על שם צד ג' אחר מטעמו (להלן: "המצטרף הנוסף").לחבר הראשי ולמצטרף הנוסף יונפקו כרטיסי חבר עם מספרי כרטיסים שונים ואולם הנקודות אשר יצטברו בכרטיס חבר המועדון ביחד עם הכרטיס הנוסף יצברו במשותף. יחד עם זאת מובהר כי זכויות מימוש ההטבות בגין צבירת נקודות המועדון המשותפות תהיינה לחבר בלבד ולא  למצטרף הנוסף. על אף האמור לעיל, שופרסל תהיה רשאית לאפשר את מימוש נקודות המועדון שנצברו במשותף גם למצטרף הנוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי הכרטיס הנוסף יונפק תחת זהות של המצטרף הנוסף בהתאם לפרטים שיימסרו ע"י חבר המועדון ולאחר שקיבל הרשאה לעשות כן מאת המצטרף הנוסף. (חבר המועדון והמצטרף הנוסף יחדיו להלן: "תא משפחתי").

1.5 כרטיסי חבר מועדון הנושאים את שם המועדון הקודם "סופרקארד" (להלן: "כרטיס סופרקארד"), יוחלפו על ידי המועדון, ללא כל חיוב ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיסי סופרקארד החל מיום 25.7.2007.

1.6 במקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו יודיע החבר על כך מיידית למועדון ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש. שופרסל תהיה רשאית לחייב את חבר המועדון ב 500 נקודות מועדון על הנפקת כרטיס חבר חדש מהפעם השלישית ואילך. שופרסל תהיה רשאית לשנות על פי קביעתה את מספר הנקודות לחיוב מעת לעת. שופרסל תהיה רשאית לחייב בדיעבד את נקודות המועדון במקרה כמתואר לעיל.

1.7 ניתן להתקבל כחבר במועדון לקוחות שופרסל גם באמצעות הצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל בכפוף לתנאים וההגבלות כמצוין בתנאי ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי שופרסל לרבות טופס גילוי נאות ולרבות התנאים המפורטים בנספח א' לתקנון זה.

1.8 הצטרפות לשירות שופרסל Online מחייבת חברות הלקוח במועדון לקוחות שופרסל והכול בהתאם לתקנון שופרסל Online כמפורט באתר האינטרנט. לקוח המצטרף לשירות שופרסל Online מצטרף באופן אוטומטי כחבר מועדון לקוחות שופרסל וכרטיס מועדון יישלח לביתו.

 

2. צבירת ומימוש נקודות שופרסל


2.1 כל חבר מועדון יזוכה בנקודות שופרסל עבור רכישותיו ברשתות הכלולות במועדון: שופרסל שלי, שופרסל דיל (כולל שופרסל דיל אקסטרא), שופרסל אקספרס ושופרסל Online (לא כולל רשת "יש"), אורגניק מרקט כמפורט בתקנון זה ובנספח ב' לתקנון, וזאת בשיעור של 1 נקודת מועדון בעבור כל 2 ש"ח קניה* (להלן: "נקודות" או "נקודות שופרסל" או "נקודות מועדון"). שופרסל רשאית לקבוע, ולשנות מעת לעת, את השיטות ו/או הנוסחאות השונות לצבירת נקודות, לרבות אך לא רק עבור מוצרים מסוימים, לקניה ברשתות שונות, לשימוש בשירותים שונים וכיוצ"ב, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כן רשאית שופרסל לקבוע מעת לעת, כי קבוצות מסוימות באוכלוסייה יהיו זכאיות לתנאים שונים בכל הנוגע לצבירת הנקודות ו/או אי צבירתם ו/או ערכם ו/או הטבות מועדון שונות בפורמטים שונים של שופרסל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר כי שופרסל לא תהיה מחויבת להודיע לחבר המועדון על שינוי תנאי תקנון זה.

 

מובהר, כי הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון במועדון סופרקארד ישמרו ויועברו לזכות חשבונו החדש של חבר המועדון במועדון לקוחות שופרסל.  

 

צבירת הנקודות ומימוש ההטבות לחברי מועדון לקוחות שופרסל הינה משותפת לתא משפחתי כהגדרתו לעיל והכול תחת פרטי החבר הראשי. שוברי הזיכוי הכספי בגין צבירת הנקודות וההטבות לחברי מועדון יישלחו על שם החבר הראשי, אך יוכלו להיות ממומשים ע"י שני הכרטיסים בתא משפחתי.

2.2 כמו כן מזכה החברות במועדוןבהטבות או מבצעים שונים, אשר יפורסמו ע"י שופרסל מפעם לפעם. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות/ כרטיס אשראי שופרסל בקופה, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה.  קופון ,בהגדרתו – הטבה שהינה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד באמצעות מסירתו בקופה- כדוגמת קופון, שובר, כרטיס וכל דרך אחרת שתיקבע ע"י שופרסל. שופרסל רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. כרטיס זמני מזכה את החבר בצבירת נקודות ובמבצעים ברצפת המכירה בסניף בלבד. רק כרטיס מועדון קבוע מזכה את החבר בכל יתר ההטבות.מבצעי חברי המועדון אינם תקפים בסניפי שופרסל אקספרס-אלא- אם צוין אחרת בפרסום של המבצע באופן מפורש.
 
להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחים לחברי המועדון, אלא אם צוין אחרת בדיוור עצמו

 2.2.1 מימוש הקופונים כפוף למגוון הקיים בכל סניף ולמצוין בקופון.
 2.2.2 מימוש הקופונים ניתן בסניפים המצוינים על גבי הקופון.
 2.2.3 הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.
 2.2.4 מחירו הקודם של מוצר מצוין בשילוט בסניפים.
 2.2.5 אין כפל מבצעים.
 2.2.6 התמונות המופיעות בדיוורים השונים הינן להמחשה בלבד.
 2.2.7 מימוש הקופון הינו חד פעמי (אלא אם פורסם אחרת) ובמעמד הקנייה המזכה בסניף המצוין בקופון. קופווןשלפי נתוני הרשת פקע או מומש, לא יכובד.
 2.2.8 הקופוניםהינם אישיים ולא ניתנים להעברה.

2.3 נכון למועד פרסום התקנון, הרשתות הכלולות במועדון ומספר הנקודות שיזוכו במסגרת רכישה בכל אחת מהן הינן כמפורט בסעיף 2.1 לעיל ובנספח א' הרצ"ב לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע רשתות בכל עת, באופן זמני או קבוע.

2.4 נקודות זיכוי תיצברנה ע"י העברת כרטיס לפני עריכת החשבון בקופה בלבד בעת ביצוע התשלום בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לעיל, ולא ניתן יהיה לזכות את חשבון הכרטיס בנקודות זיכוי בדיעבד. מובהר כי הצגת כרטיס החבר לקופאי/ת בסניף שופרסל לפני עריכת החשבון הינה באחריות החבר בלבד. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לחבר צבירת נקודות ומימוש הטבות גם באמצעות הזדהות בכל דרך אחרת – לשביעות דעתה של שופרסל, לרבות באמצעות מתן מספר ת.ז או מספר חבר – ואולם מובהר כי אין בכך כדי לחייב את שופרסל לעשות כן ולשופרסל יהיה שיקול הדעת הבלעדי בבחינת אפשרויות חלופיות בזיהוי החבר שלא באמצעות הצגת כרטיס החבר.

2.5 נקודות שנצברו עקב מוצר שנקנה והוחזר לחנות מסיבה כלשהי, לרבות החזר כספי הניתן ללקוח בגין החזר פיקדון בקבוקים, ינוכו מחשבונו של החבר. במקרה ויתרת נקודות הזיכוי בחשבון החבר קטנה מנקודות הזיכוי אותן יש לנכות כאמור, יחויב כרטיס המועדון ביתרת חובה של נקודות.

2.6 רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בנקודות ושופרסל תהיה רשאית למחוק נקודות זיכוי בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.

2.7 תשלום בגין חיובים הנלווים למחיר המוצר עצמו (כגון: ריבית ו/או הצמדה) לא יזכה בנקודות.

2.8 לגבי מוצרים במבצע/ הנחה - המחיר הקובע לעניין מתן הנקודות יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה או המבצע.

2.9 צבירת נקודות זיכוי תתאפשר על ידי תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם לרשתות המפורטות בסעיף  2.1 לעיל. מובהר בזאת כי לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום בתווי קניה (למעט קבוצת חברים שהינם אזרחים ותיקים עפ"י קריטריונים שייקבעו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שופרסל ו/או כל קבוצת חברים אחרת אשר תיקבע ע"י שופרסל מפעם לפעם) ובשוברי החלפה ו/או זיכוי וכד'.

2.10 לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב ובגין משיכת מזומנים בקופת סניף שופרסל.

2.11 לא תאושר צבירת נקודות בגין רכישה סיטונאית של מוצרים ו/או שירותים. במידה שיועבר כרטיס מועדון ברכישה סיטונאית, באופן שבו תצטברנה נקודות לזכות בעל הכרטיס בגין אותה רכישה, רשאי המועדון לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותה רכישה, כאמור, ללא צורך במתן הודעה על כך ללקוח, בין מראש ובין בדיעבד. "רכישה סיטונאית": כפי שתוגדר על ידי שופרסל מעת לעת. החלטת שופרסל באשר לסיווג עסקה כלשהי כרכישה סיטונאית תחשב כנכונה ותהווה הוכחה לכאורה כלפי החבר.

2.12 החבר יהיה אחראי להתעדכן במצב הנקודות הצבורות לזכותו ע"י בדיקה באתר האינטרנט של שופרסל, או ביצירת קשר עם המועדון בטלפון 1-800-70-40-40 כמו כן יופיע מצב הנקודות הצבורות על גבי חשבונית הקניה. כמו כן יהיה החבר אחראי להתעדכן בנהלי וכללי המועדון, מתעדכנים על פי החלטת שופרסל מעת לעת, ולא תחול על שופרסל כל אחריות בקשר לכך.

2.13 רישומי המועדון באשר למספר הנקודות שהצטבר יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. מובהר בזאת, כי שופרסל תהיה פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה, חומרה או באתר האינטרנט.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שבמקרה שלחבר ישנן השגות בדבר מספר הנקודות שנצברו לזכותו, עליו לפנות למועדון בכתב, עד 3 חודשים ממועד הרכישה, באמצעות אתר האינטרנט של שופרסל או באמצעות פקס או מכתב לכתובת המועדון, בצרוף העתק של חשבונית הקניה ופירוט השגותיו. בכל מקרה של מחלוקת, שופרסל תכריע במחלוקת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

2.14 היה והתברר ברישומי המועדון כי לחבר המועדון קיימים מספר כרטיסים במערכת, תהיה שופרסל רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאחד בין הכרטיסים שבידו באופן שצבר הנקודות הזקוף לטובת החבר בכרטיס אחד יצורף לנקודות אשר נזקפו לזכותו בכרטיס האחר ו/או בכל דרך או נוסחה אחרת כפי שתמצא שופרסל לנכון.

2.15 שופרסל תהייה רשאית בהתאם לפניה שתתקבל אצלה ו/או עפ"י יוזמתה לאחד כרטיסי חבר של חברים שונים במועדון הלקוחות וזאת אם תמצא שופרסל כי קיימת הצדקה לכך עפ"י שיקול דעתה ו/או בנסיבות בהן התבקש הדבר ע"י אחד מחברי המועדון.

2.16 שופרסל תהייה רשאית לעשות שימוש בתשתית הטכנולוגית של מועדון לקוחות שופרסל לצורך מתן הטבות/מענקים/זכאויות לקבוצות לקוחות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במסגרת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים.

יודגש כי, ההנחה לקבוצות לקוחות אשר יקבעו עפ"י שיקול דעתה של שופרסל תתאפשר ע"י תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם לרשתות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל. מובהר בזאת כי ההנחה לא תינתן בתשלום בתווי קניה, כרטיסי קניה ושוברי זיכוי / הטבות מועדון לקוחות שופרסל. עוד יודגש כי, ההנחה לא תקפה ברכישת סיגריות, גפרורים, מוצרי בית מרקחת, חשמל  ואלקטרוניקה, משלוחים, תרומות, עיתונים ,כרטיסי חיוג  וזיכוי בגין פיקדון בקבוקים.

2.17 לא תהא צבירת נקודות בבית מרקחת בגין תרופות הניתנות עם מרשם רופא.

 

3. מימוש נקודות הזיכוי


3.1 שופרסל מתחייבת לתת לחברים בגין נקודות הזיכוי שנצברו על ידיהם שוברי זיכוי (כהגדרתם להלן **) ו/או הנחה ו/או מתנות ו/או מוצרים, הכול כפי שיקבע על ידה מעת לעת (ויצוין בסעיף 2.1 לעיל ובנספח א'), ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה צורך במתן הודעה על כך.
למען הסר ספק, שופרסל תהייה רשאית לשנות ולעדכן את ההטבות הניתנות על ידה ואת אופן חישוב שוברי הזיכוי מעת לעת ולרבות לבטלם לחלוטין.

3.2 למען הסר ספק מובהר, כי הנקודות שנצברו לטובת החבר וכן ההטבות ו/או ההנחות ו/או שוברי הזיכוי ניתנים לשימוש האישי של החבר בלבד ואינן מהווים ו/או נחשבים לקניינו האישי של החבר. החבר אינו רשאי להעבירם בכל דרך שהיא, לרבות מכירה או העברה ללא תמורה, לצד שלישי כלשהו.

3.3 חבר אשר חדל מלרכוש באמצעות הכרטיס בסניפי שופרסל במשך תקופה רצופה של ארבעה חודשים ומעלה ו/או במשך התקופה האמורה לא מימש את ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו – יאבד את זכותו לקבלת ההטבות/הנקודות שנצברו לזכותו. איבוד הזכות לקבלת ההטבות/הנקודות הינו אוטומטי ושופרסל אינה חייבת ליתן לחבר הודעה מוקדמת על פקיעת ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו.

 

4. פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים


4.1 החבר יהיה אחראי לדווח לשופרסל בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. שופרסל לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד. מובהר כי עדכון פרטים אישיים של מחזיק כרטיס אשראי שופרסל יהיו בהתאם להוראות נספח א' לתקנון. מובהר כי חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים על מנת שיתאפשר קשר רציף ותקין עמו לא יהיה זכאי לקבלת הטבות ו/או צבירת נקודות מועדון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל.

4.2 פורק התא המשפחתי של חבר וביקש החבר להפריד את זכויותיו במסגרת המועדון מזכויות מי מבני התא המשפחתי, יגיש החבר להנהלת המועדון הודעה בכתב כדלקמן:

              4.2.1 הודעה של החבר הראשי (דהיינו מי שרשום במועדון ככזה), בה הוא מודיע על רצונו להפריד את הזכויות באופן המצוין בהודעה. במקרה זה יחולקו הזכויות ו/או הנקודות בין החבר הראשי והמצטרף הנוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל.

              4.2.2 למען הסר ספק, ללא הודעת הפרדת זכויות כאמור, המועדון יהיה רשאי לראות בנ"ל תא משפחתי אחד, לרבות מסירת מידע והודעות למצטרף הנוסף על פעילות התא המשפחתי בשלמותו.

4.3 שופרסל תהייה רשאית ביוזמתה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להפריד את כרטיסי החבר המשויכים לתא המשפחתי לשני כרטיסי חבר ראשיים באופן שבו כל כרטיס יצבור נקודות באופן עצמאי וללא קשר ו/או זיקה לכרטיס חבר המועדון המשויך לתא המשפחתי.  

4.4 על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין שופרסל תהייה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף לקבלת הסכמת הלקוח לעשות כן במפורש או מכללא, ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.   
4.5 בהצטרפותו למועדון, החבר מסכים כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזק במאגר מידע אחד או יותר של שופרסל בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של שופרסל ולהוראות כל דין.

כן מסכים החבר ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו למועדון, כי שופרסל תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהחבר ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של שופרסל בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים השותפים במועדון ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS, מערכת חיוג אוטומאטית, תקשורת בלוטות' וכד' ,מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות החברים לרשת שופרסל, מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.שופרסל אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע, מעת לעת, לרשתות ו/או הגופים האחרים השותפים במועדון, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן שופרסל רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין. שופרסל רשאית גם למסור מידע הקשור לפירוט רכישותיו של החבר  לצדדים שלישיים. 

4.6 החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון.

במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.

4.7  חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלות שופרסל שמספרו 66229  ע"י הודעה בכתב. החבר יגרע ממאגר המידע תוך 60 ימים ממועד קבלת הודעתו.

4.8 חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר ייצור קשר טלפוני או במענה בכתב עם מוקד שירות הלקוחות של המועדון ויבקש להסירו מרשימת התפוצה.עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תוך 14 ימים.
4.9 חבר שמעוניין להסיר את שמו ממאגר המידע של שופרסל Online או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה משופרסל Online ייפנה ישירות לשופרסל Online בטלפון  1-800-56-56-56.
4.10 חברי מועדון בעלי כרטיס אשראי שופרסל או בעלי כרטיס קאש קארד שופרסל המעוניינים להסיר את  שמם ממאגרי המידע של לאומי קארד או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה מלאומי קארד , יפנו ישירות לחברת לאומי קארד בטלפון 03-6177744 .

 

5. המרת נקודות

 

בהתאם להחלטה של הנהלת המועדון מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יהא ניתן להמיר את נקודות הזיכוי לנקודות במועדונים אחרים .


6. ביטול חברות במועדון


6.1 שופרסל תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור ולרבות במידה ואמצעי תשלום אשר נמסרו לרשתות הכלולות במועדון לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

6.2 חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש במשרדי שופרסל.

6.3 שופרסל תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 30 יום מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור, תינתן לחברים האפשרות לניצול הנקודות שצברו בהתאם להוראות תקנון זה, למשך תקופה של עד חודש מיום מתן ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון.

6.4 שופרסל תהיה רשאית לשלוח למחזיק כרטיס אשראי שופרסל אשר ביטל ו/או בוטל לו כרטיס אשראי שופרסל ו/או למבקש כרטיס אשראי שופרסל אשר לא הונפק לו כרטיס אשראי שופרסל מסיבה כלשהי, כרטיס מועדון לקוחות שופרסל וחברותו במועדון לקוחות שופרסל לא תבוטל אוטומאטית. ואולם אין בכך כדי למנוע זכאותו של חבר המועדון לבקש ביטול חברותו באמצעות משלוח הודעה מתאימה לשופרסל כמפורט לעיל.

8. כללי


8.1 שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בשופרסל או באתר האינטרנט שכתובתו www.shufersal.co.il .

8.2 שופרסל היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

8.3 שופרסל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.

8.4 דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.5 החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על שופרסל למעט במקרים של התחייבות של חברה נוספת הכלולה במועדון, אז תהייה האחריות על החברה הנוספת כאמור לעיל. לפיכך, ברור כי החבר יהא מנוע מלתבוע את שופרסל בגין, עקב או מחמת רכישותיו אצל חברה אחרת הכלולה במועדון וכל טענותיו יופנו אך ורק לחברה אחרת זו.

8.6 נספחי התקנון הם חלק בלתי נפרד ממנו.

8.7 כל התנהגות של המועדון או של מי מהשותפות הכלולות במועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור  בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של אותה חברה או של המועדון  על האמור בתקנון זה.

8.8 מתן הטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של שופרסל. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל שופרסל לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד שופרסל בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

8.9 הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות שופרסל כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

8.10 כתובת הנהלת המועדון הינה: רחוב שמוטקין 30, ראשון לציון, מיקוד: 75363, כתובת דואר אלקטרוני: clubcard@shufersal.co.il, טלפון מוקד שירות לקוחות: 1-800-70-40-40. כתובת דואר אלקטרוני ללקוחות מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל  מולטי: creditcard@shufersal.co.il

   יצוין כי היחידה הקטנה ביותר לצבירת הנקודות הינה 1 נקודת מועדון. לא תינתן צבירת נקודות בגין קניה הנמוכה מ- 2 ₪. מובהר כי בגין רכישה בסכום אי זוגי, ניתן צבירת נקודות על מרכיב הרכישה הזוגי בלבד.
**  שוברי זיכוי – תו מועדון לקוחות שופרסל: יישלחו אחת לרבעון. יונפקו שוברים ביחס נקודות כדלקמן: 4000 נקודות מועדון יזכו  ב - 30 ₪ לרכישה בסניפי שופרסל בלבד. הפחתת הנקודות בגין שוברי הזיכוי מתבצעת כ45 ימים טרם מועד משלוח שובר הזיכוי בשל תהליך הפקת השוברים. יתרת נקודות שלא נשלחו בגינן לחבר שובר זיכוי ו/או זכאות למתנה, תזקפנה לזכות החבר להטבה הבאה. לא יוצא שובר זיכוי על סך הנמוך מ-30 ₪ (או כפולותיו).לא יינתן עודף  בתשלום בשובר זיכוי. המועדון רשאי לציין על גבי כל הטבה את תוקפה ותנאים למימושה. לאחר פקיעת תוקף ההטבה לא ניתן יהא לממשה עוד. שובר זיכוי אשר לא ייעשה בו שימוש תוך שלושה חודשים ממועד הוצאתו, או עד המועד הנקוב על גביו, המוקדם מביניהם, יפוג תוקפו. לאחר המועד הנקוב לא יכובד התו והחברים לא יהיו זכאים להחזר נקודות או להטבה חלופית כלשהיא בגין שובר זיכוי שפג תוקפו.יובהר, כי לקוחות שופרסל Online יזוכו בהטבה ע"ס 30 ₪ ישירות לחשבונם בשופרסל Online, בהתאם לאמור לעיל. יובהר, כי מימוש תו מועדון הינו בכפוף לתנאים המופעים על גביו.מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההטבות כמפורט לעיל ולהלן ו/או לשנות את אופיין ו/או אופן חישוב  ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש, ולא תישמע מאת הלקוח כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההטבות בהצטרפות כחבר מועדון לקוחות שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך

 

נספח א' כרטיס אשראי שופרסל


כללי :

1. לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס אשראי שופרסל מולטי (להלן: "מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל מולטי")  הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס האשראי הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות כרטיס האשראי (בהתאם להיקף הכספי) והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל מולטי.
2. בקשה לקבלת כרטיס אשראי שופרסל מולטי מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף לתקנון המועדון. במידה ובעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, שופרסל תהייה רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל חב' לאומי קארד של מחזיק כרטיס אשראי שופרסל מולטי, יש לפנות ישירות למוקד לאומי קארד בטלפון 03-6177744. על אף זאת עדכון פרטים הנוגעים לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ו- מצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.4 לתקנון ו/או פרטים נוספים אחרים כפי שיעודכנו ע"י מוקד שירות לקוחות. ניתן לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון 1-800-70-40-40 או בדואר אלקטרוני  creditcard@shufersal.co.il
3.  מועד תחילת ההטבות בכרטיס אשראי שופרסל מולטי יהיה רק לאחר מסירת כרטיס האשראי המאושר ללקוח בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל מולטי. המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל מותנים בתשלום על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל, שמחזיק כרטיס האשראי בחר לרכוש באותה קניה. למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס אשראי שופרסל, אשר ישלם באמצעות כרטיס האשראי רק על חלק מהמוצרים הנמכרים במבצע למשלמים בכרטיס האשראי בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי הכרטיס באותה הקניה.

4. לקוחות שופרסל אשר חתמו על טפסי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל, בסניף יהיו זכאים ליהנות, במשך 30 ימים מיום הקלדת טופס ההצטרפות בסניף ממבצעי כרטיס אשראי "ברצפת המכירה" בסניפי שופרסל בלבד. במידה ולא התקבל אישור ו/או לא הסתיים הטיפול בבקשת ההצטרפות של הלקוח לכרטיס אשראי שופרסל, במהלך 30 הימים כאמור לעיל. תיחסם זכאותו של הלקוח ליהנות ממבצעי "רצפת המכירה" בסניפי שופרסל כאמור לעיל, והלקוח יירשם כחבר מועדון לקוחות שופרסל בלבד. 
5. על אף האמור לעיל, חברי מועדון לקוחות שופרסל אשר זכאים לקבלת הטבות מיוחדות, ממועדון לקוחות שופרסל, לא יהיו זכאים ליהנות מבצעי "רצפת המכירה" בסניפי שופרסל, עד לקבלת כרטיס אשראי שופרסל בפועל, והפעלתו בהתאם להנחיות לאומי קארד.
6. זכאותו של לקוח לקבלת כרטיס זמני, תהא מוגבלת לכרטיס זמני אחד מידי 6 חודשים קלנדאריים. לקוחות לא יוכלו ליהנות יותר מפעם אחת מהטבות כרטיס אשראי שופרסל " ברצפת המכירה" בטווח של עד חצי שנה מיום הקלדתו הראשונה במערכת של הבקשה להצטרפות לכרטיס האשראי הראשונה של הלקוח.
7. לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המפורטות בנספח זה (חלקן או כולן) בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מראש.

8. לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב באמצעות כרטיס אשראי שופרסל ובגין משיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל.

 

מתנת הצטרפות :
 9. כל לקוח אשר ימלא טופס בקשה לכרטיס אשראי שופרסל מולטי, ובקשתו תאושר ע"י שופרסל וע"י חב' לאומי קארד, יהא זכאי למתנת הצטרפות. שווי מתנת ההצטרפות הינו 100 ₪, הניתנים כזכאות ללקוח למימוש בסניפי שופרסל. יובהר כי הזכאות לקבלת כרטיס אשראי שופרסל מולטי ולקבלת מתנת הצטרפות כפופה לאישור מנפיקת הכרטיס – חב' לאומי קארד והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 10. מתנת ההצטרפות מותנית בהחזקת כרטיס אשראי שופרסל מולטי במשך שנה אשר תחילתה במועד הנפקת הכרטיס סיומה בחלוף שנה (להלן: "שנת ההצטרפות הראשונה") ובביצוע רכישות באמצעות כרטיס אשראי שופרסל מולטי בסך של  750 ₪ בממוצע לכל חודש קלנדארי במשך שנת ההצטרפות הראשונה, דהיינו 9,000 ש"ח (להלן: "סכום הרכישה המינימאלי"). רכישות, לעניין סעיף זה, אינן כוללות משיכת מזומן, הלוואות או מוצרי אשראי שונים. אם ממוצע הקניות החודשי  יהיה פחות מסכום הרכישה המינימאלי  או שכרטיס אשראי שופרסל מולטי יבוטל מכל סיבה שהיא לפני תום שנת ההצטרפות הראשונה תהיה מנפיקת הכרטיס רשאית לחייב את הכרטיס בחלק היחסי של מתנת ההצטרפות שנוצלה, באמצעות חיוב כרטיס אשראי שופרסל מולטי או בכל דרך אחרת. כל לקוח זכאי למתנה אחת בלבד. את מתנת ההצטרפות ניתן לממש בתוך שנה מיום ההצטרפות באמצעות חיוב כרטיס אשראי שופרסל מולטי בלבד. 

 11. לצורך מימוש מתנת ההצטרפות, על הלקוח לאשר לקופאי/ת בסניפי שופרסל, לממש את מתנת ההצטרפות במסגרת הרכישה ומימוש מתנת ההצטרפות לא יהיה אוטומאטי. ואולם, היה וביקש מחזיק כרטיס אשראי שופרסל מולטי לממש את מתנת ההצטרפות לה הוא זכאי בהתאם להוראות נספח זה, אזי יהיה עליו לממש את מלוא שווי מתנת ההצטרפות ו/או מלוא יתרת מתנת ההצטרפות – לפי העניין, במעמד רכישה זו ולא תעמוד לו האפשרות לממש חלק מההטבה בלבד. על אף זאת היה וסכום הרכישה היה נמוך משווי מתנת ההצטרפות – או יתרתה, לה זכאי מחזיק כרטיס האשראי כאמור לעיל, אזי תמומש ההטבה במקרה זה במלוא שווי הרכישה ויתרת שווי מתנת ההצטרפות תעמוד לזכות מחזיק כרטיס האשראי לרכישה הבאה בה יבקש מחזיק כרטיס האשראי לממש את מתנת ההצטרפות כאמור לעיל.

 12. על אף האמור לעיל, מתנת ההצטרפות בשירות שופרסל Online לא תינתן במעמד ביצוע ההזמנה ולכן לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באתר האינטרנט. המועד הקובע למתן הזיכוי יהיה מועד אספקת המוצרים בעקבות ביצוע ההזמנה. הזיכוי בפועל יעשה במעמד חיוב כרטיס אשראי שופרסל מולטי ויוצג בדיווח העסקאות החודשי בכרטיס.

 13. לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום באמצעות מתנת ההצטרפות.


צבירת נקודות שופרסל :
 14. תשלום באמצעות כרטיס האשראי אינה מקנה תוספת נקודות שופרסל מעבר ליחס צבירת הנקודות של חבר מועדון רגיל ברשתות שופרסל כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון.

 15. צבירת הנקודות בתחנות פז וחנויות YELLOW הינה רק ללקוחות המשלמים בכרטיס אשראי שופרסל, כאשר יחס הצבירה הינו 1 נקודת מועדון בגין כל 2 ש"ח קניה. צבירת הנקודות לא תחול על הקטגוריות הבאות: סיגריות ואביזרי עישון, תרומות, שירותים מתקדמים ומוצרים בפיקוח (בתחנות המשתתפות כהגדרתן להלן). יודגש כי רכישה בתחנות פז ובחנויות YELLOW אינה מקנה תוספת  צבירת נקודות שופרסל כאמור בסעיף 15 זה לעיל.


 עמלות :
עמלת מולטי
 16. כרטיס האשראי מחויב בעמלה קבועה בסך של 8.88 ₪ לחודש בלבד (כולל מע"מ) (להלן "עמלת כרטיס האשראי"). עמלת כרטיס האשראי תיגבה במלואה ביום החיוב החודשי.

 17. לקוחות כרטיס האשראי פטורים מעמלת מולטי למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי לפטור מעמלת מולטי לשנה פעם אחת בלבד.

 18. עמלות נוספות הנגבות בכרטיס הן כמפורט בתעריפון העמלות של לאומי קארד, המתעדכן מעת לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של לאומי קארד - www.leumi-card.co.il .

 

דמי חבר מועדון
 19. כרטיס האשראי מחויב על ידי שופרסל פיננסים בדמי חבר מועדון קבועים בסך של 3 ₪ בחודש (כולל מע"מ)אשר ייגבו במלואם ע"י שופרסל ביום החיוב החודשי. שופרסל פיננסים תהייה רשאית לגבות את דמי חבר המועדון חד פעמי מראש.

 20. לקוחות כרטיס האשראי פטורים  מדמי חבר מועדון למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי לפטור מדמי חבר מועדון לשנה פעם אחת בלבד.

 

פטור קבוע מדמי חבר ומדמי כרטיס, לכרטיס שני בתא משפחתי:

21. לזוג לקוחות השייכים לאותו "תא משפחתי" - כהגדרתו בתקנון המועדון ועפ"י הרשימות הקיימות במערכת מועדון לקוחות שופרסל, יינתן פטור מלא מדמי הכרטיס ומדמי חבר מועדון באחד הכרטיסים של התא משפחתי גם לאחר סיום  שנת הפטור הראשונה, וזאת בגין דמי הכרטיס ודמי החבר של אחד מהלקוחות השייכים לאותו תא משפחתי. ידוע לי, כי אהיה זכאי בכל עת לפנות למועדון לקוחות שופרסל בבקשה לשנות את השיוך שלי לתא  המשפחתי, וזאת בהתאם לתקנון מועדון לקוחות שופרסל.  האחריות לעדכון הפרטים הינה על הלקוח בלבד.

 

22. לאומי קארד ו/או שופרסל פיננסים שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או דמי חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש.


הנחות מיוחדות בסניפי שופרסל :

23. המשלם בכרטיס אשראי שופרסל מולטי ייהנה מ-10% הנחה על 5 מוצרים לפי בחירתו (מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת) בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי שופרסל.
24.  מחזיק כרטיס אשראי שופרסל יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים מהנמכרים ביותר ברשת שופרסל אשר תעודכן מעת לעת ע"י שופרסל, את 5 המוצרים שעליהם הוא מעוניין לקבל 10% הנחה בכל קניה באמצעות כרטיס אשראי שופרסל מולטי (להלן: "המוצרים המוזלים").  בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר 1-800-70-40-40 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי טופס המתאים להטבה זו אשר ימצא בסניפים. והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.
25.  הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדארי לועזי.שופרסל רשאית לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל את רשימת המוצרים הנבחרים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומאטית של מוצר מתוך 5 מוצרי ברירת המחדל.
26. ברירת מחדל – 5 מוצרים לבחירה ע"י שופרסל- במידה ולקוח לא יבחר 5 מוצרים או חלקם או במידה ובחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה מחזיק כרטיס האשראי מהנחה ל-5 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל.
27. רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע"י המשלמים בכרטיס אשראי שופרסל מולטי תכנס לתוקפה ותקנה למשלמים בכרטיס האשראי הנחה רק לאחר קליטתה בפועל במערכת שופרסל ולא במועד שליחת הבקשה ע"י הלקוח.
28. ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל מולטי תהא מוגבלת לרכישה של עד 10 פריטים בחודש קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל  ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאיות של מוצרים. במידה ולקוח רכש מעל 10 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל תהא רשאית למכור לו את הפריטים הנוספים במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים.

29. במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי מתוך רשימת המוצריםהנבחרים באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.

30. מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה  ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תישמע כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההנחה בהצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.

31. מובהר כי במידה ונשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים הנבחרים ו/או תינתן הנחה אחרת בגין אחד המוצרים הנבחרים, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.

32.  ההנחה למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל בשירות שופרסל Online לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת המוצרים.

 

 הנחה מיוחדת בפז ו – YELLOW :

33. המשלם בכרטיס אשראי שופרסל יהיה זכאי לקבלת הנחה בשיעור של 5% על 2 מוצרים של פז שמנים וכימיקלים הנמכרים בתחנות פז ו/או YELLOW,  בתחנות המאושרות (כפי שיפורסמו ע"י פז ולהלן: "התחנות המשתתפות") כמפורט בנספח ב' לתקנון זה (להלן: "המוצרים בהנחה"). המוצרים בהנחה יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פז.


34. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מתשלום מופחת של 1.3 ₪ לליטר בנזין 98 ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר הנהוג בתחנה, לפי הטוב מביניהם.
35. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי  ליהנות  מתשלום מופחת של 7 ₪ לליטר סולר ממחירון פז, או  לחילופין יוכל ליהנות  מהמחיר הנהוג בתחנה בהפחתה של 5 אג' לליטר, לפי הטוב מבניהם.

36. החל מיום 01.04.2012 ועד להודעה חדשה, המשלם בכרטיס אשראי שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מפטור מתשלום דמי שירות בלילה, ימי מנוחה וחג, בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). ימי מנוחה – ימי המנוחה כמשמעם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח-1948 וביום העצמאות כמשמעו בחוק יום העצמאות התש"ט-1949. תשלום בעד שירות מלא ("דמי שירות") כהגדרתם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002.
37. החל מיום 7.10.2011 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות:  ממחיר בנזין 95 בשירות עצמי גם בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). יובהר כי לא תינתן הנחה בגין תדלוק בנזין 95 בשירות עצמי.

38. צבירת הנקודות למשלם באמצעות כרטיס אשראי שופרסל בתחנות פז ובחנויות YELLOW, תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 15 לעיל.
39. החל מיום 3.10.2011 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל ייהנה מהנחה של 7% בחנויות ילו המשתתפות, כפי שיעודכנו מעת לעת. ההנחה לא תכלול:
סיגריות ואביזרי עישון; תרומות; שירותים מתקדמים; מוצרים בפיקוח; כפל מבצעים.
40. שופרסל פיננסים תהא רשאית לשנות את ההטבות  בכל עת עפ"י שקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. 
ההטבות  יינתנו במעמד התדלוק ו/או הקניה ולמשלמים באמצעות כרטיס אשראי שופרסל בלבד.

 

נספח ב' - רשימת תחנות פז משתתפות וחנויות YELLOW

רקע צהוב - יש בתחנה חנות yellow

 

עיר

תחנות משתתפות במועדון שופרסל פיננסים

כתובת

סוג הפעלה

שעות פעילות

אבן יהודה

הדסים

צומת קדימה- אבן יהודה, בתוך אבן יהודה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

אופקים

אופקים

שדרות הרצל, אופקים

 

24 שעות

אור יהודה

אור יהודה

יוני נתניהו 6 אור יהודה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

אור עקיבא

אורות

שדרות הנשיא פינת קופילניץ, צמוד לקניון אורות

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

אזור

צבר

דרך ירושלים 8 , אזור

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

אייר פורט סיטי

אייר פורט סיטי

קרית שדה התעופה

אין תחנת תדלוק (ימ"ל)

ש"ש

איכסאל

איכסאל

כפר איכסאל

 

05:30-23:00

אילת

אדום אילת

רח' ששת הימים, מול מפעלי תובלה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

אילת

לשם אילת

צמוד לשדה התעופה של אילת

 

24 שעות

אלפי מנשה

טל עופרה

צומת טל עופרה, בכניסה לאלפי מנשה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

ארגמן

ארגמן

קיבוץ ארגמן, בקעת הירדו

החל משעה 17:00 ועד ל 07:00 בבוקר למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

אשדוד

אשדוד גבריאל-הרצל

רח' הרצל, אשדוד

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

אשדוד

אשדוד ניר גלים

מושב ניר גלים, כביש אשדוד

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

אשדוד

אשדוד עיר

א.ת הקלה, אשדוד

 

24 שעות

אשדוד

הבושם אשדוד (מנרב)

הבושם 3, אשדוד

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

אשדוד

עד הלום

אי.ת עד הלום, אשדוד

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

אשדוד

עזרא גבריאל

המדע 32, אשדוד

 

05:00-22:00

אשקלון

אפרידר אשקלון

כיכר צפניה 10, אשקלון

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

אשקלון

אקסודוס

נווה דקלים, אשקלון

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

אשקלון

אשקלון גלים

צה"ל 8, כביש אשקלון- עזה

 

24 שעות

אשקלון

אשקלון דוד

צומת אשקלון

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

אשקלון

סילבר

צומת סילבר, לכיוון צפון

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

אשקלון

שמשונים

ביאליק פינת החשמל, אשקלון

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

באר שבע

איצטדיון ב"ש

דרך שמשון, באר שבע

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

באר שבע

ב"ש מרכז

דרך חברון 1, באר שבע

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

באר שבע

באר שבע צפון

שד' ירושלים, מול בית החייל, באר שבע

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

באר שבע

הנשיאים

דרך הנשיאים, כביש בית קמה- ב"ש

 

24 שעות

באר שבע

כרמי ב"ש

דרך מצדה 266, ב"ש

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

באר שבע

מבואות ב"ש

בכניסה הצפונית לבאר שבע

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

באר שבע

נאות מדבר

דרך מצדה 266, ב"ש

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

באר שבע

עמק שרה

חוצות להב, עמק שרה, באר שבע

החל משעה 22:00 ועד ל 07:00 בבוקר למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

באר שבע

פז בר

דרך חברון, ליד המכתשים

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

באר שבע

קרית הממשלה

דרך פועלי בינין 8, באר שבע

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

בינימינה

בנימינה

כביש 4, צומת בנימינה

 

24 שעות

בינימינה

יסמין

הר' הטחנה, בנימינה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

ביר אל מכסור

ביר אל מכסור

דיר אל מכסור

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

בית אל

בית  אל

בכניסה לבית אל

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

בית קמה

בית קמה

צומת בית קמה

 

24 שעות

בית קמה

השקמה

כביש 40 ליד נחל שקמה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

בית שאן

בית שאן

רח' שאול המלך 304, בית שאן

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

בית שאן

גלבוע

כביש עפולה- בית שאן

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

בית שמש

בית שמש

כביש שער הגיא- בית שמש

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

בית שמש

צומת בית שמש

איזור תעשייה צפוני , בית שמש

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

בני ברק

איילון בני ברק

השמונאים 6, בני ברק

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

בני ברק

יציב בני ברק

כביש גהה, ליד קוקה- קולה, בני ברק

 

ש"ש

בת ים

דוד בת ים

ריזאל 5, רמת הנשיא, בת ים

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

ג'דיידה

מכר ג'דיידה

בכניסה לג'דידה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

גבעת ברנר

נויה 

כביש 40, בכניסה קיבוץ גבעת ברנר

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

גבעת שמואל

אורלי גהה

כביש  גהה לכיוון צפון,מול קוקה- קולה

 

ש"ש

גבעת שאול

כנפי נשרים

רח' עקיבא אזולאי, א.ת גבעת שאול

החל משעה 20:00 ועד לשעה 07:00 למחרת- תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

גבעתיים

אלוף שדה

אלוף שדה 15, ר"ג/ גבעתיים

 

24 שעות

גדרה

גדרה

יציאה מזרחית מגדרה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

גוש חלב

גוש חלב

כביש מעלות- צפת, בכניסה לגוש חלב

תחנה בשירות עצמי בלבד

05:00-23:00

גרנות

גרנות הגליל

מצפה גרנות, בכניסה למושב גרנות

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

דימונה

דימונה

כביש באר שבע- סדום

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

דיר אל אסד

בעיינה

דיר אל אסד

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

הוד השרון

אלישמע

כביש 40 מול מושב אלישמע, כניסה מזרחית של הוד השרון

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

הוד השרון

הוד השרון

דרך השרון 98 רמתיים/ הוד השרון

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

היוגב

היוגב

בכניסה למושב היוגב, כביש יוקנעם- מגידו

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

הרצליה

אשל

כביש 2 לכיוון צפון, בכניסה להרצליה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

הרצליה

הרצליה עיר

הרב קוק 74 הרצליה

 

24 שעות

הרצליה

רונית

כביש החוף, ביציאה מהרצליה

 

24 שעות

הרצליה

שנקר (ימל)

רח' שנקר, הרצליה פיתוח

אין תחנת תדלוק (ימ"ל)

ש"ש

חדרה

חדרה

כביש 4, צומת חדרה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

חולון

הסיירים

כביש 4 מול מרכז חיזוי בית דגן

 

24 שעות

חולון

חולון

שדרות לוי אשכול 1, כיכר קוגל, חולון

 

24 שעות

חולון

מויאל

הלוחמים 1 , מול ביה"ח וולפסון, חולון

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

חולון

קרית שרת

האורגים 6, חולון

 

24 שעות

חיפה

אורלי חיפה

עין דור 16 (רחוב הבנקים) חיפה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

חיפה

בת גלים חיפה

יפו 108, חיפה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

חיפה

הדר כרמל

החלוץ 25, חיפה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

חיפה

הר הכרמל

שדרות הנשיא 132, מרכז הכרמל, חיפה

 

24 שעות

חיפה

חוף הכרמל

כביש החוף, ביציאה מחיפה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

חיפה

חיפה מזרח

חטיבת גולני 64, חיפה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

חיפה

יזרעאליה

דרך שמחה גולן, חיפה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

חיפה

לב המפרץ

כביש 75, דרך העמקים, מול קניון לב המפרץ

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

חיפה

סטלה מאריס

אליהו חכים 3 , חיפה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

חיפה

עוז בת גלים

דרך יפו 196, חיפה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

חיפה

קורן

שדרות ההסתדרות 233, מפרץ חיפה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

חיפה

קיט ונופש

פינת רח' פלימן , מול המת"מ, חיפה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

חיפה

רוממה

דרך פיק"א, צומת רופיןף חיפה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

חיפה

שיר

אופיר 8, חוף שמן, חיפה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

טבריה

טבריה עילית

א.ת טבריה עלית

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

טבריה

טבריה עיר

רח' אלחדיף, טבריה

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

טבריה

מצפה גולן

כביש 77, הכניסה המערבית לטבריה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

טבריה

עוז טבריה

הגליל 37, טבריה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

טורעאן

בקעת טורען

בכניסה לטורען

 

05:30-22:00

טורעאן

מצפה טורעאן

כביש 65 לכיוון צומת גולני

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

טייבה

שער השרון

צומת טייבה/ טולכרם

 

24 שעות

טירה

טירה

בכניסה לכפר

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

טירת הכרמל

טירת הכרמל

בכניסה לטירת הכרמל

החל משעה 18:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- תחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

יאסיף

כפר יאסיף

בכניסה לכפר יאסיף

החל משעה 21:00 ועד לשעה 07:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

יבנה

רשף יבנה

רח' הסנהדרין, יבנה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

יהוד

יהוד

אלטף 21, יהוד

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- תחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

יוקנעם

יוקנעם

כביש ואדי מילק, לפני הכניסה ליקנעם

 

24 שעות

יפעת

יפעת

בכניסה לקיבוץ יפעת

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

ירושלים

אלנבי

דרך חברון 99, ירושלים

 

ש"ש

ירושלים

בקעה

דרך בית לחם 11, ירושלים

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

ירושלים

בר כוכבא

שד' בן צבי, ירושלים

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

ירושלים

גבעת שאול

רח' בית הדפוס, ירושלים

החל משעה 20:00 ועד לשעה 06:00 למחרת-ה תחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

ירושלים

גילה

רח' אונטרמן, שכונת גילה, ירושלים

 

24 שעות

ירושלים

המוזיאון

מוזיאון ירושלים, בחנייה

החל משעה 23:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

ירושלים

המלך דוד

המלך דוד 19, ירושלים

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת-התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

ירושלים

חנות מוזיאון י"ם

מוזיאון ירושלים

אין תחנת תדלוק (ימ"ל)

ש"ש

ירושלים

מאה שערים

שבטי ישראל 44, ירושלים

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

ירושלים

מבשרת ציון

ליד קניון מבשרת ירושלים

בימים א-ה- החל משעה 20:00 ועד לשעה 06:00 למחרת וביום שישי משעה 15:00 ועד יום א' בשעה 06:00, התחנה בשירות עצמי/

24 שעות

ירושלים

מנדלבאום

פיקוד מרכז 1, ירושלים

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

ירושלים

קרית מנחם

דרך הנרייטה סאלד, ירושלים

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

ירושלים

רמת אשכול

רח' פארן, ירושלים

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

ירושלים

רמת דניה

רח' גולומב, ירושלים

 

24 שעות

ירושלים

שער הגיא

מחלף שער הגיא, ירושלים

 

24 שעות

ירושלים

תלפיות

א.ת תלפיות, ירושלים

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

כוכב יאיר

און כוכב יאיר

בכניסה לכוכב יאיר

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

כוכב יאיר

כוכב יאיר

ביציאה מכוכב יאיר

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

כפר הבפטיסטים

שיאונה

הירקונים, בכניסה לכפר הבפטיסטים

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

כפר ויתקין

חופית

כביש 2 מחלף ויתקין

 

24 שעות

כפר כנא

כפר כנא

כפר כנא

 

24 שעות

כפר מכר

מכר

כביש עכו- צפת, ליד כפר מכר

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

כפר מנדא

כפר מנדא

כפר מנדא

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

כפר סבא

איצטדיון כפ"ס

רח' התע"ש פינת הפועל, א.ת כפ"ס

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

כפר סבא

כפ"ס מזרח-יכין

כביש 55 במרכז המסחרי מול המגה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

כפר סבא

שרונים

רח' בן יהודה, עוקף כפ"ס

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

כפר קרע

גיא עירון-תחנה

כביש מגידו- חדרה, נחל עירון

החל משעה 24 שעות:00 ועד לשעה 05:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

כפר תבור

כפר תבור

כביש ראשי עפולה- צומת גולני

 

24 שעות

כפר תמרה

תמרה

כביש שפרעם- אחיהוד, כפר תמרה

תחנה בשירות עצמי בלבד

05:00-22:30

כרכור

כרכור

רח' המושב, כרכור

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

כרמיאל

דרור כרמיאל

מערב כרמיאל, ליד כיכר הילדים

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

כרמיאל

כרמיאל

יציאה מזרחית מכרמיאל

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

להב

שוקת

צומת שוקת, קיבוץ להב

 

24 שעות

לוד

לוד ויסוצקי

רח' אבא הילל סילבר, לוד

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

לוד

לוד יוספטל

חטיבת יפתח 6 שכ' יוספטל, לוד

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

לוחמי הגטאות

לוחמי הגטאות

בכניסה לקיבוץ לוחמי הגטאות

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

לימן

סולם צור

כביש נהריה - ראש הנקרה, א.ת לימן

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

מג'דל כרום

בית הכרם

כביש עכו- צפת, מג'דל כרום

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

מג'דל כרום

מג'דל כרום

כביש עכו- צפת, מול מג'דל כרום

 

24 שעות

מגדל

מפגש ארבל

אחרי מגדל, בין צומת צלמון לצומת מגדל

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

מגדל העמק

מגדל העמק

א.ת רמת גבריאל

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

מגן

מגן אשכול

כביש מגן, צומת מגן

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

מודיעין

מודיעין

א.ת ליגד סנטר, מודיעין

ביום שישי החל משעה 17:00 ועד יום שבת בשעה 22:00 - בתחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

מודיעין

מודיעין הראל

שדרות הרכס,  ציר תנועה ללידג סנטר

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

מזכרת בתיה

מזכרת בתיה

כביש 411, ליד הכניסה למזכרת בתיה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

מישור אדומים

מישור אדומים

מישור אדומים

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

מסילת ציון

מסילת ציון

כביש שער הגיא- בית שמש

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

מעלה אדומים

מעלה אדומים

דרך הר הבית 1, מעלה אדומים

 

24 שעות

מעלות

מעלות

שדרות מ"ג המעפילים, בכניסה המערבית למעלות

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

משמר השבעה

תאומים

כביש גהה, מחלף התחנה המטרולוגית

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

נהריה

נהריה

כביש 4 מול הכניסה לנהריה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

נצרת

מבואות נצרת

רחוב 7000, שכונת ספאפרה, נצרת

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

נצרת

נצרת

מעלה יצחק 25, נצרת

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

נצרת

נצרת עץ הזית

פאולוס 6, נצרת

 

05:00-22:00

נצרת

עוקף נצרת

כביש עוקף נצרת

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

נשר

צומת הנשרים

דרך בר יהודה 89, נשר

החל משעה 20:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

נתניה

בית יצחק

כביש 57, נתניה בית ליד, בכניסה לנורדיה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

נתניה

גשר הארי

רח' הארי פינת האורזים, שכ' קרית השרון, נתניה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

נתניה

מכון הרישוי

גיבורי ישראל, א.ת פולג, נתניה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

נתניה

נתניה עיר

הרצל 48, נתניה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

נתניה

עוז נתניה

הרצל 102 נתניה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

נתניה

צומת נתניה

כביש 2, ביציאה מנתניה לכיוון דרום

 

24 שעות

סביון

סביון

צומת סביון, מסובים

 

24 שעות

סכנין

סכנין

ליד משרד הרישוי, סכנין

 

05:30-22:00

סכנין

סכנין החדשה

כביש סכנין עראבה

תחנה בשירות עצמי בלבד

06:00-22:00

עוספיה

עוספיה

כביש ראשי עוספייה, ביציאה לכיוון חיפה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

עופרה

עופרה

כביש חוצה שומון, עופרה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

עין גדי

עין גדי

כביש עין- פשחה, עין גדי

החל משעה 19:00 ועד ל 07:00 בבוקר למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

עין ורד

עין ורד

בכניסה למושב עין ורד

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

עין חצבה

עין חצבה

כביש הערבה, מושב עין חצבה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

עין עבדת

עין עבדת

כביש ב"ש- מצפה רמון, אתר עבדה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

עין צורים

עין צורים

קיבוץ עין צורים

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

עכו

עוז עכו

דרך הארבעה, עכו

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

עכו

עכו עיר

דרך הארבעה 7, עכו

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

עכו

עכו צפון

דרומה מצומת עכו צפון על דרך הארבעה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

עמיעד

עמיעד

כביש 90, צומת עמיעד לכיוון לצפון

החל משעה 20:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

עמיעוז

עמיעוז

מושב עמיעוז

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

עפולה

און עפולה

כביש 71, עפולה- בין שאן

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

עפולה

תענכים

כביש התענכים, עפולה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

ערד

ערד

רח' שמיר, בכניסה מפגש ערד, א.ת ערד

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

עתלית

מבוא עתלית

כביש 7710, מול מחנה המעפילים עתלית

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

עתלית

עתלית

כביש מס' 4, צומת עתלית

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

פסגת זאב

פיסגת זאב

שד' משה דיין, פסגת זאב

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

פקיעין

פקיעין

צומת חסן- רמה, בכניסה לפקעין

 

24 שעות

פרדס חנה

פרדס חנה

רח' הנדיב, פרדס חנה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

פרדסיה

נורדיה

כביש 4, לכיוון דרום, בין צומת בית לדיד לצומת לפרדסיה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

פתח תקוה

איצטדיון פ"ת

גיסין 37, קרית אריה, פ"ת

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

פתח תקוה

גיסין (אם המושבות)

רח' גיסין 76, פ"ת

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

פתח תקוה

געש

ז'בוטינסקי 63, פ"ת

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

פתח תקוה

נווה עוז

יצחק רבין 5, פ"ת

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

פתח תקוה

פ"ת עיר

ז'בוטינסקי 6 פ"ת

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

פתח תקוה

פ"ת צפון

הירקונים 2, פ"ת

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

פתח תקוה

קרית אריה

היצירה 8, פ"ת

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

צומת האלה

עמק האלה

כביש בית שמש - ירושלים

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

צומת יבור

שער הגליל

צומת יבור, כאבול

תחנה בשירות עצמי בלבד

06:00-22:00

צומת סגולה

סגולת חיים

צומת סגולה

 

24 שעות

צומת ראם

צומת ראם

צומת מסמיה, מפגש כביש 3 וכביש 40

החל משעה 24:00 ועד לשעה 05:00 למחרת-התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

צמח

צמח

צומת צמח- עמק הירדן, כביש 90

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

צפת

צפת

ככר העצמאות, ליד תחנת אגד

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

קדימה

קדימה

כביש 4, צומת קדימה לכיוון צפון

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

קצרין

קצרין

רח' 4 , א.ת קצרין

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

קריית אתא

אפק החדשה

בצמוד למכון רישוי אפק, כביש 79

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

קרית אונו

קרית אונו

לוי אשכול 23, קרית אונו

 

24 שעות

קרית ארבע

קרית ארבע

כביש 60, בכניסה לקרית ארבע

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

קרית אתא

קרית אתא

דרך דשנים, כניסה מערבית לקרית אתא

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

קרית ביאליק

קרית ביאליק

כביש עכו- חיפה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

קרית גת

קרית גת

שדרות הדרום 2, קירית גת

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

קרית חיים

הדגן

האיצטדיון 13, קרית חיים

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

קרית טבעון

טבעון

האלונים 2, קרית טבעון

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

קרית מלאכי

ברורים

כביש מסמיה- קסטינה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

קרית מלאכי

קרית מלאכי

רח' צה"ל, ק. מלאכי

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

קרית עקרון

קרית עקרון

המלך חסן השני, א.ת עקרון

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

קרית שמונה

צומת כח

מפגש כביש 90 עם כביש 899, קירית שמונה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

קרית שמונה

קרית שמונה

שדרות תל חי, קרית שמונה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

קרני שומרון

פנינת השומרון

קרני שומרון

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

ראש פינה

ראש פינה

דרך הגליל, ליד תחנת המשטרה, ראש פינה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

ראשון לציון

אביאל סופרלנד

מערב ראשון לציון, צמוד לסופרלנד

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

ראשון לציון

גילי שדרות נים

שדרות נים, ראשל"צ

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

ראשון לציון

מנחם

צומת גן הורדים, כביש ראשל"צ- נס ציונה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

ראשון לציון

מערב ראשון

רוזנסקי 7, ראשל"צ מערב

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

ראשון לציון

נחלת יהודה

כביש בית דגן- ראשל"צ, מול המרכז הוטרינרי

בימים א-ה' החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת וביום שישי החל משעה 14:00 ועד יום א' בשעה 06:00 התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

ראשון לציון

עוז ראשון

הרצל 15, ראשל"צ

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

ראשון לציון

ראשונים-פז נאות

אליהו איתן 48 א.ת החדש ראשל"צ

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

רהט

רהט

ליד קיבוץ שובל, רהט

 

24 שעות

רופין

זך

כביש 4, צומת רופין

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

רחובות

יד ויצמן

הרצל 223, רחובות

בימים שישי ושבת החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

רחובות

משה- רכטמן

גכרמן גבריאלוב/ היצירה, איזור התעשייה רכטמן

תחנה בשירות עצמי בלבד

ש"ש

רחובות

רמה רחובות

הרצל 41, רחובות

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

רמלה

בית מור

כביש 40 בין בילו לרמלה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

רמלה

עוקף רמלה

כביש עוקף רמלה- דרך ירושלים

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

רמלה

קואופ רמלה

שדרות ירושלים פינת רח' הרמ"א, רמלה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

רמלה

רמלה גדולה

הרצל 117, רמלה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

רמלה

רמלה קטנה

הרצל 89, רמלה

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

רמת גן

עוז רמ"ג

ז'בוטינסקי 37, רמת גן

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

רמת גן

עלית ר"ג

הראשונים 2, רמת גן

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

רמת גן

קרית גן

אלוף שדה, רמת גן

החל משעה 24:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

רמת גן

רמה ר"ג

ז'בוטינסקי 66 , ר"ג

 

24 שעות

רמת השרון

טופז

משה סנה 199, רמת השרון

 

24 שעות

רעננה

הנופר

הנופר 36, א.ת רעננה

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת-התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

שדרות

שדרות

א.ת החדש, שדרות

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

שואבה

שואבה

צומת שורש, כביש 1

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

שפרעם

שפרעם דרום

ואדי אסקייע, יציאה דרומית, שפרעם

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

שפרעם

שפרעם עיר

בכניסה המערבית לשפרעם

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

תל אביב

בן צבי

שדרות בן צבי 46, תל אביב

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

תל אביב

הברזל (ימל) 2

רמת החייל

אין תחנת תדלוק (ימ"ל)

ש"ש

תל אביב

הירקון

דרך נמיר 136 תל אביב

 

24 שעות

תל אביב

העשור

שד' ויצמן, ביציאה מן העיר לכיוון תל אביב

 

ש"ש

תל אביב

הקריה

דרך בגין 148 תל אביב

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

תל אביב

השלום

דרך השלום 13, תל אביב

החל משעה 24:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

תל אביב

התקווה ת"א

דרך ההגנה 42, שכונת התקווה, תל אביב

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

תל אביב

זיו און

דרך הטייסים 126 תל אביב

 

ש"ש

תל אביב

טל הגשר

יצחק שדה 42 תל אביב

 

24 שעות

תל אביב

יריד גדולה

שדרות רוקח, ליד גני התערוכה

החל משעה 24:00 ועד לשעה 06:00 למחרת התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

תל אביב

יריד קטנה

שדרות רוקח מול גני התערוכה

 

24 שעות

תל אביב

ירמיהו

ירמיהו 9 תל אביב

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

תל אביב

נווה צדק

אילת 35, תל אביב

בימים א-ה משעה 17:00 ועד לשעה 08:00 למחרת, ובימי שישי ושבת - התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

תל אביב

סלמה

דרך סלמה 27, תל אביב

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

תל אביב

עתידים

דבורה הנביאה 5 תל אביב

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

תל אביב

פז גן

קויפמן 7 תל אביב, מול בית גיבורים

 

24 שעות

תל אביב

פלורנטין

הרצל 116 תל אביב

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

תל אביב

קיבוץ גלויות

קיבוץ גלויות 100, תל אביב

החל משעה 22:00 ועד לשעה 06:00 למחרת- התחנה בשירות עצמי בלבד.

24 שעות

תל אביב

רימון

הלל הזקן 14, תל אביב

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

תל אביב

רשף ת"א

סעדיה גאון 24  תל אביב

בימים א-ה בין השעות 22:00-06:00 וביום שישי החל משעה 14:00 ועד ליום א' בשעה 06:00 התחנה בשירות עצמי בלבד.

ש"ש

תל שבע

תל שבע

בכניסה ליישוב תל שבע

תחנה בשירות עצמי בלבד

24 שעות

תנובות

תנובות

בכניסה למושב תנובות

 

24 שעות

 

פז שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת על פי שיקול דעתה בלעדי וללא הודעה מוקדמת את השירות בתחנות משירות מלא לשירות עצמי. בתחנות בהן ניתן שירות עצמי בלבד, יחולו הטבות בנזין לגבי תדלוק בנזין 98 וסולר בלבד.

 

  רשימת התחנות לעיל אינה רשימת תחנות סופית ו/או מחייבת והיא תשתנה מעת לעת בכפוף לשינויים שיתקבלו ע"י חברת פז באופן שוטף.
  בתחנות המאושרות של פז (רשימת התחנות המאושרות מצורפת כנספח ב' לתקנון), לא תתאפשר צבירת נקודות בגין רכישת דלקים ושמנים באמצעות פזומט. הצבירה בחנויות Yellow לא תתאפשר ברכישת סיגריות ושירותים מתקדמים הניתנים בחנויות (לרבות טעינת זמן חניה של איזי פארק, גלישה באינטרנט, טעינת טלפונים סלולארים, מכירת מוצרי פיס, כספומט וכדומה)  יובהר, כי, בתחנות פז שאינן מאושרות (ואשר אינן נכללות בנספח זה), לא תתאפשר צבירת נקודות בכלל.

 

נספח ג' כרטיס CASH CARD שופרסל
 כללי:
1. כרטיס CASH CARD שופרסל הינו כרטיס המאפשר ביצוע עסקות בארץ ובעולם ומאפשר ליהנות מהטבות ומבצעים. הכרטיס הוא מסוג VISA EKECTRON. הכרטיס הוא כרטיס לתשלום מראש (PRE-PAID) ולחיוב מיידי. לא ניתן לבצע עסקות בתשלומים בכרטיס זה.
2. לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס CASH CARD שופרסל (להלן: "מחזיקי כרטיס CASH CARD  שופרסל ") הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות הכרטיס (בהתאם להיקף הכספי) והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס CASH CARD  שופרסל.
3. בקשה לקבלת כרטיס CASH CARD שופרסל מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף לתקנון המועדון. במידה ובעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, שופרסל תהייה רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל חב' לאומי קארד של מחזיק כרטיס CASH CARD שופרסל,  יש לפנות ישירות למוקד לאומי קארד  בטלפון 03-6177744. על אף זאת עדכון פרטים הנוגעים לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ו- מצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.4 לתקנון ו/או פרטים נוספים אחרים כפי שיעודכנו ע"י מוקד שירות לקוחות. ניתן לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון 1-800-70-40-40 או בדואר אלקטרוני  creditcard@shufersal.co.il.
4. מועד תחילת ההטבות בכרטיס CASH CARD שופרסל יהיה רק לאחר מסירת הכרטיס המאושר ללקוח בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס CASH CARD שופרסל המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים בכרטיס קאש קארד שופרסל מותנים בתשלום על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס קאש קארד שופרסל ,שמחזיק כרטיס הקאש קארד בחר לרכוש באותה קניה .למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס קאש קארד שופרסל, אשר ישלם באמצעות כרטיס הקאש קארד רק על חלק מהמוצרים הנמכרים במבצע למשלמים בכרטיס הקאש קארד בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי הכרטיס באותה הקניה.
5. לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המוענקות למחזיק CASH CARD שופרסל (חלקן או כולן) בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מראש.
6. לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב ומשיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל באמצעות כרטיס CASH CARD  שופרסל.
7. תנאי הכרטיס הינם בהתאם לטופס ההצטרפות ולהוראות טופס גילוי נאות וכפופים לאישור מנפיקת הכרטיס  לאומי קארד.

צבירת נקודות שופרסל:
8. תשלום באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל אינה מקנה תוספת נקודות שופרסל מעבר ליחס צבירת הנקודות של חבר מועדון רגיל ברשתות שופרסל כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון.
9. ללקוחות המשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל תעמוד הזכות לצבירת הנקודות בפז ובתחנות YELLOW, כאשר החבר צובר 1 נקודת מועדון בגין כל 2 ₪ קניה. (בהתאם לתחנות המפורטות בנספח ב' לתקנון זה). יודגש כי רכישה בתחנות פז ובחנויות YELLOW אינה מקנה תוספת צבירת נק' שופרסל מעבר לאמור בסעיף 9 זה לעיל.

 

עמלות:
דמי כרטיס
10. כרטיס CASH CARD מחויב בעמלה קבועה בסך של 8.88 ₪ לחודש בלבד (כולל מע"מ)(להלן "עמלת דמי כרטיס"). עמלת דמי הכרטיס תיגבה מידי חודש בכל מקרה שבוצעה בו עסקת טעינה ו/או מימוש ו/או משיכת מזומן. העמלה תיגבה ב- 25 בכל חודש בעבור החודש הקודם.
11. עמלות נוספות הנגבות בכרטיס הן כמפורט בתעריפון העמלות של לאומי קארד המתעדכן מעת לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של לאומי קארד- www.leumi-card.co.il .

 

דמי חבר מועדון
12. כרטיס CASH CARD שופרסל מחויב על ידי שופרסל פיננסים בדמי חבר מועדון קבועים בסך של 3 ₪ בחודש (כולל מע"מ )אשר ייגבו במלואם ע"י שופרסל פיננסים ביום החיוב החודשי. שופרסל פיננסים תהייה רשאית לגבות את דמי חבר מועדון חד פעמי מראש.
13. לאומי קארד ו/או שופרסל פיננסים שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או דמי    חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש ובכפוף לדין.


תנאי הכרטיס:
14. בכרטיס CASH CARD שופרסל אפשר לבצע עסקות רגילות בלבד. לא תאושר עסקת תשלומים או עסקת קרדיט ולא יינתנו מוצרי אשראי.


סכומי טעינה:
15. סכומי הטעינה הינם בכפוף לפרסומי לאומי קארד.
16. עסקאות טעינה תתבצענה במכפלות של 20 ₪ בלבד.
17. עסקת הטעינה מתבצעת בעמדות שירות לקוחות שבסניפי שופרסל במזומן בלבד ובכפוף לקבלת הודעת אישור מלאומי קארד.
18. לקוח יוכל לברר את יתרתו בכרטיס בטלפון 03-6178888


הנחה מיוחדת סניפי שופרסל:

19. המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל  ייהנה מ- 10% הנחה על 5 מוצרים לפי בחירתו (מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת) בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל.
20. מחזיק כרטיס CASH CARD שופרסל יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים מהנמכרים ביותר ברשת שופרסל אשר תעודכן מעת לעת ע"י שופרסל, את 5 המוצרים שעליהם הוא מעוניין לקבל 10% הנחה בכל קניה שתשולם באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל (להלן: "המוצרים המוזלים").  בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר 1-800-70-40-40 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי טופס המתאים להטבה זו אשר ימצא בסניפים. והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.
21. הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדארי לועזי.שופרסל רשאית לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל את רשימת המוצרים הנבחרים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומאטית של מוצר מתוך 5 מוצרי ברירת המחדל.
22. ברירת מחדל – 5 מוצרים לבחירה ע"י שופרסל- במידה ולקוח לא יבחר 5 מוצרים או חלקם או במידה ובחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל  מהנחה ל-5 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל.
23. רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע"י המשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל תכנס לתוקפה ותקנה למשלמים בכרטיס הנחה רק לאחר קליטתה בפועל  במערכת שופרסל ולא במועד שליחת הבקשה ע"י הלקוח.
24. ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל תהא מוגבלת לרכישה של עד 10 פריטים בחודש קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים  המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל  ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא ,תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה ולקוח רכש מעל 10 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל תהא רשאית למכור לו את הפריטים הנוספים במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים.
25. במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי  באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.
26. מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה  ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תישמע כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההנחה בהצטרפות לכרטיס CASH CARD שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.
27. מובהר כי במידה ונשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים הנבחרים, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.
28. ההנחה למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל בשירות שופרסל Online לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת המוצרים.

 

הנחה מיוחדת בפז ו – YELLOW :

29. המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל יהיה זכאי לקבלת הנחה בשיעור של 5% על 2 מוצרים של פז שמנים וכימיקלים הנמכרים בתחנות פז ו/או חנויות YELLOW, המאושרות (כפי שיפורסמו ע"י פז  ולהלן: "התחנות המשתתפות") כמפורט בנספח ב לתקנון זה (להלן: "המוצרים בהנחה"). המוצרים  בהנחה יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פז.

30. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מתשלום מופחת של 1.3 ₪ לליטר בנזין 98 ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר הנהוג בתחנה, לפי הטוב מביניהם.
31. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי  ליהנות  מתשלום מופחת של 7 ₪ לליטר סולר ממחירון פז, או  לחילופין יוכל ליהנות  מהמחיר הנהוג בתחנה בהפחתה של 5 אג' לליטר, לפי הטוב מבניהם. 

32. החל מיום 01.04.2012 ועד להודעה חדשה, המשלם בכרטיס  CASH CARD שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מפטור מתשלום דמי שירות בלילה, ימי מנוחה וחג, בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). ימי מנוחה – ימי המנוחה כמשמעם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח-1948 וביום העצמאות כמשמעו בחוק יום העצמאות התש"ט-1949. תשלום בעד שירות מלא ("דמי שירות") כהגדרתם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002.
33. החל מיום 7.10.2011 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל , בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות ממחיר בנזין 95  בשירות עצמי גם בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). יובהר כי לא תינתן הנחה בגין תדלוק בנזין 95 בשירות עצמי.

34. צבירת הנקודות למשלם באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל בתחנות פז ובחנויות yellow, תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 9 לעיל.

35. החל מיום 3.10.2011 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD  ייהנה מהנחה של 7% בחנויות ילו המשתתפות, כפי שיעודכנו מעת לעת. ההנחה לא תכלול סיגריות ואביזרי עישון; תרומות; שירותים מתקדמים; מוצרים בפיקוח; כפל מבצעים.
36. שופרסל פיננסים תהא רשאית לשנות את ההטבות בכל עת עפ"י שקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
37. ההטבות יינתנו במעמד התדלוק ו/או הקניה למשלמים באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל בלבד.

 

 (עודכן 1.6.14)

 

5 מוצרים בהנחה
יתרונות לכרטיס
מולטי נותן לך יותר
הלוואות
חסכון זוגי
הוראת קבע
הטבה 5 ₪ בפז
הטבות בפז
תחנות פז ו-Yelllow
צור קשר
תקנון