תקנון מועדון  לקוחות שופרסל (מרץ 2015)

           כללי

                           מועדון לקוחות שופרסל מנוהל ע"י חברת שופרסל בע"מ. שופרסל בע"מ רחוב שמוטקין

                           בנימין 30 , ראשון לציון 7536333, טלפון 1-800-70-40-40.

 

 

1.      חברות במועדון לקוחות שופרסל

 


1.1 כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות תאגידים, קבוצות וארגונים) זכאי להצטרף למועדון לקוחות שופרסל ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי חברת שופרסל בע"מ (להלן בהתאמה - "חבר המועדון", "המועדון" ו -"שופרסל") . שופרסל תהיה רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.

 

             1.2 אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות שופרסל, מוזמן לגשת לאחד מסניפי רשת שופרסל ולהירשם בעמדת הרשמה ייעודית או בעמדת שרות לקוחות בסניף או להיכנס לאתר האינטרנט של שופרסל בכתובת www.shufersal.co.il.

             הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות ויקבל כרטיס חבר מועדון לקוחות שופרסל זמני, בצירוף מספר חבר (להלן: "הכרטיס").

 

             1.3 חברי מועדון סופראקרד כולם או חלקם יצורפו באופן אוטומטי כחברים במועדון לקוחות שופרסל וזאת במקום חברותם במועדון סופרקארד. כרטיס חבר המועדון יישלח למענם במישרין ע"י שופרסל, עפ"י שיקול דעתה של שופרסל. חבר מועדון סופרקארד אשר לא קיבל כרטיס מועדון לקוחות שופרסל יהיה רשאי לפנות אל שופרסל ולבקש כי יישלח אליו כרטיס חבר מועדון בהתאם להוראות תקנון זה. למען הסר ספק, מובהר כי, לקוח אשר טרם קיבל את כרטיס חבר המועדון החדש, על אף זכאותו לקבלת כרטיס זה בהיותו חבר מועדון סופרקארד תעמוד לו האפשרות להזדהות באמצעות מסירת פרטים מזהים לשביעות רצונה של שופרסל לצורך זיהויו כחבר מועדון.
 
1.4 כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על אף זאת חבר המועדון (להלן: "החבר הראשי") יהיה רשאי לבקש כי יונפק לו  כרטיס חבר אחד נוסף על שם צד ג' אחר מטעמו (להלן: "המצטרף הנוסף"). לחבר הראשי ולמצטרף הנוסף יונפקו כרטיסי חבר עם מספרי כרטיסים שונים ואולם הנקודות אשר יצטברו בכרטיס חבר המועדון ביחד עם הכרטיס הנוסף יצברו במשותף. יחד עם זאת מובהר כי זכויות מימוש ההטבות בגין צבירת נקודות המועדון המשותפות תהיינה לחבר בלבד ולא  למצטרף הנוסף. על אף האמור לעיל, שופרסל תהיה רשאית לאפשר את מימוש נקודות המועדון שנצברו במשותף גם למצטרף הנוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי הכרטיס הנוסף יונפק תחת זהות של המצטרף הנוסף בהתאם לפרטים שיימסרו ע"י חבר המועדון ולאחר שקיבל הרשאה לעשות כן מאת המצטרף הנוסף. (חבר המועדון והמצטרף הנוסף יחדיו להלן: "תא משפחתי").

 

             1.5 כרטיסי חבר מועדון הנושאים את שם המועדון הקודם "סופרקארד" (להלן: "כרטיס סופרקארד"), יוחלפו על ידי המועדון, ללא כל חיוב ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיסי סופרקארד החל מיום 25.7.2007.
 
1.6 במקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו יודיע החבר על כך מיידית למועדון ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש. שופרסל תהיה רשאית לחייב את חבר המועדון ב-500 נקודות מועדון על הנפקת כרטיס חבר חדש מהפעם השלישית ואילך. שופרסל תהיה רשאית לשנות על פי קביעתה את מספר הנקודות לחיוב מעת לעת. שופרסל תהיה רשאית לחייב בדיעבד את נקודות המועדון במקרה כמתואר לעיל.

 

             1.7 ניתן להתקבל כחבר במועדון לקוחות שופרסל גם באמצעות הצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל בכפוף לתנאים וההגבלות כמצוין בתנאי ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי שופרסל, לרבות טופס גילוי נאות ולרבות התנאים המפורטים בנספח א' לתקנון זה.

 

             1.8 הצטרפות לשירות שופרסל אונליין מחייבת חברות הלקוח במועדון לקוחות שופרסל והכול בהתאם לתקנון שופרסל אונליין כמפורט באתר האינטרנט. לקוח המצטרף לשירות שופרסל אונליין מצטרף באופן אוטומטי כחבר מועדון לקוחות שופרסל וכרטיס מועדון יישלח לביתו.

 

 

2.       צבירת ומימוש נקודות שופרסל

 


2.1 כל חבר מועדון יזוכה בנקודות שופרסל עבור רכישותיו ברשתות הכלולות במועדון: שופרסל שלי, שופרסל דיל (כולל שופרסל דיל אקסטרא), שופרסל אקספרס ושופרסל אונליין (לא כולל רשות "יש חסד" ו-"יש בשכונה"), אורגניק מרקט כמפורט בתקנון זה ובנספח ב' לתקנון, וזאת בשיעור של 1 נקודת מועדון בעבור כל 2 ש"ח קניה* (להלן: "נקודות" או "נקודות שופרסל" או "נקודות מועדון"). שופרסל רשאית לקבוע, ולשנות מעת לעת, את השיטות ו/או הנוסחאות השונות לצבירת נקודות, לרבות אך לא רק עבור מוצרים מסוימים, לקניה ברשתות שונות, לשימוש בשירותים שונים וכיוצ"ב, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כן רשאית שופרסל לקבוע מעת לעת, כי קבוצות מסוימות באוכלוסייה יהיו זכאיות לתנאים שונים בכל הנוגע לצבירת הנקודות ו/או אי צבירתם ו/או ערכם ו/או הטבות מועדון שונות בפורמטים שונים של שופרסל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר כי שופרסל לא תהיה מחויבת להודיע לחבר המועדון על שינוי תנאי תקנון זה.

            מובהר, כי הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון במועדון סופרקארד ישמרו ויועברו לזכות חשבונו החדש של חבר המועדון במועדון לקוחות שופרסל.  

            צבירת הנקודות ומימוש ההטבות לחברי מועדון לקוחות שופרסל הינה משותפת לתא משפחתי כהגדרתו לעיל והכול תחת פרטי החבר הראשי. שוברי הזיכוי הכספי בגין צבירת הנקודות וההטבות לחברי מועדון יישלחו על שם החבר הראשי, אך יוכלו להיות ממומשים ע"י שני הכרטיסים בתא משפחתי.

 

            2.2 כמו כן מזכה החברות במועדון בהטבות או מבצעים שונים, אשר יפורסמו ע"י שופרסל מפעם לפעם. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות/ כרטיס אשראי שופרסל בקופה, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה.  קופון ,בהגדרתו – הטבה שהינה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד באמצעות מסירתו בקופה- כדוגמת קופון, שובר, כרטיס וכל דרך אחרת שתיקבע ע"י שופרסל. שופרסל רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. כרטיס זמני מזכה את החבר בצבירת נקודות ובמבצעים ברצפת המכירה בסניף בלבד. רק כרטיס מועדון קבוע מזכה את החבר בכל יתר ההטבות. מבצעי חברי המועדון אינם תקפים בסניפי שופרסל אקספרס-אלא- אם צוין אחרת בפרסום של המבצע באופן מפורש.
 
להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחים לחברי המועדון, אלא אם צוין אחרת בדיוור עצמו

            2.2.1  מימוש הקופונים כפוף למגוון הקיים בכל סניף ולמצוין בקופון.                   
2.2.2  מימוש הקופונים ניתן בסניפים המצוינים על גבי הקופון.
2.2.3  הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.
2.2.4  מחירו הקודם של מוצר מצוין בשילוט בסניפים.
2.2.5  אין כפל מבצעים.
2.2.6  התמונות המופיעות בדיוורים השונים הינן להמחשה בלבד.
2.2.7  מימוש הקופון הינו חד פעמי (אלא אם פורסם אחרת) ובמעמד הקנייה המזכה בסניף המצוין בקופון. קופון שלפי נתוני הרשת פקע או מומש, לא יכובד.
2.2.8  הקופונים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה.

 

            2.3 נכון למועד פרסום התקנון, הרשתות הכלולות במועדון ומספר הנקודות שיזוכו במסגרת רכישה בכל אחת מהן הינן כמפורט בסעיף 2.1 לעיל ובנספח א' הרצ"ב לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע רשתות בכל עת, באופן זמני או קבוע.

 

            2.4 נקודות זיכוי תיצברנה ע"י העברת כרטיס לפני עריכת החשבון בקופה בלבד בעת ביצוע התשלום בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לעיל, ולא ניתן יהיה לזכות את חשבון הכרטיס בנקודות זיכוי בדיעבד. מובהר כי הצגת כרטיס החבר לקופאי/ת בסניף שופרסל לפני עריכת החשבון הינה באחריות החבר בלבד. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לחבר צבירת נקודות ומימוש הטבות גם באמצעות הזדהות בכל דרך אחרת - לשביעות דעתה של שופרסל, לרבות באמצעות מתן מספר ת.ז או מספר חבר - ואולם מובהר כי אין בכך כדי לחייב את שופרסל לעשות כן ולשופרסל יהיה שיקול הדעת הבלעדי בבחינת אפשרויות חלופיות בזיהוי החבר שלא באמצעות הצגת כרטיס החבר.

 

            2.5 נקודות שנצברו עקב מוצר שנקנה והוחזר לחנות מסיבה כלשהי, לרבות החזר כספי הניתן ללקוח בגין החזר פיקדון בקבוקים, ינוכו מחשבונו של החבר. במקרה ויתרת נקודות הזיכוי בחשבון החבר קטנה מנקודות הזיכוי אותן יש לנכות כאמור, יחויב כרטיס המועדון ביתרת חובה של נקודות.

 

            2.6 רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בנקודות ושופרסל תהיה רשאית למחוק נקודות זיכוי בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.

 

            2.7 תשלום בגין חיובים הנלווים למחיר המוצר עצמו (כגון: ריבית ו/או הצמדה) לא יזכה בנקודות.

 

            2.8 לגבי מוצרים במבצע/ הנחה - המחיר הקובע לעניין מתן הנקודות יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה או המבצע.

 

            2.9 צבירת נקודות זיכוי תתאפשר על ידי תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם לרשתות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל. מובהר בזאת כי לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום בתווי קניה (למעט קבוצת חברים שהינם אזרחים ותיקים עפ"י קריטריונים שייקבעו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שופרסל ו/או כל קבוצת חברים אחרת אשר תיקבע ע"י שופרסל מפעם לפעם) ובשוברי החלפה ו/או זיכוי וכד'.

 

            2.10 לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב ובגין משיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל.

 

            2.11 לא תאושר צבירת נקודות בגין רכישה סיטונאית של מוצרים ו/או שירותים. במידה שיועבר כרטיס מועדון ברכישה סיטונאית, באופן שבו תצטברנה נקודות לזכות בעל הכרטיס בגין אותה רכישה, רשאי המועדון לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותה רכישה, כאמור, ללא צורך במתן הודעה על כך ללקוח, בין מראש ובין בדיעבד. "רכישה סיטונאית": כפי שתוגדר על ידי שופרסל מעת לעת. החלטת שופרסל באשר לסיווג עסקה כלשהי כרכישה סיטונאית תחשב כנכונה ותהווה הוכחה לכאורה כלפי החבר.

 

            2.12 החבר יהיה אחראי להתעדכן במצב הנקודות הצבורות לזכותו ע"י בדיקה באתר האינטרנט של שופרסל, או ביצירת קשר עם המועדון בטלפון 1-800-70-40-40 כמו כן יופיע מצב הנקודות הצבורות על גבי חשבונית הקניה. כמו כן יהיה החבר אחראי להתעדכן בנהלי וכללי המועדון, המתעדכנים על פי החלטת שופרסל מעת לעת, ולא תחול על שופרסל כל אחריות בקשר לכך.

 

            2.13 רישומי המועדון באשר למספר הנקודות שהצטבר יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. מובהר בזאת, כי שופרסל תהיה פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה, חומרה או באתר האינטרנט.

            מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שבמקרה שלחבר ישנן השגות בדבר מספר הנקודות שנצברו לזכותו, עליו לפנות למועדון בכתב, עד 3 חודשים ממועד הרכישה, באמצעות אתר האינטרנט של שופרסל או באמצעות פקס או מכתב לכתובת המועדון, בצרוף העתק של חשבונית הקניה ופירוט השגותיו.

            בכל מקרה של מחלוקת, שופרסל תכריע במחלוקת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

            2.14 היה והתברר ברישומי המועדון כי לחבר המועדון קיימים מספר כרטיסים במערכת, תהיה שופרסל רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאחד בין הכרטיסים שבידו באופן שצבר הנקודות הזקוף לטובת החבר בכרטיס אחד יצורף לנקודות אשר נזקפו לזכותו בכרטיס האחר ו/או בכל דרך או נוסחה אחרת כפי שתמצא שופרסל לנכון.

 

            2.15 שופרסל תהיה רשאית בהתאם לפניה שתתקבל אצלה ו/או עפ"י יוזמתה לאחד כרטיסי חבר של חברים שונים במועדון הלקוחות וזאת אם תמצא שופרסל כי קיימת הצדקה לכך עפ"י שיקול דעתה ו/או בנסיבות בהן התבקש הדבר ע"י אחד מחברי המועדון.

 

            2.16 שופרסל תהיה רשאית לעשות שימוש בתשתית הטכנולוגית של מועדון לקוחות שופרסל לצורך מתן הטבות/מענקים/זכאויות לקבוצות לקוחות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במסגרת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים.

            יודגש כי, ההנחה לקבוצות לקוחות אשר יקבעו עפ"י שיקול דעתה של שופרסל תתאפשר ע"י תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם לרשתות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל.  
מובהר בזאת כי ההנחה לא תינתן בתשלום בתווי קניה, כרטיסי קניה ושוברי זיכוי / הטבות מועדון לקוחות שופרסל.

            עוד יודגש כי, ההנחה לא תקפה ברכישת סיגריות, גפרורים, מוצרי בית מרקחת, חשמל ואלקטרוניקה, משלוחים, תרומות, עיתונים ,כרטיסי חיוג  וזיכוי בגין פיקדון בקבוקים.
        
2.17 לא תהא צבירת נקודות בבית מרקחת בגין תרופות הניתנות עם מרשם רופא.

 

             

3.       מימוש נקודות הזיכוי

 

           3.1 שופרסל מתחייבת לתת לחברים בגין נקודות הזיכוי שנצברו על ידיהם שוברי זיכוי (כהגדרתם להלן **) ו/או הנחה ו/או מתנות ו/או מוצרים, הכול כפי שיקבע על ידה מעת לעת (ויצוין בסעיף 2.1 לעיל ובנספח א'), ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה צורך במתן הודעה על כך. 
למען הסר ספק, שופרסל תהיה רשאית לשנות ולעדכן את ההטבות הניתנות על ידה ואת אופן חישוב שוברי הזיכוי מעת לעת ולרבות לבטלם לחלוטין.

 

           3.2 למען הסר ספק מובהר, כי הנקודות שנצברו לטובת החבר וכן ההטבות ו/או ההנחות ו/או שוברי הזיכוי ניתנים לשימוש האישי של החבר בלבד ואינן מהווים ו/או נחשבים לקניינו האישי של החבר. החבר אינו רשאי להעבירם בכל דרך שהיא, לרבות מכירה או העברה ללא תמורה, לצד שלישי כלשהו.

 

           3.3 חבר אשר חדל מלרכוש באמצעות הכרטיס בסניפי שופרסל במשך תקופה רצופה של ארבעה חודשים ומעלה ו/או במשך התקופה האמורה לא מימש את ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו – יאבד את זכותו לקבלת ההטבות/הנקודות שנצברו לזכותו. איבוד הזכות לקבלת ההטבות/הנקודות הינו אוטומטי ושופרסל אינה חייבת ליתן לחבר הודעה מוקדמת על פקיעת ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו.


 

 

4.       פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים

 

4.1 החבר יהיה אחראי לדווח לשופרסל בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. שופרסל לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד. מובהר כי עדכון פרטים אישיים של מחזיק כרטיס אשראי שופרסל יהיו בהתאם להוראות נספח א' לתקנון. מובהר כי חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים על מנת שיתאפשר קשר רציף ותקין עמו לא יהיה זכאי לקבלת הטבות ו/או צבירת נקודות מועדון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל.

 

4.2 פורק התא המשפחתי של חבר וביקש החבר להפריד את זכויותיו במסגרת המועדון מזכויות מי מבני התא המשפחתי, יגיש החבר להנהלת המועדון הודעה בכתב כדלקמן:
  4.2.1 הודעה של החבר הראשי (דהיינו מי שרשום במועדון ככזה), בה הוא מודיע על רצונו להפריד את הזכויות באופן המצוין בהודעה. במקרה זה יחולקו הזכויות ו/או הנקודות בין החבר הראשי והמצטרף הנוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל.

  4.2.2 למען הסר ספק, ללא הודעת הפרדת זכויות כאמור, המועדון יהיה רשאי לראות בנ"ל תא משפחתי אחד, לרבות מסירת מידע והודעות למצטרף הנוסף על פעילות התא המשפחתי בשלמותו.

 

4.3  שופרסל תהיה רשאית ביוזמתה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להפריד את כרטיסי החבר המשויכים לתא המשפחתי לשני כרטיסי חבר ראשיים באופן שבו כל כרטיס יצבור נקודות באופן עצמאי וללא קשר ו/או זיקה לכרטיס חבר המועדון המשויך לתא המשפחתי.

 

4.4 על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין שופרסל תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של    רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף לקבלת הסכמת הלקוח לעשות כן במפורש או מכללא, ו/או  בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך. 

 

4.5 בהצטרפותו למועדון, החבר מסכים כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של שופרסל בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של שופרסל ולהוראות כל דין.

כן מסכים החבר ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו למועדון, כי שופרסל תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהחבר ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של שופרסל בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים השותפים במועדון ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות'  וכד', מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות החברים לרשת שופרסל, מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.

שופרסל אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע, מעת לעת, לרשתות ו/או הגופים האחרים השותפים במועדון, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן שופרסל רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין. שופרסל רשאית גם למסור מידע הקשור לפירוט רכישותיו של החבר  לצדדים שלישיים. 

4.6 החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון.

במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.

 

4.7 חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלות שופרסל שמספרו 66229 ע"י הודעה בכתב. החבר יגרע ממאגר המידע תוך 60 ימים ממועד קבלת הודעתו.

 

4.8 חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר ייצור קשר טלפוני או במענה בכתב עם מוקד שירות הלקוחות של המועדון ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תו 14 ימים.

 

4.9 חבר שמעוניין להסיר את שמו ממאגר המידע של שופרסל אונליין או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה משופרסל אונליין ייפנה ישירות לשופרסל אונליין בטלפון 1-800-56-56-56.

 

4.10 חברי מועדון בעלי כרטיס אשראי שופרסל או בעלי כרטיס קאש קארד שופרסל המעוניינים להסיר את שמם ממאגרי המידע של לאומי קארד או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה מלאומי קארד, יפנו ישירות לחברת לאומי קארד בטלפון 03-6177744.


 

 

5.       המרת נקודות

 

         בהתאם להחלטה של הנהלת המועדון מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יהא  ניתן להמיר את נקודות הזיכוי לנקודות במועדונים אחרים .

 

 

6.       ביטול חברות במועדון

 

        6.1 שופרסל תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור ולרבות במידה ואמצעי תשלום אשר נמסרו לרשתות הכלולות במועדון לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

6.2 חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש במשרדי שופרסל.

 

6.3 שופרסל תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 30 יום מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור, תינתן לחברים האפשרות לניצול הנקודות שצברו בהתאם להוראות תקנון זה, למשך תקופה של עד חודש מיום מתן ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון.

 

6.4 שופרסל תהיה רשאית לשלוח למחזיק כרטיס אשראי שופרסל אשר ביטל ו/או בוטל לו כרטיס אשראי שופרסל ו/או למבקש כרטיס אשראי שופרסל אשר לא הונפק לו כרטיס אשראי שופרסל מסיבה כלשהי, כרטיס מועדון לקוחות שופרסל וחברותו במועדון לקוחות שופרסל לא תבוטל אוטומאטית. ואולם אין בכך כדי למנוע זכאותו של חבר המועדון לבקש ביטול חברותו באמצעות משלוח הודעה מתאימה לשופרסל כמפורט לעיל.

 

 

 

7.     כללי

  

7.1  שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.

       נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בשופרסל או באתר האינטרנט שכתובתו www.shufersal.co.il .

 

7.2   שופרסל היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

 

7.3   שופרסל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.

 

7.4   דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

7.5   החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על שופרסל למעט במקרים של התחייבות של חברה נוספת הכלולה במועדון, אז תהיה האחריות על החברה הנוספת כאמור לעיל. לפיכך, ברור כי החבר יהא מנוע מלתבוע את שופרסל בגין, עקב או מחמת רכישותיו אצל חברה אחרת הכלולה במועדון וכל טענותיו יופנו אך ורק לחברה אחרת זו.

 

7.6   נספחי התקנון הם חלק בלתי נפרד ממנו.

 

7.7   כל התנהגות של המועדון או של מי מהשותפות הכלולות במועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של אותה חברה או של המועדון על האמור בתקנון זה.

 

7.8   מתן הטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של שופרסל. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל שופרסל לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד שופרסל בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

 

7.9  הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות שופרסל כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

 

7.10 כתובת הנהלת המועדון הינה: רחוב שמוטקין 30, ראשון לציון, מיקוד: 75363; כתובת דואר אלקטרוני: clubcard@shufersal.co.il; טלפון מוקד שירות לקוחות: 1-800-70-40-40; כתובת דואר אלקטרוני ללקוחות מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל  מולטי: creditcard@shufersal.co.il.


*     יצוין כי היחידה הקטנה ביותר לצבירת הנקודות הינה 1 נקודת מועדון. לא תינתן צבירת נקודות בגין קניה הנמוכה מ- 2 ש"ח. מובהר כי בגין רכישה בסכום אי זוגי, ניתן צבירת נקודות על מרכיב הרכישה הזוגי בלבד.


 

 

**   שוברי זיכוי – תו מועדון לקוחות שופרסל: ישלחו אחת לרבעון. יונפקו שוברים ביחס נקודות כדלקמן: 4000 נקודות מועדון יזכו ב-30 ש"ח לרכישה בסניפי שופרסל בלבד. הפחתת הנקודות בגין שוברי הזיכוי מתבצעת כ-45 ימים טרם מועד משלוח שובר הזיכוי בשל תהליך הפקת השוברים. יתרת נקודות שלא נשלחו בגינן לחבר שובר זיכוי ו/או זכאות למתנה, תזקפנה לזכות החבר להטבה הבאה. לא יוצא שובר זיכוי על סך הנמוך מ-30 ש"ח (או כפולותיו).לא יינתן עודף בתשלום בשובר זיכוי. המועדון רשאי לציין על גבי כל הטבה את תוקפה ותנאים למימושה. לאחר פקיעת תוקף ההטבה לא ניתן יהא לממשה עוד. שובר זיכוי אשר לא ייעשה בו שימוש תוך שלושה חודשים ממועד הוצאתו, או עד המועד הנקוב על גביו, המוקדם מביניהם, יפוג תוקפו. לאחר המועד הנקוב לא יכובד התו והחברים לא יהיו זכאים להחזר נקודות או להטבה חלופית כלשהיא בגין שובר זיכוי שפג תוקפו. יובהר, כי לקוחות שופרסל אונליין יזוכו בהטבה ע"ס 30 ש"ח ישירות לחשבונם בשופרסל אונליין, בהתאם לאמור לעיל. יובהר, כי מימוש תו מועדון הינו בכפוף לתנאים המופעים על גביו.


מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההטבות כמפורט לעיל ולהלן ו/או לשנות את אופיין ו/או אופן חישוב ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש, ולא תישמע מאת הלקוח כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההטבות בהצטרפות כחבר מועדון לקוחות שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.

 

 

נספח א' כרטיס אשראי שופרסל

 כללי:

1. לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס אשראי שופרסל מולטי (להלן: "כרטיס אשראי שופרסל" ו-"מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל" בהתאם) הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי שופרסל (בהתאם להיקף הכספי) והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל.


2. בקשה לקבלת כרטיס אשראי שופרסל מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף לתקנון המועדון. במידה ובעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, שופרסל תהיה רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל חב' לאומי קארד של מחזיק כרטיס אשראי שופרסל, יש לפנות ישירות למוקד לאומי קארד  בטלפון 03-6177744. על אף זאת עדכון פרטים הנוגעים לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ו-מצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.4 לתקנון ו/או פרטים נוספים אחרים כפי שיעודכנו ע"י מוקד שירות לקוחות. ניתן לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון      1-800-70-40-40, או בדואר אלקטרוני   creditcard@shufersal.co.il.


3. מועד תחילת ההטבות בכרטיס אשראי שופרסל יהיה רק לאחר מסירת כרטיס האשראי המאושר ללקוח בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל. המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל מותנים בתשלום על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל, שמחזיק כרטיס האשראי בחר לרכוש באותה קניה. למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס אשראי שופרסל, אשר ישלם באמצעות כרטיס האשראי רק על חלק מהמוצרים הנמכרים במבצע למשלמים בכרטיס האשראי בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי הכרטיס באותה הקניה.


4. לקוחות שופרסל אשר חתמו על טפסי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל, בסניף יהיו זכאים ליהנות, במשך 30 ימים מיום הקלדת טופס ההצטרפות בסניף ממבצעי כרטיס אשראי "ברצפת המכירה" בסניפי שופרסל בלבד. במידה ולא התקבל אישור ו/או לא הסתיים הטיפול בבקשת ההצטרפות של הלקוח לכרטיס אשראי שופרסל, במהלך 30 הימים כאמור לעיל, תיחסם זכאותו של הלקוח ליהנות ממבצעי "רצפת המכירה" בסניפי שופרסל כאמור לעיל, והלקוח יירשם כחבר מועדון לקוחות שופרסל בלבד. 


5. על אף האמור לעיל, חברי מועדון לקוחות שופרסל אשר זכאים לקבלת הטבות מיוחדות, ממועדון לקוחות שופרסל, לא יהיו זכאים ליהנות מבצעי "רצפת המכירה" בסניפי שופרסל, עד לקבלת כרטיס אשראי שופרסל בפועל, והפעלתו בהתאם להנחיות לאומי קארד.


6. זכאותו של לקוח לקבלת כרטיס זמני, תהא מוגבלת, לכרטיס זמני אחד מידי 6 חודשים קלנדאריים. לקוחות לא יוכלו ליהנות יותר מפעם אחת מהטבות כרטיס אשראי שופרסל "ברצפת המכירה" בטווח של עד חצי שנה מיום הקלדתו הראשונה במערכת של הבקשה להצטרפות לכרטיס האשראי הראשונה של הלקוח.


7. לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המפורטות בנספח זה (חלקן או כולן) בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מראש.


8. לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב באמצעות כרטיס אשראי שופרסל ובגין משיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל.

 

מתנת הצטרפות:

א.        מתנת הצטרפות למצטרפים חדשים החל מיום 21.12.2014

9. החל מיום 21.12.2014 כל לקוח אשר ימלא טופס בקשה לכרטיס אשראי שופרסל, ובקשתו תאושר ע"י שופרסל וע"י חב' לאומי קארד, יהא זכאי למתנת הצטרפות. שווי מתנת ההצטרפות הינו עד לסך של 100 ש"ח, הניתנים כהנחה מסכום הרכישה המזכה הראשונה באחד בסניפי שופרסל. יובהר כי הזכאות לקבלת כרטיס אשראי שופרסל ולקבלת מתנת הצטרפות כפופה לאישור מנפיקת הכרטיס, חב' לאומי קארד והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.


10. לקוח אשר ירכוש מוצרים בסך של 100 ₪ ומעלה באחד מסניפי שופרסל באמצעות כרטיס אשראי שופרסל (לעיל ולהלן: "רכישה מזכה"), יהיה זכאי להנחה חד פעמית בסך של 50% מסכום הקנייה עד להנחה מקסימאלית של 100 ₪. מתנת ההצטרפות ניתנת למימוש באופן חד פעמי ברכישה המזכה הראשונה שיבצע הלקוח במהלך השנה אשר תחילתה במועד הנפקת הכרטיס (להלן: "שנת ההצטרפות"). רכישה מזכה, לעניין סעיף זה, אינה כוללת סיגריות, מוצרי חשמל, משלוחים, תרומות, משיכת מזומן, הלוואות או מוצרי אשראי שונים. מובהר כי אם סכום הקנייה יהיה פחות מ-100 ₪, מתנת ההצטרפות לא תמומש. מובהר עוד, כי אם סכום הרכישה המזכה יהיה בין 100 ₪ ל- 200 ₪ (למשל – 150 ₪), תינתן הנחה בשיעור של 50% מסכום הקנייה (בדוגמה זו תינתן הנחה בסך של 75 ₪), והיתרה לא תיזקף לקניות הבאות.


11. מתנת ההצטרפות תמומש מאליה באופן אוטומאטי בקופה במעמד הרכישה המזכה הראשונה שהלקוח יבצע במהלך שנת ההצטרפות, ללא צורך בכל פעולה או אישור מצד הלקוח. את מתנת ההצטרפות ניתן לממש בפעם אחת ללא צבירה לקניה הבאה וזאת בתוך שנת ההצטרפות באמצעות חיוב כרטיס אשראי שופרסל בלבד.


12. על אף האמור לעיל, מתנת ההצטרפות בשירות שופרסל אונליין לא תינתן במעמד ביצוע ההזמנה ולכן לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באתר האינטרנט. המועד הקובע למתן הזיכוי יהיה מועד אספקת המוצרים בעקבות ביצוע ההזמנה. הזיכוי בפועל יעשה במעמד חיוב כרטיס אשראי שופרסל ויוצג בדיווח העסקאות החודשי בכרטיס.


13. לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום באמצעות מתנת ההצטרפות.

 

ב.                  מתנת ההצטרפות ללקוחות שהצטרפו עד ליום 21.12.2014 ללא שינוי והינה כדלקמן:

(1)  עד ליום 21.12.2014 כל לקוח אשר ימלא טופס בקשה לכרטיס אשראי שופרסל, ובקשתו תאושר ע"י שופרסל וע"י חב' לאומי קארד, יהא זכאי למתנת הצטרפות. שווי מתנת ההצטרפות הינו 100 ש"ח, הניתנים כזכאות ללקוח למימוש בסניפי שופרסל. יובהר כי הזכאות לקבלת כרטיס אשראי שופרסל ולקבלת מתנת הצטרפות כפופה לאישור מנפיקת הכרטיס, חב' לאומי קארד והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.


(2) מתנת ההצטרפות מותנית בהחזקת כרטיס אשראי שופרסל במשך שנה אשר תחילתה במועד הנפקת הכרטיס סיומה בחלוף שנה (להלן: "שנת ההצטרפות הראשונה") ובביצוע רכישות באמצעות כרטיס אשראי שופרסל בסך של  750 ש"ח בממוצע לכל חודש קלנדארי במשך שנת ההצטרפות הראשונה, דהיינו 9,000 ש"ח (להלן: "סכום הרכישה המינימאלי"). רכישות, לעניין סעיף זה, אינן כוללות משיכת מזומן, הלוואות או מוצרי אשראי שונים. אם ממוצע הקניות החודשי יהיה פחות מסכום הרכישה המינימאלי או שכרטיס אשראי שופרסל יבוטל מכל סיבה שהיא לפני תום שנת ההצטרפות הראשונה תהיה מנפיקת הכרטיס רשאית לחייב את הכרטיס בחלק היחסי של מתנת ההצטרפות שנוצלה, באמצעות חיוב כרטיס אשראי שופרסל או בכל דרך אחרת. כל לקוח זכאי למתנה אחת בלבד. את מתנת ההצטרפות ניתן לממש בתוך שנה מיום ההצטרפות באמצעות חיוב כרטיס אשראי שופרסל בלבד. 


(3) לצורך מימוש מתנת ההצטרפות, על הלקוח לאשר לקופאי/ת בסניפי שופרסל, לממש את מתנת ההצטרפות במסגרת הרכישה ומימוש מתנת ההצטרפות לא יהיה אוטומאטי. ואולם, היה וביקש מחזיק כרטיס אשראי שופרסל לממש את מתנת ההצטרפות לה הוא זכאי בהתאם להוראות נספח זה, אזי יהיה עליו לממש את מלוא שווי מתנת ההצטרפות ו/או מלוא יתרת מתנת ההצטרפות - לפי העניין, במעמד רכישה זו ולא תעמוד לו האפשרות לממש חלק מההטבה בלבד. על אף זאת היה וסכום הרכישה היה נמוך משווי מתנת ההצטרפות - או יתרתה, לה זכאי מחזיק כרטיס האשראי כאמור לעיל, אזי תמומש ההטבה במקרה זה במלוא שווי הרכישה ויתרת שווי מתנת ההצטרפות תעמוד לזכות מחזיק כרטיס האשראי לרכישה הבאה בה יבקש מחזיק כרטיס האשראי לממש את מתנת ההצטרפות כאמור לעיל.


(4) על אף האמור לעיל, מתנת ההצטרפות בשירות שופרסל אונליין לא תינתן במעמד ביצוע ההזמנה ולכן לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באתר האינטרנט. המועד הקובע למתן הזיכוי יהיה מועד אספקת המוצרים בעקבות ביצוע ההזמנה. הזיכוי בפועל יעשה במעמד חיוב כרטיס אשראי שופרסל ויוצג בדיווח העסקאות החודשי בכרטיס.
(5) לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום באמצעות מתנת ההצטרפות.

 

צבירת נקודות שופרסל:

14. תשלום באמצעות כרטיס אשראי שופרסל אינה מקנה תוספת נקודות שופרסל מעבר ליחס צבירת הנקודות של חבר מועדון רגיל ברשתות שופרסל כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון.

15. עד ה 17.3.15 צבירת הנקודות בתחנות פז וחנויות YELLOW הינה רק ללקוחות המשלמים בכרטיס אשראי שופרסל, כאשר יחס הצבירה הינו 1 נקודת מועדון בגין כל 2 ש"ח קניה. צבירת הנקודות לא תחול על הקטגוריות הבאות: סיגריות ואביזרי עישון, תרומות, שירותים מתקדמים ומוצרים בפיקוח (בתחנות המשתתפות כהגדרתן להלן). יודגש, כי רכישה בתחנות פז ובחנויות YELLOW אינה מקנה תוספת צבירת נקודות שופרסל מעבר לאמור בסעיף 15 זה לעיל. החל מיום 18.3.2015 ההטבה לפי סעיף 15 זה לעיל מבוטלת ומחזיקי כרטיס אשראי שופרסל לא יצברו נקודות מועדון לקוחות שופרסל בגין תדלוקים וקניות שיבצעו בתחנות פז ובחנויות YELLOW באמצעות הכרטיס. מובהר, כי נקודות מועדון שנצברו לזכות מחזיקי כרטיס האשראי עד ליום 17.3.2015 (כולל) ימשיכו לעמוד לזכותם בהתאם לתנאי הכרטיס והמועדון בכפוף לתקנון.

 

עמלות:

 

עמלת מולטי

16. כרטיס אשראי שופרסל מחויב בעמלה קבועה בסך של 8.88 ש"ח לחודש בלבד (כולל מע"מ) (להלן: "עמלת כרטיס האשראי"). עמלת כרטיס האשראי תיגבה במלואה ביום החיוב החודשי.

17. מחזיקי כרטיס האשראי פטורים מעמלת מולטי למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי לפטור מעמלת כרטיס האשראי לשנה פעם אחת בלבד.

18. עמלות נוספות הנגבות בכרטיס אשראי שופרסל הן כמפורט בתעריפון העמלות של לאומי קארד, המתעדכן מעת לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של לאומי קארד- www.leumi-card.co.il .

 

דמי חבר מועדון

19. כרטיס אשראי שופרסל מחויב על ידי שופרסל פיננסים בדמי חבר מועדון קבועים בסך של 3 ש"ח בחודש (כולל מע"מ) אשר ייגבו במלואם ע"י שופרסל ביום החיוב החודשי. שופרסל פיננסים תהיה רשאית לגבות את דמי חבר המועדון חד פעמי מראש.

20. לקוחות כרטיס האשראי פטורים  מדמי חבר מועדון למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי לפטור מדמי חבר מועדון לשנה פעם אחת בלבד.

 

פטור קבוע מדמי חבר ומדמי כרטיס, לכרטיס שני בתא משפחתי:

21. לזוג לקוחות השייכים לאותו "תא משפחתי" - כהגדרתו בתקנון המועדון ועפ"י הרשימות הקיימות במערכת מועדון לקוחות שופרסל, יינתן פטור מלא מדמי הכרטיס ומדמי חבר מועדון באחד הכרטיסים של התא משפחתי גם לאחר סיום  שנת הפטור הראשונה, וזאת בגין דמי הכרטיס ודמי החבר של אחד מהלקוחות השייכים לאותו תא משפחתי. ידוע לי, כי אהיה זכאי בכל עת לפנות למועדון לקוחות שופרסל בבקשה לשנות את השיוך שלי לתא  המשפחתי, וזאת בהתאם לתקנון מועדון לקוחות שופרסל.  האחריות לעדכון הפרטים הינה על הלקוח בלבד.

22. לאומי קארד ו/או שופרסל פיננסים שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או דמי חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש.

 

הנחות מיוחדות בסניפי שופרסל:

23. המשלם בכרטיס אשראי שופרסל מולטי ייהנה מ-10% הנחה על 5 מוצרים  לפי בחירתו (מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת) בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי שופרסל 

24. מחזיק כרטיס אשראי שופרסל יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים מהנמכרים ביותר ברשת שופרסל אשר תעודכן מעת לעת ע"י שופרסל, את 5 המוצרים שעליהם הוא מעוניין לקבל 10% הנחה בכל קניה באמצעות כרטיס אשראי שופרסל מולטי (להלן: "המוצרים המוזלים"). בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר1-800-70-40-40 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי טופס המתאים להטבה זו אשר ימצא בסניפים. והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.


25. הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדרי לועזי. שופרסל רשאית לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל את רשימת המוצרים הנבחרים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומטית של מוצר מתוך 5 מוצרי ברירת המחדל.


26. ברירת מחדל – 5 מוצרים לבחירה ע"י שופרסל- במידה ולקוח לא יבחר 5 מוצרים או חלקם או במידה ובחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה מחזיק כרטיס האשראי מהנחה ל-5 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל.


27. רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע"י המשלמים בכרטיס אשראי שופרסל מולטי תכנס לתוקפה ותקנה למשלמים בכרטיס האשראי הנחה רק לאחר קליטתה בפועל במערכת שופרסל ולא במועד שליחת הבקשה ע"י הלקוח.


28. ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל תהא מוגבלת לרכישה של עד 10 פריטים בחודש קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל  ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה ולקוח רכש מעל 10 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל תהא רשאית למכור לו את הפריטים הנוספים במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים.


29. במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי מתוך רשימת המוצרים הנבחרים באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.


30. מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה  ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תישמע כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההנחה בהצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.


31. מובהר כי במידה ונשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים הנבחרים ו/או תינתן הנחה אחרת בגין אחד המוצרים הנבחרים, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.


32. ההנחה למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל בשירות שופרסל אונליין לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת המוצרים. 

 

הנחה מיוחדת בפז ו – YELLOW :

 33. עד ליום 17.3.15 (כולל) המשלם בכרטיס אשראי שופרסל יהיה זכאי לקבלת הנחה בשיעור של 5% על 2 מוצרים של פז שמנים וכימיקלים הנמכרים בתחנות פז ו/או YELLOW, בתחנות המאושרות (כפי שיפורסמו ע"י פז ולהלן: "התחנות המשתתפות") כמפורט בנספח ב' לתקנון זה (להלן: "המוצרים בהנחה"). המוצרים בהנחה יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פז.

החל מיום 18.3.2015 ההטבה לפי סעיף 33 זה מבוטלת.


34. החל מיום 18.3.2015 ועד להודעה חדשה, הרוכש בסך של 150 ₪ או יותר באמצעות כרטיס אשראי שופרסל באחד מסניפי שופרסל בקנייה אחת, יהיה זכאי ליהנות מהנחה בסך של 8 ₪ בתדלוק אחד של 30 ליטר בנזין 95 ומעלה  בתחנות המשתתפות (להלן: "זכאות להטבה בדלק"). כל זכאות להטבה בדלק ניתנת למימוש בתוך 60 ימים ממועד הרכישה בסניף שופרסל שבגינה נוצרה הזכאות. לא ניתן לממש יותר מזכאות אחת בכל תדלוק. הזכאויות ימומשו בשיטת ה-FIFO (First in First Out) כך שהזכאות שנוצרה קודם תמומש ראשונה. ההנחה תינתן במעמד חיוב כרטיס האשראי.


35. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מתשלום מופחת של 1.3 ₪ לליטר בנזין 98 ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר הנהוג בתחנה, לפי הטוב מביניהם.


36. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי  ליהנות  מתשלום מופחת של 7 ₪ לליטר סולר ממחירון פז, או  לחילופין יוכל ליהנות  מהמחיר הנהוג בתחנה בהפחתה של 5 אג' לליטר, לפי הטוב מבניהם.


37. החל מיום 01.04.2012 ועד להודעה חדשה, המשלם בכרטיס אשראי שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מפטור מתשלום דמי שירות בלילה, ימי מנוחה וחג, בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). ימי מנוחה – ימי המנוחה כמשמעם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח-1948 ויום העצמאות כמשמעו בחוק יום העצמאות התש"ט-1949. תשלום בעד שירות מלא ("דמי שירות") כהגדרתם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002.


38. החל מיום 7.10.2011 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות: ממחיר בנזין 95 בשירות עצמי, גם בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). יובהר כי לא תינתן הנחה בגין תדלוק בנזין 95 בשירות עצמי.


40. צבירת הנקודות למשלם באמצעות כרטיס אשראי שופרסל בתחנות פז ובחנויות YELLOW, תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 15 לעיל.


41. החל מיום 3.10.2011 ועד ליום 17.3.15 (כולל) המשלם בכרטיס אשראי שופרסל ייהנה מהנחה של 7% בחנויות ילו המשתתפות, כפי שיעודכנו מעת לעת. ההנחה לא תכלול:
סיגריות ואביזרי עישון; תרומות; שירותים מתקדמים; מוצרים בפיקוח; כפל מבצעים.
החל מיום 18.3.2015 ההטבה לפי סעיף 41 זה לעיל מבוטלת.


42. שופרסל פיננסים תהא רשאית לשנות את ההטבות  בכל עת עפ"י שקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.


43. ההטבות בפז וב-YELLO יינתנו במעמד התדלוק ו/או הקניה ולמשלמים, למעט הזכאות להטבה בדלק שתינתן במעמד החיוב, כמפורט בסעיף 34 לעיל. ההטבות יינתנו למשלמים באמצעות כרטיס אשראי שופרסל בלבד.

 

  

נספח ב'- רשימת תחנות פז משתתפות וחנויות YELLOW

 

עיר

תחנות משתתפות במועדון שופרסל פיננסים

כתובת

סוג הפעלה

אבן יהודה

הדסים

צומת קדימה- אבן יהודה, בתוך אבן יהודה

שרות עצמי

אור יהודה

אור יהודה

יוני נתניהו 6 אור יהודה

שרות עצמי

אור עקיבא

אורות

שדרות הנשיא פינת קופילניץ, צמוד לקניון אורות

שרות עצמי

אזור

צבר

דרך ירושלים 8 , אזור

שרות עצמי

איכסאל

איכסאל

כפר איכסל

 

אילת

לשם אילת

צמוד לשדה התעופה של אילת

 

אילת

אדום אילת

רח' ששת הימים, מול מפעלי תובלה

שרות עצמי

אלפי מנשה

טל עופרה 

צומת טל עופרה, בכניסה לאלפי מנשה

שרות עצמי

ארגמן

ארגמן

קיבוץ ארגמן, בקעת הירדן

שרות עצמי 

אשדוד

אשדוד עיר 

א.ת הקלה, אשדוד

שרות עצמי

אשדוד

אשדוד ניר גלים

מושב ניר גלים, כביש אשדוד

 

אשדוד

עד הלום

אי.ת עד הלום, אשדוד

שרות עצמי

אשדוד

גבריאל הרצל

רח' הרצל, אשדוד

שרות עצמי

אשקלון

אשקלון גלים

צה"ל 8, כביש אשקלון- עזה

שרות עצמי

אשקלון

דוד אשקלון

צומת אשקלון

שרות עצמי

אשקלון

שמשונים

ביאליק פינת החשמל, אשקלון

 

אשקלון

סילבר

צומת סילבר, לכיוון צפון

שרות עצמי

אשקלון

אקסודוס

נווה דקלים, אשקלון

שרות עצמי

באר שבע

ב"ש צפון

שד' ירושלים, מול בית החייל, באר שבע

שרות עצמי

באר שבע

ב"ש מרכז

דרך חברון 1, באר שבע

שרות עצמי

באר שבע

קרית הממשלה 

דרך פועלי בינין 8, באר שבע

שרות עצמי

באר שבע

נאות מדבר

דרך מצדה 266, ב"ש

שרות עצמי

באר שבע

הנשיאים

דרך הנשיאים, כביש בית קמה- ב"ש

 

באר שבע

אצטדיון ב"ש

דרך שמשון, באר שבע

שרות עצמי

באר שבע

מבואות ב"ש

בכניסה הצפונית לבאר שבע

 

באר שבע

עמק שרה

חוצות להב, עמק שרה, באר שבע

 

בית קמה

בית קמה

צומת בית קמה

 

בית קמה

השקמה

כביש 40 ליד נחל שקמה

שרות עצמי

בית שאן

גלבוע

כביש עפולה- בית שאן

שרות עצמי

בית שמש

בית שמש 

כביש שער הגיא- בית שמש

 

בית שמש

בית שמש הצומת

איזור תעשייה צפוני , בית שמש

שרות עצמי

בני ברק

יציב 

כביש גהה, ליד קוקה- קולה, בני ברק

 

בנימינה

בנימינה

כביש 4, צומת בנימינה, בנימינה.

 

בנימינה

יסמין

הר' הטחנה, בנימינה

שרות עצמי

בת ים

דוד בת ים

ריזאל 5, רמת הנשיא, בת ים

 

ג'דיידה

ג'דיידה

בכניסה לג'דידה

 

גבעת ברנר

נויה

כביש 40, בכניסה קיבוץ גבעת ברנר

שרות עצמי

גבעת שאול

כנפי נשרים

רח' עקיבא אזולאי, א.ת גבעת שאול

 

גבעת שמואל

אורלי גהה

כביש  גהה לכיוון צפון,מול קוקה- קולה

 

גדרה

גדרה

יציאה מזרחית מגדרה

שרות עצמי

גוש חלב

גוש חלב

בכניסה לגוש חלב, כביש מעלות-צפת

שרות עצמי

גרנות

גרנות הגליל 

מצפה גרנות, בכניסה למושב גרנות

שרות עצמי

דימונה

דימונה

כביש באר שבע- סדום

שרות עצמי

דיר אל אסד

בעיינה

דיר אל אסד

שרות עצמי

הוד השרון

הוד השרון

דרך השרון 98 רמתיים/ הוד השרון

 

הוד השרון

אלישמע

כביש 40 מול מושב אלישמע, כניסה מזרחית של הוד השרון

שרות עצמי

היוגב

היוגב

בכניסה למושב היוגב, כביש יוקנעם- מגידו

שרות עצמי

הרצליה

הרצליה עיר

הרב קוק 74 הרצליה

 

הרצליה

אשל

כביש 2 לכיוון צפון, בכניסה להרצליה

 

הרצליה

רונית

כביש החוף, ביציאה מהרצליה

 

חדרה

חדרה

כביש 4, צומת חדרה

שרות עצמי

חולון

הסיירים

כביש 4 מול מרכז חיזוי בית דגן

 

חולון

חולון 

שדרות לוי אשכול 1, כיכר קוגל, חולון

 

חולון

קרית שרת

האורגים 6, חולון

שרות עצמי

חולון

מויאל

הלוחמים 1 , מול ביה"ח וולפסון, חולון

 

חיפה

אורלי

עין דור 16 (רחוב הבנקים) חיפה

שרות עצמי

חיפה

חיפה מזרח

חטיבת גולני 64, חיפה

שרות עצמי

חיפה

הדר

החלוץ 25, חיפה

שרות עצמי

חיפה

הר הכרמל

שדרות הנשיא 132, מרכז הכרמל, חיפה

 

חיפה

בת גלים

יפו 108, חיפה

 

חיפה

חוף הכרמל 

כביש החוף, ביציאה מחיפה

שרות עצמי

חיפה

רוממה 

דרך פיק"א, צומת רופין, חיפה

 

חיפה

עוז בת גלים

דרך יפו 196, חיפה

שרות עצמי

חיפה

יזרעאליה

דרך שמחה גולן, חיפה

שרות עצמי

חיפה

סטלה מאריס

אליהו חכים 3 , חיפה

שרות עצמי

חיפה

קיט ונופש 

פינת רח' פלימן , מול המת"מ, חיפה

 

חיפה

לב המפרץ

כביש 75, דרך העמקים, מול קניון לב המפרץ

שרות עצמי

חיפה

תדלוקורן

שדרות ההסתדרות 233, מפרץ חיפה

שרות עצמי 

טבריה

טבריה עיר

רח' אלחדיף, טבריה

שרות עצמי

טבריה

עוז טבריה

הגליל 37, טבריה

שרות עצמי

טבריה

מצפה גולן

כביש 77, הכניסה המערבית לטבריה

שרות עצמי

טורעאן

מצפה טורעאן

כביש 65 לכיוון צומת גולני

שרות עצמי

טייבה

שער השרון

כביש 444, צומת טייבה

 

טירה

טירה

בכניסה לכפר

 

יאסיף

כפר יאסיף

בכניסה לכפר יאסיף

 

יהוד

יהוד

אלטף 21, יהוד

שרות עצמי

יוקנעם

יוקנעם

כביש ואדי מילק, לפני הכניסה ליקנעם

 

יפעת

יפעת

בכניסה לקיבוץ יפעת

שרות עצמי

ירושלים

בקעה

דרך בית לחם 11, ירושלים

שרות עצמי

ירושלים

המלך דוד

המלך דוד 19, ירושלים

שרות עצמי

ירושלים

מאה שערים 

שבטי ישראל 44, ירושלים

שרות עצמי

ירושלים

שער הגיא

מחלף שער הגיא, ירושלים

 

ירושלים

בר כוכבא 

שד' בן צבי, ירושלים

 

ירושלים

רמת דניה 

רח' גולומב, ירושלים

 

ירושלים

רמת אשכול

רח' פארן, ירושלים

 

ירושלים

מנדלבאום

פיקוד מרכז 1, ירושלים

שרות עצמי

ירושלים

קרית מנחם

דרך הנרייטה סאלד, ירושלים

 

ירושלים

תלפיות

א.ת תלפיות, ירושלים

שרות עצמי

ירושלים

צומת האלה 

כביש בית שמש - ירושלים

שרות עצמי

ירושלים

גילה

רח' אונטרמן, שכונת גילה, ירושלים

 

ירושלים

מבשרת

ליד קניון מבשרת ירושלים

 

ירושלים

אלנבי

דרך חברון 99, ירושלים

 

ירושלים

מוזיאון

מוזיאון ירושלים, בחנייה

 

ירכא

ירכא

מול הסיטי מול בירכא

 

כוכב יאיר

כוכב יאיר

ביציאה מכוכב יאיר

שרות עצמי

כוכב יאיר

און כוכב יאיר

בכניסה לכוכב יאיר

שרות עצמי

כפר ויתקין

חופית 

כביש 2 מחלף ויתקין

 

כפר מכר

מכר 

כביש עכו- צפת, ליד כפר מכר

שרות עצמי

כפר מנדא

כפר מנדא

כפר מנדא

שרות עצמי

כפר סבא

שרונים

רח' בן יהודה, עוקף כפ"ס

 

כפר סבא

איצטדיון כ"ס

רח' התע"ש פינת הפועל, א.ת כפ"ס

שרות עצמי

כפר סבא

כ"ס מזרח

כביש 55 במרכז המסחרי מול המגה

שרות עצמי

כפר קרע

גיא עירון

כביש מגידו- חדרה, נחל עירון

 

כפר תבור

כפר תבור

כביש ראשי עפולה- צומת גולני

 

כפר תמרה

תמרה

כביש שפרעם- אחיהוד, כפר תמרה

שרות עצמי

כרכור

כרכור

רח' המושב, כרכור

שרות עצמי

כרמיאל

כרמיאל

יציאה מזרחית מכרמיאל

שרות עצמי

כרמיאל

דרור כרמיאל

מערב כרמיאל, ליד כיכר הילדים

שרות עצמי

להב

שוקת

צומת שוקת, קיבוץ להב

 

לוד

לוד יוספטל

חטיבת יפתח 6 שכ' יוספטל, לוד

 

לוד

לוד ויסוצקי

רח' אבא הילל סילבר, לוד

שרות עצמי

לוחמי הגטאות 

לוחמי הגטאות

בכניסה לקיבוץ לוחמי הגטאות

שרות עצמי

לימן

סולם צור

כביש נהריה - ראש הנקרה, א.ת לימן

שרות עצמי

מג'דל כרום

מג'דל כרום

כביש עכו- צפת, מול מג'דל כרום

 

מג'דל כרום

בקעת בית הכרם

כביש עכו- צפת, מג'דל כרום

שרות עצמי

מגדל

מפגש ארבל

כביש מגדל-מרר

שרות עצמי

מגדל העמק

מגדל העמק

א.ת רמת גבריאל

שרות עצמי

מגן

אשכול מגן

כביש מגן, צומת מגן

שרות עצמי

מודיעין

מודיעין

א.ת ליגד סנטר, מודיעין 

שרות עצמי

מזכרת בתיה

מזכרת בתיה

כביש 411, ליד הכניסה למזכרת בתיה

שרות עצמי

ממע'אר

מראר

כביש 807, יציאה ממע'אר לכיוון מזרח

 

מסילת ציון

מסילת ציון

כביש שער הגיא- בית שמש

שרות עצמי

 

 

משמר השבעה

התאומים 

כביש גהה, מחלף התחנה המטרולוגית

שרות עצמי

נהריה

נהריה

כביש 4 מול הכניסה לנהריה

שרות עצמי

נצרת

נצרת עץ הזית

פאולוס 6, נצרת

 

נצרת

עוקף נצרת

כביש עוקף נצרת

 

נצרת

נצרת עילית

מעלה יצחק 25, נצרת

שרות עצמי

 

 

נתניה

מכון רישוי 

גיבורי ישראל, א.ת פולג, נתניה

שרות עצמי

נתניה

גשר הארי

רח' הארי פינת האורזים, שכ' קרית השרון, נתניה

שרות עצמי

נתניה

נתניה עיר

הרצל 48, נתניה

שרות עצמי

נתניה

צומת נתניה

כביש 2, ביציאה מנתניה לכיוון דרום

 

נתניה

עוזנת 

הרצל 102 נתניה

שרות עצמי

נתניה

בית יצחק

כביש 57, נתניה בית ליד, בכניסה לנורדיה

שרות עצמי

סביון

סביון

צומת סביון, מסובים

 

עוספיה

עוספיה 

כביש ראשי עוספייה, ביציאה לכיוון חיפה

שרות עצמי

עין גדי

עין גדי 

כביש עין- פשחה, עין גדי

 

עין ורד

עין ורד

בכניסה למושב עין ורד

שרות עצמי

עין חצבה

חצבה

כביש הערבה, מושב עין חצבה

שרות עצמי

עין עבדת

עבדת

כביש ב"ש- מצפה רמון, אתר עבדה

שרות עצמי

עין צורים

עין צורים

קיבוץ עין צורים

שרות עצמי

עכו

עכו צפון

דרומה מצומת עכו צפון על דרך הארבעה

שרות עצמי

עמיעוז

עמיעוז

מושב עמיעוז

שרות עצמי

עפולה

תענכים

כביש התענכים, עפולה

שרות עצמי

ערד

ערד 

רח' שמיר, בכניסה מפגש ערד, א.ת ערד

שרות עצמי

עתלית

עתלית  

כביש מס' 4, צומת עתלית

 

עתלית

מבוא עתלית

כביש 7710, מול מחנה המעפילים עתלית

שרות עצמי

פסגת זאב

פסגת זאב

שד' משה דיין, פסגת זאב

 

פתח תקוה

פ"ת צפון

הירקונים 2, פ"ת

 

פתח תקוה

פ"ת עיר

ז'בוטינסקי 6 פ"ת

שרות עצמי

פתח תקוה

שיאונה

הירקונים, בכניסה לכפר הבפטיסטים

 

פתח תקוה

ק. אריה

היצירה 8, פ"ת

שרות עצמי

פתח תקוה

איצטדיון פ"ת

גיסין 37, קרית אריה, פ"ת

 

פתח תקוה

נוה עוז

יצחק רבין 5, פ"ת

 

פתח תקוה

גיסין פ"ת

רח' גיסין 76, פ"ת

 

צומת ראם

צומת ראם

צומת מסמיה, מפגש כביש 3 וכביש 40

 

צמח

צמח

צומת צמח-עמק הירדן

שרות עצמי

צפת

צפת

דרך העצמאות מול תחנה מרכזית אגד, צפת

שרות עצמי

קדימה

קדימה 

כביש 4, צומת קדימה לכיוון צפון

שרות עצמי

קצרין

קצרין

רח' 4 , א.ת קצרין

שרות עצמי

קרית אונו

קרית אונו

לוי אשכול 23, קרית אונו

 

קרית ארבע

קרית ארבע

כביש 60, בכניסה לקרית ארבע

שרות עצמי

קרית אתא

קרית אתא

דרך דשנים, כניסה מערבית לקרית אתא

שרות עצמי

קרית אתא

אפק החדשה

בצמוד למכון רישוי אפק, כביש 79

שרות עצמי

קרית ביאליק

קרית ביאליק

דרך עכו חיפה, א"ת קרית ביאליק לכיוון צפון

 

קרית גת

קרית גת

שדרות הדרום 2, קירית גת

 

קרית חיים

הדגן

האיצטדיון 13, קרית חיים

שרות עצמי

קרית טבעון

טבעון 

האלונים 2, קרית טבעון

 

קרית מוצקין

כורדני

שד' ירושלים 1 קרית מוצקין 

שרות עצמי

קרית מלאכי

ברורים

כביש מסמיה- קסטינה

שרות עצמי

קרית עקרון

עקרון 2000

המלך חסן השני, א.ת עקרון

שרות עצמי

קרית שמונה

קרית שמונה

שדרות תל חי, קרית שמונה

שרות עצמי

קרית שמונה

גבעת כח

מפגש כביש 90 עם כביש 899, קרית שמונה

שרות עצמי

קרני שומרון

פנינת השומרון 

קרני שומרון

שרות עצמי

ראש פינה

ראש פינה

דרך הגליל, ליד תחנת המשטרה, ראש פינה

שרות עצמי

 

ראשון לציון

פז נאות

אליהו איתן 48 א.ת החדש ראשל"צ

 

ראשון לציון

מנחם

צומת גן הורדים, כביש ראשל"צ- נס ציונה

 

ראשון לציון

מערב ראשון

רוזנסקי 7, ראשל"צ מערב

 

ראשון לציון

אביאל (סופרלנד)

מערב ראשון לציון, צמוד לסופרלנד

שרות עצמי

ראשון לציון

גילי (שדרות נים)

שדרות נים, ראשל"צ

 

רהט

רהט

ליד קיבוץ שובל, רהט

 

רופין

זך

כביש 4, צומת רופין

שרות עצמי

רחובות

יד ויצמן

הרצל 223, רחובות

שרות עצמי

רחובות

רמה רחובות 

הרצל 41, רחובות

 

רחובות

רכטמן 

גכרמן גבריאלוב/ היצירה, איזור התעשייה רכטמן

שרות עצמי

רמלה

רמלה קטנה

הרצל 89, רמלה

שרות עצמי

רמלה

רמלה גדולה

הרצל 117, רמלה

שרות עצמי

רמלה

עוקף רמלה

כביש עוקף רמלה- דרך ירושלים

 

רמלה

בית מור

כביש 40 בין בילו לרמלה

 

רמת גן

רמה ר"ג

ז'בוטינסקי 66 , ר"ג

 

רמת גן

עלית ר"ג

הראשונים 2, רמת גן

שרות עצמי

רמת גן

קרית גן 

אלוף שדה, רמת גן

 

רמת גן

אלוף שדה

אלוף שדה 15, ר"ג/ גבעתיים

 

רמת גן

עוז ר"ג

ז'בוטינסקי 37, רמת גן

 

רמת השרון

טופז

משה סנה 199, רמת השרון

 

רעננה

הנופר

הנופר 36, א.ת רעננה

 

שואבה

שואבה

צומת שורש, כביש 1

 

שפרעם

שפרעם עיר

בכניסה המערבית לשפרעם

 

שפרעם

שפרעם דרום

ואדי אסקייע, יציאה דרומית, שפרעם

 

תל אביב

העשור 

שד' ויצמן, ביציאה מן העיר לכיוון תל אביב

 

תל אביב

פלורנטין

הרצל 116 תל אביב

שרות עצמי

תל אביב

הקריה

דרך בגין 148 תל אביב

שרות עצמי

תל אביב

זיו און

דרך הטייסים 126 תל אביב

 

תל אביב

הירקון

דרך נמיר 136 תל אביב

 

תל אביב

רימון

הלל הזקן 14, תל אביב

שרות עצמי

תל אביב

סלמה

דרך סלמה 27, תל אביב

שרות עצמי

תל אביב

יריד מזרח גדולה

שדרות רוקח, ליד גני התערוכה

 

תל אביב

יריד מזרח קטנה

שדרות רוקח מול גני התערוכה

 

תל אביב

התקוה

דרך ההגנה 42, שכונת התקווה, תל אביב

שרות עצמי

תל אביב

גרוזנברג

גרוזנברג 16, תל אביב

 

תל אביב

השלום

דרך השלום 13, תל אביב

 

תל אביב

ירמיהו

ירמיהו 9 תל אביב

שרות עצמי

תל אביב

קיבוץ גלויות

קיבוץ גלויות 100, תל אביב

 

תל אביב

שד' בן צבי

שדרות בן צבי 46, תל אביב

 

תל אביב

פז גן

קויפמן 7 תל אביב, מול בית גיבורים

 

תל אביב

רשף ת"א

סעדיה גאון 24  תל אביב

 

תל אביב

עתידים

דבורה הנביאה 5 תל אביב

 

תל שבע

תל שבע 

בכניסה ליישוב תל שבע

שרות עצמי

 

פז שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת את השירות   בתחנות משירות מלא לשירות עצמי. בתחנות בהן ניתן שירות עצמי בלבד, יחולו הטבות בנזין לגבי תדלוק בנזין 98 וסולר בלבד.

 

 

 • רשימת התחנות אינה רשימת תחנות סופית ו/או מחייבת והיא תשתנה מעת לעת בכפוף לשינויים שיתקבלו ע"י חברת פז באופן שוטף.
 • בתחנות המאושרות של פז (רשימת התחנות המאושרות מצורפת כנספח ב' לתקנון), לא תתאפשר צבירת נקודות בגין רכישת דלקים ושמנים באמצעות פזומט. הצבירה בחנויות Yellow לא תתאפשר ברכישת סיגריות ושירותים מתקדמים הניתנים בחנויות (לרבות טעינת זמן חניה של איזי פארק, גלישה באינטרנט, טעינת טלפונים סלולאריים, מכירת מוצרי פיס, כספומט וכדומה)  יובהר, כי, בתחנות פז שאינן מאושרות (ואשר אינן נכללות בנספח זה), לא תתאפשר צבירת נקודות בכלל.

 

נספח ג' כרטיס CASH CARD שופרסל

כללי:

 1. כרטיס CASH CARD שופרסל הינו כרטיס המאפשר ביצוע עסקות בארץ ובעולם ומאפשר ליהנות מהטבות ומבצעים. הכרטיס הוא מסוג VISA EKECTRON. הכרטיס הוא כרטיס לתשלום מראש (PRE-PAID) ולחיוב מיידי. לא ניתן לבצע עסקות בתשלומים בכרטיס זה.
 2. לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס CASH CARD שופרסל (להלן: "מחזיקי כרטיס CASH CARD  שופרסל ") הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות הכרטיס (בהתאם להיקף הכספי) והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס CASH CARD  שופרסל.
 3. בקשה לקבלת כרטיס CASH CARD שופרסל מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף לתקנון המועדון. במידה ובעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, שופרסל תהייה רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל חב' לאומי קארד של מחזיק כרטיס CASH CARD שופרסל,  יש לפנות ישירות למוקד לאומי קארד  בטלפון 03-6177744. על אף זאת עדכון פרטים הנוגעים לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ו- מצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.4 לתקנון ו/או פרטים נוספים אחרים כפי שיעודכנו ע"י מוקד שירות לקוחות. ניתן לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון 1-800-70-40-40 או בדואר אלקטרוני  creditcard@shufersal.co.il.
 4. מועד תחילת ההטבות בכרטיס CASH CARD שופרסל יהיה רק לאחר מסירת הכרטיס המאושר ללקוח בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס CASH CARD שופרסל המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים בכרטיס קאש קארד שופרסל מותנים בתשלום  על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס קאש קארד שופרסל ,שמחזיק כרטיס הקאש קארד בחר לרכוש באותה קניה .למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס קאש קארד שופרסל, אשר ישלם באמצעות כרטיס הקאש קארד רק על חלק מהמוצרים הנמכרים במבצע למשלמים בכרטיס הקאש קארד בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי הכרטיס באותה הקניה.
 5. לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המוענקות למחזיק CASH CARD שופרסל (חלקן או כולן) בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מראש.
 6. לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב ומשיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל באמצעות כרטיסCASH CARD  שופרסל.
 7. תנאי הכרטיס הינם בהתאם לטופס ההצטרפות ולהוראות טופס גילוי נאות וכפופים לאישור מנפיקת הכרטיס  לאומי קארד.

 

צבירת נקודות שופרסל:

 1. תשלום באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל אינה מקנה תוספת נקודות שופרסל מעבר ליחס צבירת הנקודות של חבר מועדון רגיל ברשתות שופרסל כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון.
 2. עד ליום 17.3.2015 (כולל) ללקוחות המשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל תעמוד הזכות לצבירת הנקודות בפז ובתחנות YELLOW, כאשר החבר צובר 1 נקודת מועדון בגין כל 2 ₪ קניה. (בהתאם לתחנות המפורטות בנספח ב' לתקנון זה). יודגש, כי רכישה בתחנות פז ובחנויות YELLOW אינה מקנה תוספת צבירת נק' שופרסל מעבר לאמור בסעיף 9 זה לעיל.

החל מיום 18.3.2015 ההטבה לפי סעיף 9 זה מבוטלת ולקוחות המשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל לא יצברו נקודות מועדון לקוחות שופרסל בגין תדלוקים וקניות שיבצעו בתחנות פז ובחנויות YELLOW באמצעות הכרטיס. מובהר, כי נקודות מועדון שנצברו לזכות מחזיקי כרטיס האשראי עד ליום 17.3.2015  (כולל) ימשיכו לעמוד לזכותם בהתאם לתנאי הכרטיס והמועדון בכפוף לתקנון.

עמלות:

דמי כרטיס

 

 1. כרטיס CASH CARD מחויב בעמלה קבועה בסך של 8.88 ש"ח לחודש בלבד (כולל מע"מ)(להלן "עמלת דמי כרטיס"). עמלת דמי הכרטיס תיגבה מידי חודש בכל מקרה שבוצעה בו עסקת טעינה ו/או מימוש ו/או משיכת מזומן. העמלה תיגבה ב- 25 בכל חודש בעבור החודש הקודם.
 2. עמלות נוספות הנגבות בכרטיס הן כמפורט בתעריפון העמלות של לאומי קארד המתעדכן מעת לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של לאומי קארד- www.leumi-card.co.il.

 

דמי חבר מועדון

 1. כרטיס CASH CARD שופרסל מחויב על ידי שופרסל פיננסים בדמי חבר מועדון קבועים בסך של 3 ₪ בחודש (כולל מע"מ)אשר ייגבו במלואם ע"י שופרסל פיננסים ביום החיוב החודשי. שופרסל פיננסים תהייה רשאית לגבות את דמי חבר מועדון חד פעמי מראש.
 2. לאומי קארד ו/או שופרסל פיננסים שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או דמי חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש ובכפוף לדין.

 

תנאי הכרטיס:

 1. בכרטיס CASH CARD שופרסל אפשר לבצע עסקות רגילות בלבד. לא תאושר עסקת תשלומים או עסקת קרדיט ולא יינתנו מוצרי אשראי.

 

סכומי טעינה:

 1. סכומי הטעינה הינם בכפוף לפרסומי לאומי קארד.
 2. עסקאות טעינה תתבצענה במכפלות של 20 ₪ בלבד.
 3. עסקת הטעינה מתבצעת בעמדות שירות לקוחות שבסניפי שופרסל במזומן בלבד ובכפוף לקבלת הודעת אישור מלאומי קארד.
 4. לקוח יוכל לברר את יתרתו בכרטיס בטלפון 03-6178888.

 

הנחה מיוחדת סניפי שופרסל:

 1. המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל  ייהנה מ- 10% הנחה על 5 מוצרים לפי בחירתו (מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת) בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל.
 2. מחזיק כרטיס CASH CARD שופרסל יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים מהנמכרים ביותר ברשת שופרסל אשר תעודכן מעת לעת ע"י שופרסל, את 5 המוצרים שעליהם הוא מעוניין לקבל 10% הנחה בכל קניה שתשולם באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל (להלן: "המוצרים המוזלים").  בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר 1-800-70-40-40 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי טופס המתאים להטבה זו אשר ימצא בסניפים. והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.
 3. הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדארי לועזי.שופרסל רשאית לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל את רשימת המוצרים הנבחרים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומאטית של מוצר מתוך 5 מוצרי ברירת המחדל.
 4. ברירת מחדל – 5 מוצרים לבחירה ע"י שופרסל- במידה ולקוח לא יבחר 5 מוצרים או חלקם או במידה ובחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה המשלם בכרטיסCASH CARD שופרסל  מהנחה ל-5 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל.
 5. רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע"י המשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל תכנס לתוקפה ותקנה למשלמים בכרטיס הנחה רק לאחר קליטתה בפועל  במערכת שופרסל ולא במועד שליחת הבקשה ע"י הלקוח.
 6. ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל תהא מוגבלת לרכישה של עד 10 פריטים בחודש קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים  המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל  ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא ,תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה ולקוח רכש מעל 10 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל תהא רשאית למכור לו את הפריטים הנוספים במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים.
 7. במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי  באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.
 8. מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה  ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תישמע כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההנחה בהצטרפות לכרטיס CASH CARD שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.
 9. מובהר כי במידה ונשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים הנבחרים, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.
 10. ההנחה למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל בשירות שופרסל אונליין לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת המוצרים.

הנחה מיוחדת בפז ו – YELLOW :

 1. עד ליום 17.3.2015 (כולל) המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל יהיה זכאי לקבלת הנחה בשיעור של 5% על 2 מוצרים של פז שמנים וכימיקלים הנמכרים בתחנות פז ו/או חנויות YELLOW, המאושרות (כפי שיפורסמו ע"י פז  ולהלן: "התחנות המשתתפות") כמפורט בנספח ב לתקנון זה (להלן: "המוצרים בהנחה"). המוצרים  בהנחה יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פז. החל מיום 18.3.2015 ההטבה לפי סעיף 29 זה מבוטלת.
 2. החל מיום 18.3.2015 ועד להודעה חדשה, הרוכש בסך של 150 ₪ או יותר באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל בסניף שופרסל בקנייה אחת, יהיה זכאי ליהנות מהנחה בסך של 8 ₪ בתדלוק אחד של 30 ליטר בנזין 95 ומעלה בתחנות המשתתפות (להלן: "זכאות להטבה בדלק"). כל זכאות להטבה בדלק ניתנת למימוש בתוך 60 ימים ממועד הרכישה בסניף שופרסל שבגינה נוצרה הזכאות. לא ניתן לממש יותר מזכאות אחת בכל תדלוק. הזכאויות ימומשו בשיטת ה-FIFO (First in First Out) כך שהזכאות שנוצרה קודם תמומש ראשונה. ההנחה תינתן במעמד חיוב כרטיס האשראי.
 3. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מתשלום מופחת של 1.3 ₪ לליטר בנזין 98 ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר הנהוג בתחנה, לפי הטוב מביניהם.
 4. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי  ליהנות  מתשלום מופחת של 7 ₪ לליטר סולר ממחירון פז, או  לחילופין יוכל ליהנות  מהמחיר הנהוג בתחנה בהפחתה של 5 אג' לליטר, לפי הטוב מבניהם.   
 5. החל מיום 01.04.2012 ועד להודעה חדשה, המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מפטור מתשלום דמי שירות בלילה, ימי מנוחה וחג, בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). ימי מנוחה – ימי המנוחה כמשמעם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח-1948 ויום העצמאות כמשמעו בחוק יום העצמאות התש"ט-1949. תשלום בעד שירות מלא ("דמי שירות") כהגדרתם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002.
 6. החל מיום 7.10.2011 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות ממחיר בנזין 95 בשירות עצמי, גם בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). יובהר כי לא תינתן הנחה בגין תדלוק בנזין 95 בשירות עצמי.
 7. צבירת הנקודות למשלם באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל בתחנות פז ובחנויות yellow, תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 9 לעיל.
 8. החל מיום 3.10.2011 ועד ליום 17.3.2015  (כולל) המשלם בכרטיס CASH CARD ייהנה מהנחה של 7% בחנויות ילו המשתתפות, כפי שיעודכנו מעת לעת. ההנחה לא תכלול סיגריות ואביזרי עישון; תרומות; שירותים מתקדמים; מוצרים בפיקוח; כפל מבצעים. החל מיום 18.3.2015 ההטבה לפי סעיף 36 זה לעיל מבוטלת.
 9. שופרסל פיננסים תהא רשאית לשנות את ההטבות בכל עת עפ"י שקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
 10. ההטבות בפז וב-YELLO יינתנו במעמד התדלוק ו/או הקניה, למעט הזכאות להטבה בדלק שתינתן במעמד החיוב, כמפורט בסעיף 9 לעיל. ההטבות יינתנו למשלמים באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל בלבד.

 


 

 

 

נספח ג' כרטיס CASH CARD שופרסל

כללי:

 1. כרטיס CASH CARD שופרסל הינו כרטיס המאפשר ביצוע עסקות בארץ ובעולם ומאפשר ליהנות מהטבות ומבצעים. הכרטיס הוא מסוג VISA EKECTRON. הכרטיס הוא כרטיס לתשלום מראש (PRE-PAID) ולחיוב מיידי. לא ניתן לבצע עסקות בתשלומים בכרטיס זה.
 2. לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס CASH CARD שופרסל (להלן: "מחזיקי כרטיס CASH CARD  שופרסל ") הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות הכרטיס (בהתאם להיקף הכספי) והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס CASH CARD  שופרסל.
 3. בקשה לקבלת כרטיס CASH CARD שופרסל מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף לתקנון המועדון. במידה ובעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, שופרסל תהייה רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל חב' לאומי קארד של מחזיק כרטיס CASH CARD שופרסל,  יש לפנות ישירות למוקד לאומי קארד  בטלפון 03-6177744. על אף זאת עדכון פרטים הנוגעים לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ו- מצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.4 לתקנון ו/או פרטים נוספים אחרים כפי שיעודכנו ע"י מוקד שירות לקוחות. ניתן לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון 1-800-70-40-40 או בדואר אלקטרוני  creditcard@shufersal.co.il.
 4. מועד תחילת ההטבות בכרטיס CASH CARD שופרסל יהיה רק לאחר מסירת הכרטיס המאושר ללקוח בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס CASH CARD שופרסל המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים בכרטיס קאש קארד שופרסל מותנים בתשלום  על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס קאש קארד שופרסל ,שמחזיק כרטיס הקאש קארד בחר לרכוש באותה קניה .למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס קאש קארד שופרסל, אשר ישלם באמצעות כרטיס הקאש קארד רק על חלק מהמוצרים הנמכרים במבצע למשלמים בכרטיס הקאש קארד בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי הכרטיס באותה הקניה.
 5. לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המוענקות למחזיק CASH CARD שופרסל (חלקן או כולן) בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מראש.
 6. לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב ומשיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל באמצעות כרטיס CASH CARD    שופרסל.
 7. תנאי הכרטיס הינם בהתאם לטופס ההצטרפות ולהוראות טופס גילוי נאות וכפופים לאישור מנפיקת הכרטיס  לאומי קארד.

צבירת נקודות שופרסל:

 1. תשלום באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל אינה מקנה תוספת נקודות שופרסל מעבר ליחס צבירת הנקודות של חבר מועדון רגיל ברשתות שופרסל כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון.
 2. ללקוחות המשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל תעמוד הזכות לצבירת הנקודות בפז ובתחנות YELLOW, כאשר החבר צובר 1 נקודת מועדון בגין כל 2 ₪ קניה. (בהתאם לתחנות המפורטות בנספח ב' לתקנון זה). יודגש, כי רכישה בתחנות פז ובחנויות YELLOW אינה מקנה תוספת צבירת נק' שופרסל מעבר לאמור בסעיף 9 זה לעיל.

עמלות:

דמי כרטיס

 1. כרטיס CASH CARD מחויב בעמלה קבועה בסך של 8.88 ש"ח לחודש בלבד (כולל מע"מ)(להלן "עמלת דמי כרטיס "). עמלת דמי הכרטיס תיגבה מידי חודש בכל מקרה שבוצעה בו עסקת טעינה ו/או מימוש ו/או משיכת מזומן. העמלה תיגבה ב- 25 בכל חודש בעבור החודש הקודם.
 2. עמלות נוספות הנגבות בכרטיס הן כמפורט בתעריפון העמלות של לאומי קארד המתעדכן מעת לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של לאומי קארד- www.leumi-card.co.il .

דמי חבר מועדון

 1. כרטיס CASH CARD שופרסל מחויב על ידי שופרסל פיננסים בדמי חבר מועדון קבועים בסך של 3 ₪ בחודש (כולל מע"מ)אשר ייגבו במלואם ע"י שופרסל פיננסים ביום החיוב החודשי. שופרסל פיננסים תהייה רשאית לגבות את דמי חבר מועדון חד פעמי מראש.
 2. לאומי קארד ו/או שופרסל פיננסים שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או דמי    חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש ובכפוף לדין.

תנאי הכרטיס:

 1. בכרטיס CASH CARD שופרסל אפשר לבצע עסקות רגילות בלבד. לא תאושר עסקת תשלומים או עסקת קרדיט ולא יינתנו מוצרי אשראי.

סכומי טעינה:

 1. סכומי הטעינה הינם בכפוף לפרסומי לאומי קארד.
 2. עסקאות טעינה תתבצענה במכפלות של 20 ₪ בלבד.
 3. עסקת הטעינה מתבצעת בעמדות שירות לקוחות שבסניפי שופרסל במזומן בלבד ובכפוף לקבלת הודעת אישור מלאומי קארד.
 4. לקוח יוכל לברר את יתרתו בכרטיס בטלפון 03-6178888

הנחה מיוחדת סניפי שופרסל:

 

 1. המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל  ייהנה מ- 10% הנחה על 5 מוצרים לפי בחירתו (מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת) בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל.
 2. מחזיק כרטיס CASH CARD שופרסל יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים מהנמכרים ביותר ברשת שופרסל אשר תעודכן מעת לעת ע"י שופרסל, את 5 המוצרים שעליהם הוא מעוניין לקבל 10% הנחה בכל קניה שתשולם באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל (להלן: "המוצרים המוזלים").  בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר 1-800-70-40-40 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי טופס המתאים להטבה זו אשר ימצא בסניפים. והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.
 3. הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדארי לועזי.שופרסל רשאית לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל את רשימת המוצרים הנבחרים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומאטית של מוצר מתוך 5 מוצרי ברירת המחדל.
 4. ברירת מחדל – 5 מוצרים לבחירה ע"י שופרסל- במידה ולקוח לא יבחר 5 מוצרים או חלקם או במידה ובחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל  מהנחה ל-5 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל.
 5. רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע"י המשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל תכנס לתוקפה ותקנה למשלמים בכרטיס הנחה רק לאחר קליטתה בפועל  במערכת שופרסל ולא במועד שליחת הבקשה ע"י הלקוח.
 6. ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל תהא מוגבלת לרכישה של עד 10 פריטים בחודש קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים  המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל  ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא ,תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה ולקוח רכש מעל 10 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל תהא רשאית למכור לו את הפריטים הנוספים במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים.
 7. במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי  באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.
 8. מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה  ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תישמע כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההנחה בהצטרפות לכרטיס CASH CARD שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.
 9. מובהר כי במידה ונשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים הנבחרים, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.
 10. ההנחה למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל בשירות שופרסל אונליין לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת המוצרים.

 

הנחה מיוחדת בפז ו – YELLOW :

 1. המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל יהיה זכאי לקבלת הנחה בשיעור של 5% על 2 מוצרים של פז שמנים וכימיקלים הנמכרים בתחנות פז ו/או חנויות YELLOW, המאושרות (כפי שיפורסמו ע"י פז  ולהלן: "התחנות המשתתפות") כמפורט בנספח ב לתקנון זה (להלן: "המוצרים בהנחה"). המוצרים  בהנחה יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פז.
 2. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מתשלום מופחת של 1.3 ₪ לליטר בנזין 98 ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר הנהוג בתחנה, לפי הטוב מביניהם.
 3. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי  ליהנות  מתשלום מופחת של 7 ₪ לליטר סולר ממחירון פז, או  לחילופין יוכל ליהנות  מהמחיר הנהוג בתחנה בהפחתה של 5 אג' לליטר, לפי הטוב מבניהם.   
 4. החל מיום 01.04.2012 ועד להודעה חדשה, המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מפטור מתשלום דמי שירות בלילה, ימי מנוחה וחג, בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). ימי מנוחה – ימי המנוחה כמשמעם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח-1948 ויום העצמאות כמשמעו בחוק יום העצמאות התש"ט-1949. תשלום בעד שירות מלא ("דמי שירות") כהגדרתם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002.
 5. החל מיום 7.10.2011 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות ממחיר בנזין 95 בשירות עצמי, גם בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). יובהר כי לא תינתן הנחה בגין תדלוק בנזין 95 בשירות עצמי.
 6.   
 7. צבירת הנקודות למשלם באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל בתחנות פז ובחנויות yellow, תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 9 לעיל.
 8. החל מיום 3.10.2011 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD ייהנה מהנחה של 7% בחנויות ילו המשתתפות, כפי שיעודכנו מעת לעת. ההנחה לא תכלול סיגריות ואביזרי עישון; תרומות; שירותים מתקדמים; מוצרים בפיקוח; כפל מבצעים.
 9. שופרסל פיננסים תהא רשאית לשנות את ההטבות בכל עת עפ"י שקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
 10. ההטבות יינתנו במעמד התדלוק ו/או הקניה למשלמים באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל בלבד.

 

מתנת הצטרפות חדשה
5 מוצרים בהנחה
יתרונות לכרטיס
מולטי נותן לך יותר
הלוואות
חסכון זוגי
הוראת קבע
מבצע לובינסקי טרייד
הטבת 8 ₪ בפז
הטבות בפז
תחנות פז ו-Yelllow
צור קשר
תקנון