תקנון מועדון  לקוחות שופרסל (דצמבר 2014)

           כללי

                           מועדון לקוחות שופרסל מנוהל ע"י חברת שופרסל בע"מ. שופרסל בע"מ רחוב שמוטקין

                           בנימין 30 , ראשון לציון 75363, טלפון 1-800-70-40-40.

 

 

1.      חברות במועדון לקוחות שופרסל

 


1.1 כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות תאגידים, קבוצות וארגונים) זכאי להצטרף למועדון לקוחות שופרסל ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי חברת שופרסל בע"מ (להלן בהתאמה - "חבר המועדון", "המועדון" ו -"שופרסל") . שופרסל תהיה רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.

 

             1.2 אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות שופרסל, מוזמן לגשת לאחד מסניפי רשת שופרסל ולהירשם בעמדת הרשמה ייעודית או בעמדת שרות לקוחות בסניף או להיכנס לאתר האינטרנט של שופרסל בכתובת www.shufersal.co.il.

             הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות ויקבל כרטיס חבר מועדון לקוחות שופרסל זמני, בצירוף מספר חבר (להלן: "הכרטיס").

 

             1.3 חברי מועדון סופראקרד כולם או חלקם יצורפו באופן אוטומטי כחברים במועדון לקוחות שופרסל וזאת במקום חברותם במועדון סופרקארד. כרטיס חבר המועדון יישלח למענם במישרין ע"י שופרסל, עפ"י שיקול דעתה של שופרסל. חבר מועדון סופרקארד אשר לא קיבל כרטיס מועדון לקוחות שופרסל יהיה רשאי לפנות אל שופרסל ולבקש כי יישלח אליו כרטיס חבר מועדון בהתאם להוראות תקנון זה. למען הסר ספק, מובהר כי, לקוח אשר טרם קיבל את כרטיס חבר המועדון החדש, על אף זכאותו לקבלת כרטיס זה בהיותו חבר מועדון סופרקארד תעמוד לו האפשרות להזדהות באמצעות מסירת פרטים מזהים לשביעות רצונה של שופרסל לצורך זיהויו כחבר מועדון.
 
1.4 כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על אף זאת חבר המועדון (להלן: "החבר הראשי") יהיה רשאי לבקש כי יונפק לו  כרטיס חבר אחד נוסף על שם צד ג' אחר מטעמו (להלן: "המצטרף הנוסף"). לחבר הראשי ולמצטרף הנוסף יונפקו כרטיסי חבר עם מספרי כרטיסים שונים ואולם הנקודות אשר יצטברו בכרטיס חבר המועדון ביחד עם הכרטיס הנוסף יצברו במשותף. יחד עם זאת מובהר כי זכויות מימוש ההטבות בגין צבירת נקודות המועדון המשותפות תהיינה לחבר בלבד ולא  למצטרף הנוסף. על אף האמור לעיל, שופרסל תהיה רשאית לאפשר את מימוש נקודות המועדון שנצברו במשותף גם למצטרף הנוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי הכרטיס הנוסף יונפק תחת זהות של המצטרף הנוסף בהתאם לפרטים שיימסרו ע"י חבר המועדון ולאחר שקיבל הרשאה לעשות כן מאת המצטרף הנוסף. (חבר המועדון והמצטרף הנוסף יחדיו להלן: "תא משפחתי").

 

             1.5 כרטיסי חבר מועדון הנושאים את שם המועדון הקודם "סופרקארד" (להלן: "כרטיס סופרקארד"), יוחלפו על ידי המועדון, ללא כל חיוב ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיסי סופרקארד החל מיום 25.7.2007.
 
1.6 במקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו יודיע החבר על כך מיידית למועדון ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש. שופרסל תהיה רשאית לחייב את חבר המועדון ב-500 נקודות מועדון על הנפקת כרטיס חבר חדש מהפעם השלישית ואילך. שופרסל תהיה רשאית לשנות על פי קביעתה את מספר הנקודות לחיוב מעת לעת. שופרסל תהיה רשאית לחייב בדיעבד את נקודות המועדון במקרה כמתואר לעיל.

 

             1.7 ניתן להתקבל כחבר במועדון לקוחות שופרסל גם באמצעות הצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל בכפוף לתנאים וההגבלות כמצוין בתנאי ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי שופרסל, לרבות טופס גילוי נאות ולרבות התנאים המפורטים בנספח א' לתקנון זה.

 

             1.8 הצטרפות לשירות שופרסל אונליין מחייבת חברות הלקוח במועדון לקוחות שופרסל והכול בהתאם לתקנון שופרסל אונליין כמפורט באתר האינטרנט. לקוח המצטרף לשירות שופרסל אונליין מצטרף באופן אוטומטי כחבר מועדון לקוחות שופרסל וכרטיס מועדון יישלח לביתו.

 

 

2.       צבירת ומימוש נקודות שופרסל

 


2.1 כל חבר מועדון יזוכה בנקודות שופרסל עבור רכישותיו ברשתות הכלולות במועדון: שופרסל שלי, שופרסל דיל (כולל שופרסל דיל אקסטרא), שופרסל אקספרס ושופרסל אונליין (לא כולל רשת "יש"), אורגניק מרקט כמפורט בתקנון זה ובנספח ב' לתקנון, וזאת בשיעור של 1 נקודת מועדון בעבור כל 2 ש"ח קניה* (להלן: "נקודות" או "נקודות שופרסל" או "נקודות מועדון"). שופרסל רשאית לקבוע, ולשנות מעת לעת, את השיטות ו/או הנוסחאות השונות לצבירת נקודות, לרבות אך לא רק עבור מוצרים מסוימים, לקניה ברשתות שונות, לשימוש בשירותים שונים וכיוצ"ב, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כן רשאית שופרסל לקבוע מעת לעת, כי קבוצות מסוימות באוכלוסייה יהיו זכאיות לתנאים שונים בכל הנוגע לצבירת הנקודות ו/או אי צבירתם ו/או ערכם ו/או הטבות מועדון שונות בפורמטים שונים של שופרסל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר כי שופרסל לא תהיה מחויבת להודיע לחבר המועדון על שינוי תנאי תקנון זה.

            מובהר, כי הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון במועדון סופרקארד ישמרו ויועברו לזכות חשבונו החדש של חבר המועדון במועדון לקוחות שופרסל.  

            צבירת הנקודות ומימוש ההטבות לחברי מועדון לקוחות שופרסל הינה משותפת לתא משפחתי כהגדרתו לעיל והכול תחת פרטי החבר הראשי. שוברי הזיכוי הכספי בגין צבירת הנקודות וההטבות לחברי מועדון יישלחו על שם החבר הראשי, אך יוכלו להיות ממומשים ע"י שני הכרטיסים בתא משפחתי.

 

            2.2 כמו כן מזכה החברות במועדון בהטבות או מבצעים שונים, אשר יפורסמו ע"י שופרסל מפעם לפעם. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות/ כרטיס אשראי שופרסל בקופה, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה.  קופון ,בהגדרתו – הטבה שהינה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד באמצעות מסירתו בקופה- כדוגמת קופון, שובר, כרטיס וכל דרך אחרת שתיקבע ע"י שופרסל. שופרסל רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. כרטיס זמני מזכה את החבר בצבירת נקודות ובמבצעים ברצפת המכירה בסניף בלבד. רק כרטיס מועדון קבוע מזכה את החבר בכל יתר ההטבות. מבצעי חברי המועדון אינם תקפים בסניפי שופרסל אקספרס-אלא- אם צוין אחרת בפרסום של המבצע באופן מפורש.
 
להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחים לחברי המועדון, אלא אם צוין אחרת בדיוור עצמו

            2.2.1  מימוש הקופונים כפוף למגוון הקיים בכל סניף ולמצוין בקופון.                   
2.2.2  מימוש הקופונים ניתן בסניפים המצוינים על גבי הקופון.
2.2.3  הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.
2.2.4  מחירו הקודם של מוצר מצוין בשילוט בסניפים.
2.2.5  אין כפל מבצעים.
2.2.6  התמונות המופיעות בדיוורים השונים הינן להמחשה בלבד.
2.2.7  מימוש הקופון הינו חד פעמי (אלא אם פורסם אחרת) ובמעמד הקנייה המזכה בסניף המצוין בקופון. קופון שלפי נתוני הרשת פקע או מומש, לא יכובד.
2.2.8  הקופונים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה.

 

            2.3 נכון למועד פרסום התקנון, הרשתות הכלולות במועדון ומספר הנקודות שיזוכו במסגרת רכישה בכל אחת מהן הינן כמפורט בסעיף 2.1 לעיל ובנספח א' הרצ"ב לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע רשתות בכל עת, באופן זמני או קבוע.

 

            2.4 נקודות זיכוי תיצברנה ע"י העברת כרטיס לפני עריכת החשבון בקופה בלבד בעת ביצוע התשלום בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לעיל, ולא ניתן יהיה לזכות את חשבון הכרטיס בנקודות זיכוי בדיעבד. מובהר כי הצגת כרטיס החבר לקופאי/ת בסניף שופרסל לפני עריכת החשבון הינה באחריות החבר בלבד. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לחבר צבירת נקודות ומימוש הטבות גם באמצעות הזדהות בכל דרך אחרת - לשביעות דעתה של שופרסל, לרבות באמצעות מתן מספר ת.ז או מספר חבר - ואולם מובהר כי אין בכך כדי לחייב את שופרסל לעשות כן ולשופרסל יהיה שיקול הדעת הבלעדי בבחינת אפשרויות חלופיות בזיהוי החבר שלא באמצעות הצגת כרטיס החבר.

 

            2.5 נקודות שנצברו עקב מוצר שנקנה והוחזר לחנות מסיבה כלשהי, לרבות החזר כספי הניתן ללקוח בגין החזר פיקדון בקבוקים, ינוכו מחשבונו של החבר. במקרה ויתרת נקודות הזיכוי בחשבון החבר קטנה מנקודות הזיכוי אותן יש לנכות כאמור, יחויב כרטיס המועדון ביתרת חובה של נקודות.

 

            2.6 רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בנקודות ושופרסל תהיה רשאית למחוק נקודות זיכוי בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.

 

            2.7 תשלום בגין חיובים הנלווים למחיר המוצר עצמו (כגון: ריבית ו/או הצמדה) לא יזכה בנקודות.

 

            2.8 לגבי מוצרים במבצע/ הנחה - המחיר הקובע לעניין מתן הנקודות יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה או המבצע.

 

            2.9 צבירת נקודות זיכוי תתאפשר על ידי תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם לרשתות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל. מובהר בזאת כי לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום בתווי קניה (למעט קבוצת חברים שהינם אזרחים ותיקים עפ"י קריטריונים שייקבעו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שופרסל ו/או כל קבוצת חברים אחרת אשר תיקבע ע"י שופרסל מפעם לפעם) ובשוברי החלפה ו/או זיכוי וכד'.

 

            2.10 לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב ובגין משיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל.

 

            2.11 לא תאושר צבירת נקודות בגין רכישה סיטונאית של מוצרים ו/או שירותים. במידה שיועבר כרטיס מועדון ברכישה סיטונאית, באופן שבו תצטברנה נקודות לזכות בעל הכרטיס בגין אותה רכישה, רשאי המועדון לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותה רכישה, כאמור, ללא צורך במתן הודעה על כך ללקוח, בין מראש ובין בדיעבד. "רכישה סיטונאית": כפי שתוגדר על ידי שופרסל מעת לעת. החלטת שופרסל באשר לסיווג עסקה כלשהי כרכישה סיטונאית תחשב כנכונה ותהווה הוכחה לכאורה כלפי החבר.

 

            2.12 החבר יהיה אחראי להתעדכן במצב הנקודות הצבורות לזכותו ע"י בדיקה באתר האינטרנט של שופרסל, או ביצירת קשר עם המועדון בטלפון 1-800-70-40-40 כמו כן יופיע מצב הנקודות הצבורות על גבי חשבונית הקניה. כמו כן יהיה החבר אחראי להתעדכן בנהלי וכללי המועדון, המתעדכנים על פי החלטת שופרסל מעת לעת, ולא תחול על שופרסל כל אחריות בקשר לכך.

 

            2.13 רישומי המועדון באשר למספר הנקודות שהצטבר יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. מובהר בזאת, כי שופרסל תהיה פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה, חומרה או באתר האינטרנט.

            מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שבמקרה שלחבר ישנן השגות בדבר מספר הנקודות שנצברו לזכותו, עליו לפנות למועדון בכתב, עד 3 חודשים ממועד הרכישה, באמצעות אתר האינטרנט של שופרסל או באמצעות פקס או מכתב לכתובת המועדון, בצרוף העתק של חשבונית הקניה ופירוט השגותיו.

            בכל מקרה של מחלוקת, שופרסל תכריע במחלוקת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

            2.14 היה והתברר ברישומי המועדון כי לחבר המועדון קיימים מספר כרטיסים במערכת, תהיה שופרסל רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאחד בין הכרטיסים שבידו באופן שצבר הנקודות הזקוף לטובת החבר בכרטיס אחד יצורף לנקודות אשר נזקפו לזכותו בכרטיס האחר ו/או בכל דרך או נוסחה אחרת כפי שתמצא שופרסל לנכון.

 

            2.15 שופרסל תהיה רשאית בהתאם לפניה שתתקבל אצלה ו/או עפ"י יוזמתה לאחד כרטיסי חבר של חברים שונים במועדון הלקוחות וזאת אם תמצא שופרסל כי קיימת הצדקה לכך עפ"י שיקול דעתה ו/או בנסיבות בהן התבקש הדבר ע"י אחד מחברי המועדון.

 

            2.16 שופרסל תהיה רשאית לעשות שימוש בתשתית הטכנולוגית של מועדון לקוחות שופרסל לצורך מתן הטבות/מענקים/זכאויות לקבוצות לקוחות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במסגרת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים.

            יודגש כי, ההנחה לקבוצות לקוחות אשר יקבעו עפ"י שיקול דעתה של שופרסל תתאפשר ע"י תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם לרשתות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל.  
מובהר בזאת כי ההנחה לא תינתן בתשלום בתווי קניה, כרטיסי קניה ושוברי זיכוי / הטבות מועדון לקוחות שופרסל.

            עוד יודגש כי, ההנחה לא תקפה ברכישת סיגריות, גפרורים, מוצרי בית מרקחת, חשמל ואלקטרוניקה, משלוחים, תרומות, עיתונים ,כרטיסי חיוג  וזיכוי בגין פיקדון בקבוקים.
        
2.17 לא תהא צבירת נקודות בבית מרקחת בגין תרופות הניתנות עם מרשם רופא.

 

             

3.       מימוש נקודות הזיכוי

 

           3.1 שופרסל מתחייבת לתת לחברים בגין נקודות הזיכוי שנצברו על ידיהם שוברי זיכוי (כהגדרתם להלן **) ו/או הנחה ו/או מתנות ו/או מוצרים, הכול כפי שיקבע על ידה מעת לעת (ויצוין בסעיף 2.1 לעיל ובנספח א'), ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה צורך במתן הודעה על כך. 
למען הסר ספק, שופרסל תהיה רשאית לשנות ולעדכן את ההטבות הניתנות על ידה ואת אופן חישוב שוברי הזיכוי מעת לעת ולרבות לבטלם לחלוטין.

 

           3.2 למען הסר ספק מובהר, כי הנקודות שנצברו לטובת החבר וכן ההטבות ו/או ההנחות ו/או שוברי הזיכוי ניתנים לשימוש האישי של החבר בלבד ואינן מהווים ו/או נחשבים לקניינו האישי של החבר. החבר אינו רשאי להעבירם בכל דרך שהיא, לרבות מכירה או העברה ללא תמורה, לצד שלישי כלשהו.

 

           3.3 חבר אשר חדל מלרכוש באמצעות הכרטיס בסניפי שופרסל במשך תקופה רצופה של ארבעה חודשים ומעלה ו/או במשך התקופה האמורה לא מימש את ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו – יאבד את זכותו לקבלת ההטבות/הנקודות שנצברו לזכותו. איבוד הזכות לקבלת ההטבות/הנקודות הינו אוטומטי ושופרסל אינה חייבת ליתן לחבר הודעה מוקדמת על פקיעת ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו.


 

 

4.       פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים

 

4.1 החבר יהיה אחראי לדווח לשופרסל בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. שופרסל לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד. מובהר כי עדכון פרטים אישיים של מחזיק כרטיס אשראי שופרסל יהיו בהתאם להוראות נספח א' לתקנון. מובהר כי חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים על מנת שיתאפשר קשר רציף ותקין עמו לא יהיה זכאי לקבלת הטבות ו/או צבירת נקודות מועדון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל.

 

4.2 פורק התא המשפחתי של חבר וביקש החבר להפריד את זכויותיו במסגרת המועדון מזכויות מי מבני התא המשפחתי, יגיש החבר להנהלת המועדון הודעה בכתב כדלקמן:
  4.2.1 הודעה של החבר הראשי (דהיינו מי שרשום במועדון ככזה), בה הוא מודיע על רצונו להפריד את הזכויות באופן המצוין בהודעה. במקרה זה יחולקו הזכויות ו/או הנקודות בין החבר הראשי והמצטרף הנוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל.

  4.2.2 למען הסר ספק, ללא הודעת הפרדת זכויות כאמור, המועדון יהיה רשאי לראות בנ"ל תא משפחתי אחד, לרבות מסירת מידע והודעות למצטרף הנוסף על פעילות התא המשפחתי בשלמותו.

 

4.3  שופרסל תהיה רשאית ביוזמתה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להפריד את כרטיסי החבר המשויכים לתא המשפחתי לשני כרטיסי חבר ראשיים באופן שבו כל כרטיס יצבור נקודות באופן עצמאי וללא קשר ו/או זיקה לכרטיס חבר המועדון המשויך לתא המשפחתי.

 

4.4 על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין שופרסל תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של    רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף לקבלת הסכמת הלקוח לעשות כן במפורש או מכללא, ו/או  בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך. 

 

4.5 בהצטרפותו למועדון, החבר מסכים כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של שופרסל בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של שופרסל ולהוראות כל דין.

כן מסכים החבר ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו למועדון, כי שופרסל תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהחבר ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של שופרסל בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים השותפים במועדון ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות'  וכד', מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות החברים לרשת שופרסל, מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.

שופרסל אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע, מעת לעת, לרשתות ו/או הגופים האחרים השותפים במועדון, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן שופרסל רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין. שופרסל רשאית גם למסור מידע הקשור לפירוט רכישותיו של החבר  לצדדים שלישיים. 

4.6 החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון.

במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.

 

4.7 חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלות שופרסל שמספרו 66229 ע"י הודעה בכתב. החבר יגרע ממאגר המידע תוך 60 ימים ממועד קבלת הודעתו.

 

4.8 חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר ייצור קשר טלפוני או במענה בכתב עם מוקד שירות הלקוחות של המועדון ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תו 14 ימים.

 

4.9 חבר שמעוניין להסיר את שמו ממאגר המידע של שופרסל אונליין או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה משופרסל אונליין ייפנה ישירות לשופרסל אונליין בטלפון 1-800-56-56-56.

 

4.10 חברי מועדון בעלי כרטיס אשראי שופרסל או בעלי כרטיס קאש קארד שופרסל המעוניינים להסיר את שמם ממאגרי המידע של לאומי קארד או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה מלאומי קארד, יפנו ישירות לחברת לאומי קארד בטלפון 03-6177744.


 

 

5.       המרת נקודות

 

         בהתאם להחלטה של הנהלת המועדון מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יהא  ניתן להמיר את נקודות הזיכוי לנקודות במועדונים אחרים .

 

 

6.       ביטול חברות במועדון

 

        6.1 שופרסל תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור ולרבות במידה ואמצעי תשלום אשר נמסרו לרשתות הכלולות במועדון לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

6.2 חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש במשרדי שופרסל.

 

6.3 שופרסל תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 30 יום מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור, תינתן לחברים האפשרות לניצול הנקודות שצברו בהתאם להוראות תקנון זה, למשך תקופה של עד חודש מיום מתן ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון.

 

6.4 שופרסל תהיה רשאית לשלוח למחזיק כרטיס אשראי שופרסל אשר ביטל ו/או בוטל לו כרטיס אשראי שופרסל ו/או למבקש כרטיס אשראי שופרסל אשר לא הונפק לו כרטיס אשראי שופרסל מסיבה כלשהי, כרטיס מועדון לקוחות שופרסל וחברותו במועדון לקוחות שופרסל לא תבוטל אוטומאטית. ואולם אין בכך כדי למנוע זכאותו של חבר המועדון לבקש ביטול חברותו באמצעות משלוח הודעה מתאימה לשופרסל כמפורט לעיל.

 

 

 

7.     כללי

  

7.1  שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.

       נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בשופרסל או באתר האינטרנט שכתובתו www.shufersal.co.il .

 

7.2   שופרסל היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

 

7.3   שופרסל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.

 

7.4   דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

7.5   החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על שופרסל למעט במקרים של התחייבות של חברה נוספת הכלולה במועדון, אז תהיה האחריות על החברה הנוספת כאמור לעיל. לפיכך, ברור כי החבר יהא מנוע מלתבוע את שופרסל בגין, עקב או מחמת רכישותיו אצל חברה אחרת הכלולה במועדון וכל טענותיו יופנו אך ורק לחברה אחרת זו.

 

7.6   נספחי התקנון הם חלק בלתי נפרד ממנו.

 

7.7   כל התנהגות של המועדון או של מי מהשותפות הכלולות במועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של אותה חברה או של המועדון על האמור בתקנון זה.

 

7.8   מתן הטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של שופרסל. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל שופרסל לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד שופרסל בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

 

7.9  הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות שופרסל כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

 

7.10 כתובת הנהלת המועדון הינה: רחוב שמוטקין 30, ראשון לציון, מיקוד: 75363; כתובת דואר אלקטרוני: clubcard@shufersal.co.il; טלפון מוקד שירות לקוחות: 1-800-70-40-40; כתובת דואר אלקטרוני ללקוחות מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל  מולטי: creditcard@shufersal.co.il.


*     יצוין כי היחידה הקטנה ביותר לצבירת הנקודות הינה 1 נקודת מועדון. לא תינתן צבירת נקודות בגין קניה הנמוכה מ- 2 ש"ח. מובהר כי בגין רכישה בסכום אי זוגי, ניתן צבירת נקודות על מרכיב הרכישה הזוגי בלבד.


 

 

**   שוברי זיכוי – תו מועדון לקוחות שופרסל: ישלחו אחת לרבעון. יונפקו שוברים ביחס נקודות כדלקמן: 4000 נקודות מועדון יזכו ב-30 ש"ח לרכישה בסניפי שופרסל בלבד. הפחתת הנקודות בגין שוברי הזיכוי מתבצעת כ-45 ימים טרם מועד משלוח שובר הזיכוי בשל תהליך הפקת השוברים. יתרת נקודות שלא נשלחו בגינן לחבר שובר זיכוי ו/או זכאות למתנה, תזקפנה לזכות החבר להטבה הבאה. לא יוצא שובר זיכוי על סך הנמוך מ-30 ש"ח (או כפולותיו).לא יינתן עודף בתשלום בשובר זיכוי. המועדון רשאי לציין על גבי כל הטבה את תוקפה ותנאים למימושה. לאחר פקיעת תוקף ההטבה לא ניתן יהא לממשה עוד. שובר זיכוי אשר לא ייעשה בו שימוש תוך שלושה חודשים ממועד הוצאתו, או עד המועד הנקוב על גביו, המוקדם מביניהם, יפוג תוקפו. לאחר המועד הנקוב לא יכובד התו והחברים לא יהיו זכאים להחזר נקודות או להטבה חלופית כלשהיא בגין שובר זיכוי שפג תוקפו. יובהר, כי לקוחות שופרסל אונליין יזוכו בהטבה ע"ס 30 ש"ח ישירות לחשבונם בשופרסל אונליין, בהתאם לאמור לעיל. יובהר, כי מימוש תו מועדון הינו בכפוף לתנאים המופעים על גביו.


מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההטבות כמפורט לעיל ולהלן ו/או לשנות את אופיין ו/או אופן חישוב ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש, ולא תישמע מאת הלקוח כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההטבות בהצטרפות כחבר מועדון לקוחות שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.

 

 

נספח א' כרטיס אשראי שופרסל

 כללי:

1. לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס אשראי שופרסל מולטי (להלן: "כרטיס אשראי שופרסל" ו-"מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל" בהתאם) הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי שופרסל (בהתאם להיקף הכספי) והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל.


2. בקשה לקבלת כרטיס אשראי שופרסל מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף לתקנון המועדון. במידה ובעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, שופרסל תהיה רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל חב' לאומי קארד של מחזיק כרטיס אשראי שופרסל, יש לפנות ישירות למוקד לאומי קארד  בטלפון 03-6177744. על אף זאת עדכון פרטים הנוגעים לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ו-מצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.4 לתקנון ו/או פרטים נוספים אחרים כפי שיעודכנו ע"י מוקד שירות לקוחות. ניתן לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון      1-800-70-40-40, או בדואר אלקטרוני   creditcard@shufersal.co.il.


3. מועד תחילת ההטבות בכרטיס אשראי שופרסל יהיה רק לאחר מסירת כרטיס האשראי המאושר ללקוח בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל. המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל מותנים בתשלום על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל, שמחזיק כרטיס האשראי בחר לרכוש באותה קניה. למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס אשראי שופרסל, אשר ישלם באמצעות כרטיס האשראי רק על חלק מהמוצרים הנמכרים במבצע למשלמים בכרטיס האשראי בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי הכרטיס באותה הקניה.


4. לקוחות שופרסל אשר חתמו על טפסי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל, בסניף יהיו זכאים ליהנות, במשך 30 ימים מיום הקלדת טופס ההצטרפות בסניף ממבצעי כרטיס אשראי "ברצפת המכירה" בסניפי שופרסל בלבד. במידה ולא התקבל אישור ו/או לא הסתיים הטיפול בבקשת ההצטרפות של הלקוח לכרטיס אשראי שופרסל, במהלך 30 הימים כאמור לעיל, תיחסם זכאותו של הלקוח ליהנות ממבצעי "רצפת המכירה" בסניפי שופרסל כאמור לעיל, והלקוח יירשם כחבר מועדון לקוחות שופרסל בלבד. 


5. על אף האמור לעיל, חברי מועדון לקוחות שופרסל אשר זכאים לקבלת הטבות מיוחדות, ממועדון לקוחות שופרסל, לא יהיו זכאים ליהנות מבצעי "רצפת המכירה" בסניפי שופרסל, עד לקבלת כרטיס אשראי שופרסל בפועל, והפעלתו בהתאם להנחיות לאומי קארד.


6. זכאותו של לקוח לקבלת כרטיס זמני, תהא מוגבלת, לכרטיס זמני אחד מידי 6 חודשים קלנדאריים. לקוחות לא יוכלו ליהנות יותר מפעם אחת מהטבות כרטיס אשראי שופרסל "ברצפת המכירה" בטווח של עד חצי שנה מיום הקלדתו הראשונה במערכת של הבקשה להצטרפות לכרטיס האשראי הראשונה של הלקוח.


7. לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המפורטות בנספח זה (חלקן או כולן) בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מראש.


8. לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב באמצעות כרטיס אשראי שופרסל ובגין משיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל.

 

מתנת הצטרפות:

א.        מתנת הצטרפות למצטרפים חדשים החל מיום 21.12.2014

9. החל מיום 21.12.2014 כל לקוח אשר ימלא טופס בקשה לכרטיס אשראי שופרסל, ובקשתו תאושר ע"י שופרסל וע"י חב' לאומי קארד, יהא זכאי למתנת הצטרפות. שווי מתנת ההצטרפות הינו עד לסך של 100 ש"ח, הניתנים כהנחה מסכום הרכישה המזכה הראשונה באחד בסניפי שופרסל. יובהר כי הזכאות לקבלת כרטיס אשראי שופרסל ולקבלת מתנת הצטרפות כפופה לאישור מנפיקת הכרטיס, חב' לאומי קארד והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.


10. לקוח אשר ירכוש מוצרים בסך של 100 ₪ ומעלה באחד מסניפי שופרסל באמצעות כרטיס אשראי שופרסל (לעיל ולהלן: "רכישה מזכה"), יהיה זכאי להנחה חד פעמית בסך של 50% מסכום הקנייה עד להנחה מקסימאלית של 100 ₪. מתנת ההצטרפות ניתנת למימוש באופן חד פעמי ברכישה המזכה הראשונה שיבצע הלקוח במהלך השנה אשר תחילתה במועד הנפקת הכרטיס (להלן: "שנת ההצטרפות"). רכישה מזכה, לעניין סעיף זה, אינה כוללת סיגריות, מוצרי חשמל, משלוחים, תרומות, משיכת מזומן, הלוואות או מוצרי אשראי שונים. מובהר כי אם סכום הקנייה יהיה פחות מ-100 ₪, מתנת ההצטרפות לא תמומש. מובהר עוד, כי אם סכום הרכישה המזכה יהיה בין 100 ₪ ל- 200 ₪ (למשל – 150 ₪), תינתן הנחה בשיעור של 50% מסכום הקנייה (בדוגמה זו תינתן הנחה בסך של 75 ₪), והיתרה לא תיזקף לקניות הבאות.


11. מתנת ההצטרפות תמומש מאליה באופן אוטומאטי בקופה במעמד הרכישה המזכה הראשונה שהלקוח יבצע במהלך שנת ההצטרפות, ללא צורך בכל פעולה או אישור מצד הלקוח. את מתנת ההצטרפות ניתן לממש בפעם אחת ללא צבירה לקניה הבאה וזאת בתוך שנת ההצטרפות באמצעות חיוב כרטיס אשראי שופרסל בלבד.


12. על אף האמור לעיל, מתנת ההצטרפות בשירות שופרסל אונליין לא תינתן במעמד ביצוע ההזמנה ולכן לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באתר האינטרנט. המועד הקובע למתן הזיכוי יהיה מועד אספקת המוצרים בעקבות ביצוע ההזמנה. הזיכוי בפועל יעשה במעמד חיוב כרטיס אשראי שופרסל ויוצג בדיווח העסקאות החודשי בכרטיס.


13. לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום באמצעות מתנת ההצטרפות.

 

ב.                  מתנת ההצטרפות ללקוחות שהצטרפו עד ליום 21.12.2014 ללא שינוי והינה כדלקמן:

(1)  עד ליום 21.12.2014 כל לקוח אשר ימלא טופס בקשה לכרטיס אשראי שופרסל, ובקשתו תאושר ע"י שופרסל וע"י חב' לאומי קארד, יהא זכאי למתנת הצטרפות. שווי מתנת ההצטרפות הינו 100 ש"ח, הניתנים כזכאות ללקוח למימוש בסניפי שופרסל. יובהר כי הזכאות לקבלת כרטיס אשראי שופרסל ולקבלת מתנת הצטרפות כפופה לאישור מנפיקת הכרטיס, חב' לאומי קארד והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.


(2) מתנת ההצטרפות מותנית בהחזקת כרטיס אשראי שופרסל במשך שנה אשר תחילתה במועד הנפקת הכרטיס סיומה בחלוף שנה (להלן: "שנת ההצטרפות הראשונה") ובביצוע רכישות באמצעות כרטיס אשראי שופרסל בסך של  750 ש"ח בממוצע לכל חודש קלנדארי במשך שנת ההצטרפות הראשונה, דהיינו 9,000 ש"ח (להלן: "סכום הרכישה המינימאלי"). רכישות, לעניין סעיף זה, אינן כוללות משיכת מזומן, הלוואות או מוצרי אשראי שונים. אם ממוצע הקניות החודשי יהיה פחות מסכום הרכישה המינימאלי או שכרטיס אשראי שופרסל יבוטל מכל סיבה שהיא לפני תום שנת ההצטרפות הראשונה תהיה מנפיקת הכרטיס רשאית לחייב את הכרטיס בחלק היחסי של מתנת ההצטרפות שנוצלה, באמצעות חיוב כרטיס אשראי שופרסל או בכל דרך אחרת. כל לקוח זכאי למתנה אחת בלבד. את מתנת ההצטרפות ניתן לממש בתוך שנה מיום ההצטרפות באמצעות חיוב כרטיס אשראי שופרסל בלבד. 


(3) לצורך מימוש מתנת ההצטרפות, על הלקוח לאשר לקופאי/ת בסניפי שופרסל, לממש את מתנת ההצטרפות במסגרת הרכישה ומימוש מתנת ההצטרפות לא יהיה אוטומאטי. ואולם, היה וביקש מחזיק כרטיס אשראי שופרסל לממש את מתנת ההצטרפות לה הוא זכאי בהתאם להוראות נספח זה, אזי יהיה עליו לממש את מלוא שווי מתנת ההצטרפות ו/או מלוא יתרת מתנת ההצטרפות - לפי העניין, במעמד רכישה זו ולא תעמוד לו האפשרות לממש חלק מההטבה בלבד. על אף זאת היה וסכום הרכישה היה נמוך משווי מתנת ההצטרפות - או יתרתה, לה זכאי מחזיק כרטיס האשראי כאמור לעיל, אזי תמומש ההטבה במקרה זה במלוא שווי הרכישה ויתרת שווי מתנת ההצטרפות תעמוד לזכות מחזיק כרטיס האשראי לרכישה הבאה בה יבקש מחזיק כרטיס האשראי לממש את מתנת ההצטרפות כאמור לעיל.


(4) על אף האמור לעיל, מתנת ההצטרפות בשירות שופרסל אונליין לא תינתן במעמד ביצוע ההזמנה ולכן לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באתר האינטרנט. המועד הקובע למתן הזיכוי יהיה מועד אספקת המוצרים בעקבות ביצוע ההזמנה. הזיכוי בפועל יעשה במעמד חיוב כרטיס אשראי שופרסל ויוצג בדיווח העסקאות החודשי בכרטיס.
(5) לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום באמצעות מתנת ההצטרפות.

 

צבירת נקודות שופרסל:

14. תשלום באמצעות כרטיס אשראי שופרסל אינה מקנה תוספת נקודות שופרסל מעבר ליחס צבירת הנקודות של חבר מועדון רגיל ברשתות שופרסל כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון.


15. צבירת הנקודות בתחנות פז וחנויות YELLOW הינה רק ללקוחות המשלמים בכרטיס אשראי שופרסל, כאשר יחס הצבירה הינו 1 נקודת מועדון בגין כל 2 ש"ח קניה. צבירת הנקודות לא תחול על הקטגוריות הבאות: סיגריות ואביזרי עישון, תרומות, שירותים מתקדמים ומוצרים בפיקוח (בתחנות המשתתפות כהגדרתן להלן). יודגש, כי רכישה בתחנות פז ובחנויות YELLOW אינה מקנה תוספת צבירת נקודות שופרסל מעבר לאמור בסעיף 15 זה לעיל.

 

עמלות:

 

עמלת מולטי

16. כרטיס אשראי שופרסל מחויב בעמלה קבועה בסך של 8.88 ש"ח לחודש בלבד (כולל מע"מ) (להלן: "עמלת כרטיס האשראי"). עמלת כרטיס האשראי תיגבה במלואה ביום החיוב החודשי.

17. מחזיקי כרטיס האשראי פטורים מעמלת מולטי למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי לפטור מעמלת כרטיס האשראי לשנה פעם אחת בלבד.

18. עמלות נוספות הנגבות בכרטיס אשראי שופרסל הן כמפורט בתעריפון העמלות של לאומי קארד, המתעדכן מעת לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של לאומי קארד- www.leumi-card.co.il .

 

דמי חבר מועדון

19. כרטיס אשראי שופרסל מחויב על ידי שופרסל פיננסים בדמי חבר מועדון קבועים בסך של 3 ש"ח בחודש (כולל מע"מ) אשר ייגבו במלואם ע"י שופרסל ביום החיוב החודשי. שופרסל פיננסים תהיה רשאית לגבות את דמי חבר המועדון חד פעמי מראש.

20. לקוחות כרטיס האשראי פטורים  מדמי חבר מועדון למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי לפטור מדמי חבר מועדון לשנה פעם אחת בלבד.

 

פטור קבוע מדמי חבר ומדמי כרטיס, לכרטיס שני בתא משפחתי:

21. לזוג לקוחות השייכים לאותו "תא משפחתי" - כהגדרתו בתקנון המועדון ועפ"י הרשימות הקיימות במערכת מועדון לקוחות שופרסל, יינתן פטור מלא מדמי הכרטיס ומדמי חבר מועדון באחד הכרטיסים של התא משפחתי גם לאחר סיום  שנת הפטור הראשונה, וזאת בגין דמי הכרטיס ודמי החבר של אחד מהלקוחות השייכים לאותו תא משפחתי. ידוע לי, כי אהיה זכאי בכל עת לפנות למועדון לקוחות שופרסל בבקשה לשנות את השיוך שלי לתא  המשפחתי, וזאת בהתאם לתקנון מועדון לקוחות שופרסל.  האחריות לעדכון הפרטים הינה על הלקוח בלבד.

22. לאומי קארד ו/או שופרסל פיננסים שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או דמי חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש.

 

הנחות מיוחדות בסניפי שופרסל:

23. המשלם בכרטיס אשראי שופרסל מולטי ייהנה מ-10% הנחה על 5 מוצרים  לפי בחירתו (מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת) בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי שופרסל.

24. מחזיק כרטיס אשראי שופרסל יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים מהנמכרים ביותר ברשת שופרסל אשר תעודכן מעת לעת ע"י שופרסל, את 5 המוצרים שעליהם הוא מעוניין לקבל 10% הנחה בכל קניה באמצעות כרטיס אשראי שופרסל מולטי (להלן: "המוצרים המוזלים"). בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר1-800-70-40-40 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי טופס המתאים להטבה זו אשר ימצא בסניפים. והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.


25. הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדרי לועזי. שופרסל רשאית לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל את רשימת המוצרים הנבחרים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומטית של מוצר מתוך 5 מוצרי ברירת המחדל.


26. ברירת מחדל – 5 מוצרים לבחירה ע"י שופרסל- במידה ולקוח לא יבחר 5 מוצרים או חלקם או במידה ובחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה מחזיק כרטיס האשראי מהנחה ל-5 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל.


27. רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע"י המשלמים בכרטיס אשראי שופרסל מולטי תכנס לתוקפה ותקנה למשלמים בכרטיס האשראי הנחה רק לאחר קליטתה בפועל במערכת שופרסל ולא במועד שליחת הבקשה ע"י הלקוח.


28. ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל תהא מוגבלת לרכישה של עד 10 פריטים בחודש קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל  ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה ולקוח רכש מעל 10 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל תהא רשאית למכור לו את הפריטים הנוספים במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים.


29. במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי מתוך רשימת המוצרים הנבחרים באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.


30. מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה  ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תישמע כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההנחה בהצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.


31. מובהר כי במידה ונשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים הנבחרים ו/או תינתן הנחה אחרת בגין אחד המוצרים הנבחרים, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.


32. ההנחה למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל בשירות שופרסל אונליין לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת המוצרים. 

 

הנחה מיוחדת בפז ו – YELLOW :

 33. המשלם בכרטיס אשראי שופרסל יהיה זכאי לקבלת הנחה בשיעור של 5% על 2 מוצרים של פז שמנים וכימיקלים הנמכרים בתחנות פז ו/או YELLOW, בתחנות המאושרות (כפי שיפורסמו ע"י פז ולהלן: "התחנות המשתתפות") כמפורט בנספח ב' לתקנון זה (להלן: "המוצרים בהנחה"). המוצרים בהנחה יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פז.


34. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מתשלום מופחת של 1.3 ₪ לליטר בנזין 98 ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר הנהוג בתחנה, לפי הטוב מביניהם.


35. החל מיום 01.08.2012 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי  ליהנות  מתשלום מופחת של 7 ₪ לליטר סולר ממחירון פז, או  לחילופין יוכל ליהנות  מהמחיר הנהוג בתחנה בהפחתה של 5 אג' לליטר, לפי הטוב מבניהם.


36. החל מיום 01.04.2012 ועד להודעה חדשה, המשלם בכרטיס אשראי שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות מפטור מתשלום דמי שירות בלילה, ימי מנוחה וחג, בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). ימי מנוחה – ימי המנוחה כמשמעם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח-1948 ויום העצמאות כמשמעו בחוק יום העצמאות התש"ט-1949. תשלום בעד שירות מלא ("דמי שירות") כהגדרתם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002.


37. החל מיום 7.10.2011 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה זכאי ליהנות: ממחיר בנזין 95 בשירות עצמי, גם בתדלוק בשירות מלא (בסיוע מתדלק). יובהר כי לא תינתן הנחה בגין תדלוק בנזין 95 בשירות עצמי.


38. צבירת הנקודות למשלם באמצעות כרטיס אשראי שופרסל בתחנות פז ובחנויות YELLOW, תיעשה בהתאם לאמור בסעיף 15 לעיל.


39. החל מיום 3.10.2011 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל ייהנה מהנחה של 7% בחנויות ילו המשתתפות, כפי שיעודכנו מעת לעת. ההנחה לא תכלול:
סיגריות ואביזרי עישון; תרומות; שירותים מתקדמים; מוצרים בפיקוח; כפל מבצעים.


40. שופרסל פיננסים תהא רשאית לשנות את ההטבות  בכל עת עפ"י שקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
ההטבות יינתנו במעמד התדלוק ו/או הקניה ולמשלמים באמצעות כרטיס אשראי שופרסל בלבד.


 

 

נספח ב'- רשימת תחנות פז משתתפות וחנויות YELLOW

 

מס סידורי

ישוב

מס' תחנה

שם התחנה (צהוב= יש yellow)

כתובת

טלפון

שעות פעילות

הערות

1

אבן יהודה

254

הדסים

צפון אבן יהודה, כביש הגישה לפנימיית הדסים

09-8990434

24/7

 

2

אופקים

616

אופקים

שד' הרצל, אופקים

08-9921804

ש"ש

 

3

אור יהודה

261

אור יהודה

רח' יוני נתניהו 6

 

24/7

 

4

אור יהודה

132

סביון

כביש מסובים/יהוד/צומת סביון/אור יהודה

03-5336131

24/7

 

5

אור עקיבא

390

אורות

סמוך לקניון אורות, אור עקיבא

04-6360307

ש"ש

 

6

אזור

140

התאומים

כביש גהה מחלף התחנה המטאורולוגית

03-9605371

24/7

 

7

אזור

121

צבר

דרך ירושלים 8, אזור - מקווה ישראל

03-5501365

24/7

 

8

איכסאל

406

איכסאל

כפר איכסאל

04-6469125

א'-שבת 06:00-23:00

 

9

אילת

628

אדום אילת

רח' ששת הימים מול מפעלי תובלה, אילת

08-6330959

24/7

 

10

אילת

610

אילת

מרכז העיר, סמוך לשדה התעופה

 

24/7

 

11

אלישמע

270

אלישמע

מול הישוב אלישמע

 

24/7

 

12

אלפי מנשה

214

טל עופרה

צומת טל עופרה בכניסה לאלפי מנשה

09-7926232

24/7

 

13

ארגמן

535

ארגמן

קיבוץ ארגמן, בקעת הירדן

02-9409462

א'-ו' 07:00-19:00,     ש' 08:00-19:00

 

14

אשדוד

138

אשדוד עיר

אזה"ת הקלה, אשדוד

08-8523047

24/7

 

15

אשדוד

250

הבושם

רח' הבושם 7 , אשדוד

 

ש"ש

 

16

אשדוד

193

עד הלום

אזה"ת עד הלום, אשדוד

08-8556927

24/7

 

17

אשדוד

533

עזרא גבריאל

רח' המדע 32, אשדוד

08-8530450

ש"ש

 

18

אשדוד

258

פז הרצל גבריאל

רח' האורגים + כניסה מרח' הרצל, אשדוד

 

24/7

 

19

אשקלון

534

אפרידר

ככר צפניה 10, אשקלון

08-6788837

24/7

 

20

אשקלון

536

אקסודוס

נווה דקלים 6, אשקלון

08-6723874

24/7

 

21

אשקלון

166

אשקלון דוד

צומת אשקלון

08-8726727

24/7

 

22

אשקלון

197

שמשונים

רח' ביאליק-פינת החשמל אשקלון

08-6764111

ש"ש

 

23

אשקלון

122

אשקלון גלים

רח' צהל 8, כביש אשקלון עזה

08-6705232

24/7

 

24

באר שבע

620

איצטדיון ב"ש

דרך שמשון, ב"ש

08-6422407

24/7

 

25

באר שבע

602

ב"ש מרכז

דרך מרכז 1 ב"ש

08-6104288

24/7

 

26

באר שבע

601

ב"ש צפון

שד' ירושלים מול בית החייל ב"ש

08-6209796

24/7

 

27

באר שבע

613

הנשיאים

דרך הנשיאים, כביש בית קמה ב"ש

08-6491375

24/7

 

28

באר שבע

603

כרמי

דרך מצדה 266, באר שבע

08-6489599

24/7

 

29

באר שבע

626

מבואות ב"ש

בכניסה הצפונית לבאר שבע

08-6496417

24/7

 

30

באר שבע

605

נאות מדבר

דרך מצדה, ב"ש

08-6414277

24/7

 

31

באר שבע

631

עמק שרה

חוצות להב, עמק שרה ב"ש

08-6650636

ש"ש

 

32

באר שבע

623

פז בר

דרך חברון ליד המכתשים

08-6286774

24/7

 

33

באר שבע

604

קרית הממשלה

דרך פועלי בניין 8, באר שבע

08-6281639

24/7

 

34

ביר אל מכסור

425

ביר אל מכסור

בכניסה לישוב

 

24/7

 

35

בית אל

540

בית אל

בית אל

 

ש"ש

 

36

בית קמה

629

בית קמה

צומת בית קמה, כביש 4 לכוון דרום

08-9910846

24/7

 

37

בית קמה

 

השקמה

צומת בית קמה, כביש 4 לכוון צפון

 

24/7

 

38

בית שאן

304

בית שאן

רח' שאול המלך 304, בית שאן

04-6588464

ש"ש

 

39

בית שמש

518

בית שמש

כביש שער הגיא - בית שמש

02-9914690

ש"ש

 

40

בית שמש

538

בית שמש הצומת

יגאל אלון 26, אזה"ת הקלה, בית שמש

 

ש"ש

 

41

בני ברק

217

איילון ב"ב

רח' החשמונאים 6, בני ברק

03-6194143

ש"ש

 

42

בני ברק

153

יציב

כביש (4) גהה לכוון דרום, בני ברק

03-6740321

ש"ש

 

43

בנימינה

420

יסמין

רח' הטחנה, בנימינה

04-6180912

24/7

 

44

בנימינה

303

בנימינה - ברניצקי

כביש 4, מול הכניסה לישוב בנימינה

 

24/7

 

45

בעיינה

365

בעיינה

דיר אל אסד

04-9888085

א'-שבת 06:00-22:00

 

46

בת ים

186

דוד בת-ים

רח' רזיאל 5, רמת הנשיא בת-ים

03-5510888

24/7

 

47

גבעת ברנר

266

נויה

צומת ביל"ו על כביש 40 לכוון דרום

 

24/7

 

48

גבעת שמואל

271

אורלי גבעת שמואל

כביש 4 לכוון צפון, מערבית לגבעת שמואל

 

ש"ש

 

49

גוש חלב

391

גוש חלב

בכניסה לגוש חלב-כביש מעלות צפת

04-6980591

א'-שבת 06:00-23:00

 

50

גרנות

399

גרנות הגליל

מצפה גרנות, בכניסה למושב גרנות

04-9806936

א'-ו' 06:00-20:00, שבת 08:00-20:00

 

51

דימונה

607

דימונה

כביש ב"ש סדום

08-8531254

24/7

 

52

הוד השרון

144

הוד השרון

דרך השרון 98, רמתיים

 

24/7

 

53

הרצליה

135

אשל

צומת הסירה, כביש החוף (2) לכוון צפון

09-9558455

24/7

 

54

הרצליה

113

הרצליה עיר

רח' הרב קוק 74

 

24/7

 

55

הרצליה

136

רונית

צומת הסירה, כביש החוף (2) לכוון דרום

09-9575501

24/7

 

56

הרצליה

6100

שנקר

רח' שנקר, הרצליה

09-9542778

ש"ש

חנות בלבד. ללא תחנה

57

ואדי ערה

325

גיא עירון

כביש מגידו-חדרה, נחל עירון

04-6351596

24/7

 

58

חגור

213

חגור

מושב חגור, צומת קיבוץ חורשים

 

24/7

 

59

חדרה

308

חדרה

כביש חיפה-חדרה, צומת חדרה

04-6337699

24/7

 

60

חולון

108

הסיירים

כביש 4, אזה"ת חולון

03-5507874

24/7

 

62

חולון

190

קרית שרת

רח' האורגים 6, חולון

 

24/7

 

63

חיפה

305

אורלי

רחוב עין דור 16 (רח' הבנקים) חיפה

04-8524122

24/7

 

64

חיפה

323

בת גלים

רח' יפו 180, חיפה

04-8523654

24/7

 

65

חיפה

307

הדר

רח' החלוץ 25, חיפה

04-8640207

24/7

 

66

חיפה

315

הר הכרמל

שד' הנשיא 132, מרכז הכרמל, חיפה

04-8361011

24/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

חיפה

333

חוף הכרמל

ביציאה מחיפה לכוון דרום, כביש 2

04-8554574

24/7

 

69

חיפה

306

חיפה מזרח

רח' חטיבת גולני 64, חיפה

04-8666035

24/7

 

70

חיפה

353

יזרעאליה

דרך שמחה גולן, חיפה

04-8236197

24/7

 

71

חיפה

392

לב המפרץ

מול קניון לב המפרץ, חיפה

04-8404122

24/7

 

72

חיפה

327

מילואות

כביש עכו חיפה (כיוון חיפה)

04-9811234

24/7

 

73

חיפה

354

סטלה מאריס

רח' ראליהו חכים 3 (סטלה מאריס) חיפה

04-8336741

24/7

 

74

חיפה

337

עוז בת גלים

דרך יפו 196, חיפה

04-8539752

24/7

 

75

חיפה

363

קייט ונופש

פינת רח' פלימן (מול מת"מ) חיפה

04-8550093

24/7

 

 

 

 

 

 

 

06:00-23:00

 

77

חיפה

335

רוממה

דרך פיק"א, חיפה

04-8252655

24/7

 

78

חיפה

384

שיר

רח' אופיר, חוף שמן, חיפה

04-8664076

24/7

 

79

חיפה

416

תדלוקורן

שד' ההסתדרות 233, מפרץ חיפה

04-8723642

24/7

 

80

חיפה - נשר

388

צומת הנשרים

דרך בר יהודה 89, נשר

 

24/7

 

81

חצבה

609

חצבה

כביש הערבה, בכניסה למושב חצבה

08-6581545

24/7

 

82

טבעון

326

טבעון

רח' האלונים 2, טבעון

04-9531098

24/7

 

83

טבריה

409

טבריה עילית

אזה"ת טבריה עילית

04-6731342

24/7

 

84

טבריה

322

טבריה עיר

רח' אלחדיף, טבריה

04-6720375

ש"ש

 

85

טבריה

336

עוז טבריה

רח' הגליל 37, טבריה

 

א'-שבת 05:30-22:00

 

86

טורען

419

בקעת טורען

בכניסה לטורען

 

א'-שבת 04:00-24:00

 

87

טייבה

243

שער השרון

צומת טייבה/טול כרם (ליד טייבה)

09-8988972

24/7

 

88

טירה

116

טירה

במרכז הכפר

09-7938170

24/7

 

89

טירת הכרמל

356

טירת הכרמל

בכניסה לטירת הכרמל

04-8574683

24/7

 

90

יבנה

244

רשף יבנה

רח' הסנדרין (דרך הים) יבנה

08-9322180

24/7

 

91

יהוד

257

יהוד

רח' אלטף 21, אזה"ת יהוד

03-6325576

24/7

 

92

יפעת

345

יפעת

בכניסה לקיבוץ יפעת

04-6443645

24/7

 

93

יקנעם

334

יקנעם

כביש ואדי מילק, בכניסה ליקנעם

04-9597365

24/7

 

94

ירושלים

530

אלנבי

דרך חברון 99, ירושלים

02-6727920

24/7

 

95

ירושלים

501

בקעה

דרך בית לחם 11 ירושלים

02-6718847

24/7

 

96

ירושלים

505

בר כוכבא

שד' בן צבי ירושלים

02-6257888

ש"ש

 

97

ירושלים

517

גבעת שאול

רח' בית הדפוס ירושלים

02-6762022

ש"ש

 

98

ירושלים

524

גילה

רח' אונטרמן, שכונת גילה ירושלים

08-6572587

24/7

 

99

ירושלים

531

המוזיאון

חניון מוזיאון ישראל, רח' שדרות רופין 11

 

א'-ש' 06:00-23:00

 

100

ירושלים

502

המלך דוד

המלך דוד 19, ירושלים

02-6252817

24/7

 

101

ירושלים

500

העשור

שד' ויצמן, ביציאה מירושלים לכוון ת"א

02-6523533

ש"ש

 

102

ירושלים

527

כנפי נשרים

רח' עקיבא אזולאי אזה"ת גבעת שאול, ירושלים

02-6527837

ש"ש

 

103

ירושלים

503

מאה שערים

רח' שבטי ישראל 44, ירושלים

 

ש"ש

 

104

ירושלים

513

מנדלבאום

רח' פיקוד מרכז 1, ירושלים

02-5322654

24/7

 

105

ירושלים

178

עוקף רמלה

כביש עוקף רמלה דרך ירושלים

08-9204461

24/7

 

106

ירושלים

529

פסגת זאב

שד' משה דיין, פסגת זאב, ירושלים

02-5834073

ש"ש

 

107

ירושלים

514

קרית מנחם

דרך הנרייטה סאלד, ירושלים

02-6417175

24/7

 

108

ירושלים

512

רמת אשכול

רח' פארן, ירושלים

02-5811558

ש"ש

 

109

ירושלים

506

רמת דניה

רח' גולומב, ירושלים

02-6416555

24/7

 

110

ירושלים

519

שואבה

צומת שורש, כביש ת"א ירושלים

02-5700044

24/7

 

111

ירושלים

515

תלפיות

אזה"ת תלפיות, ירושלים

02-6786535

ש"ש

 

112

ירושלים, שער הגיא

504

שער הגיא

מחלף שער הגיא, כביש מס' 1 לכוון ת"א

02-9919264

24/7

 

113

כאבול

397

שער הגליל

צומת יבור, כאבול

04-8490443

24/7

 

114

כוכב יאיר

240

און כוכב יאיר

בכניסה לכוכב יאיר

09-7498105

24/7

 

115

כוכב יאיר

238

כוכב יאיר

ביציאה מכוכב יאיר - צור יגאל

09-7492794

24/7